Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Odevzdání indexů ke kontrole a předzápis

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole na studijní oddělení je do 5. 9. 2014. V odevzdaném indexu je nutné mít zapsané splněné zápočty a zkoušky za akademický rok 2013/2014 a také vyplněný předzápis předmětů pro akademický rok 2014/2015.

fragile export

Výstava volné tvorby studentů a absolventů Ateliéru skla v (A)void Floating Gallery v Praze na Výtoni.

Vernisáž v pátek 5. září v 18h. Výstava potrvá do 24. září 2014.

→ pozvánka

Osada v Trafo galerii

Výstava OSADA v pražské Trafo Galerii se obrací k tématu panelových sídlišť, bohatě se rozrůstajících po široké ploše bývalého Československa především od 70. let 20. století.

Vystavující: Zbyněk Baladrán, David Böhm & Jiří Franta, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Sylva Francová, Pavla Gajdošíková, Terezie Honsová, Miroslav Chochlík, Martin Kochan, Ivo Pelichovský, Jan Šrámek & Veronika Vlková 

Kurátoři: Tereza Nováková, Romana Veselá, Dana Zikmundová

Vernisáž proběhne 4. 9. 2014 v 19h. Výstava potrvá do 23. 9. 2014.

→ pozvánka

Prague Design Week

První ročník designové přehlídky, která se uskuteční od 3. do 9. listopadu v Domě U Minuty na Staroměstském náměstí zve vystavující. Uzávěrka přihlášek v úterý 9. září 2014.

→ tisková zpráva

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta užitého umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Soutěž na návrh a realizaci ceny ruv

Děkan FUD UJEP z pověření týmu řešitelů projektu Registr uměleckcýh výstupů (RUV) vyhlašuje soutěž na návrh a realizaci ceny RUV.

Podmínky soutěže, zadání, termíny atd. viz odkaz níže. Návrhy musí být předány na sekretariát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, místnost číslo 232, k rukám Zity Šauerové, nejpozději 30. 10. 2014 do 15.00 hodin a dle propozic soutěže.

→ vyhlášení a propozice stahujte zde

Zápisy ke studiu na FUD UJEP do akademického roku 2014/2015

Zápisy pro jednotlivé studijní programy a obory se uskuteční v těchto termínech:

13. 8. 2014
zápis do 1. ročníku po přezkumním řízení:
BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba)

1. 9. 2014
zápis do 1. ročníku:
MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Kurátorská studia)

2. 9. 2014
zápis do vyšších ročníků:
MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Kurátorská studia)

22. 9. 2014
zápis do vyšších ročníků:
BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba)
MgA. (Photography and Time-Based Media)
zápis do 1. ročníku:
MgA. (Photography and Time-Based Media)

Místnost, ve které se zápis bude konat, bude upřesněna v den zápisu. Informace bude zveřejněna ve vestibulu budovy FUD.

Zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2014/2015 je 26. 9. 2014 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

(Tomuto závaznému zadání předcházelo zadání v rámci jednotlivých kateder dne 13. 6. 2014.)

Elektronická mezinárodní konference CER 2014

2. mezinárodní vědecká konference CER 2014 zve studenty doktorského studia a odborné asistenty k účasti. Konference probíhá online 27. – 31. 10. 2014, účastnický poplatek je 89 EUR.

Více informací a registrace na webu http://www.cer-sciemcee.com/

Elektronický předzápis na akademický rok 2014/2015

Elektronický předzápis je otevřen již od 5. 6. 2014.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Ilja Bílek a Luba Bakičová // 2x sklo

Výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích v Kaňkově sále trvá do 28. září 2014.

pozvánka

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

→ Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Režim budovy FUD během letních prázdnin 2013/2014

Pro letní prázdniny akademického roku 2013/2014 (7. 7. 2014 – 14. 9. 2014) bude budova FUD v následující provozu:

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

8:00 – 18:00 – budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)

V ostatním čase vstup povolen pouze zaměstnancům FUD, a to denně od 5:30 – 23:30 (hlavní a služební vchody)

V době 23:30 – 5:30 budova zvenčí všem, vyjma vrátným, tajemníkovi, udržbě, nepřístupná.

→ Režim budovy FUD během letních prázdnin 2013/2014

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Fulbrightovo stipendium

Stipendium na postgraduální studium a výzkum v USA pro studenty, kteří k 1. září 2014 získají alespoň bakalářský titul. Uzávěrka přihlášek a dalších podkladů je taktéž 1. září 2014.

další informace

OPEN CALL / ESSL ART AWARD CEE 2015

Přihlášku na cenu ESSL ART AWARD CEE 2015 je možné podávat od 1. 5. 2014 (až do 31. 8. 2014). Umělci se mohou přihlásit maximálně s 3 pracemi, všechna média jsou povolena.

Online přihláška zde: www.essl.museum

Více informací: Newsletter + Průvodce soutěží + Plakát

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí (byl vyplňován před odjezdem)

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011