Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Volby do AS UJEP

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně vyhlašuje doplňující volby do AS UJEP

Volby do AS UJEP dne 21.10.2015

Volby na FUD jsou zajišťovány prostřednictvím dílčí volební komise ve složení: předseda doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., Mgr. Martin Kolář, Marek Fanta. Návrh na kandidáta může podat kterýkoli člen akademické obce. Volen bude zástupce studentské kurie do AS UJEP. Podmínkou návrhu je písemný souhlas kandidáta. Návrhy na kandidáty je možné předat kterémukoli členu dílčí volební komise. Návrhy na kandidáty musí být předloženy nejpozději do 14. 10. 2015 do 12:00 hodin. Volen bude 1 zástupce do studentské kurie AS UJEP.

Přednáška Jiřího Černického

Děkan a Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Vás srdečně zvou na habilitační přednášku, která se koná v rámci habilitačního řízení v oboru Vizuální komunikace.

Antiutopie – produkt nedůvěry ve společnosti
přednáší
Mgr. akad. mal. Jiří Černický
vedoucí Ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

15. 10. 2015 od 14 hodin
Aula č. 536 (4. patro) v budově Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Den otevřených dveří na FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 5. 11. 2015 „Den otevřených dveří“.

Zájemci mohou v době od 10 do 16 hodin navštívit jednotlivé ateliéry a další pracoviště v budově Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, Ústí nad Labem). V rámci „Dne otevřených dveří“ je možné získat informace o studiu a podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017.

Základní informace ke studiu na FUD budou poskytnuty v posluchárně č. 537 (4. patro) vždy v 10, 11 a 13 hod.

Informace o jednotlivých ateliérech budou poskytovány v ateliérech průběžně od 10 do 16 hod.

Slavnostní imatrikulace FUD UJEP

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia FUD UJEP se uskuteční dne 15. 10. 2015 v 11 hodin v tzv. "Červené aule" v Multifunkčním centru (kampus UJEP, Pasteurova ulice). Studenti se dostaví již v 10 hodin.

Mezioborové přesahy nových médií

Přednáškový blok na téma Mezioborové přesahy nových médií, který se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 v Zeleném sále budovy MFC. Akce bude zahájena v 9:45 hod. 

Když se v 80. letech 20. století začaly šířit počítače i k běžným uživatelům a o desetiletí později zahájily jejich okupaci internetové prohlížeče, pojmy jako virtualita a hra nabývaly nových významů. Rychlý nástup digitalizace zároveň ovlivnil také technické zpracování kulturních artefaktů, jakými jsou například filmy, výtvarné objekty či literární díla. Proměna se však neodehrávala jen na úrovni technické, ale taktéž teoretické, neboť nová média nutila odborníky k pokládání revidovaných otázek. Teoretici zavedených mediálních oblastí začali postupně rozšiřovat předmět zkoumání o studium artefaktů, které zpočátku náležely kulturním studiím. Až s nástupem nového milénia se plně etabloval obor game studies, který je možné pojímat jako příčnou disciplínu propojující přírodovědné a humanitní obory.

V rámci přednáškového bloku vystoupí jak teoretici intermediality, tak odborníci z oblasti kybernetiky a game studies.

program

Lada Semecká: Přírodní motivy

Výstava skla Lady Semecké v Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech.

Vernisáž proběhne v sobotu 10. října 2015 v 16 hodin. Výstava probíhá do 8. ledna 2016.

tisková zpráva → pozvánka

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2016/2017 je možné podávat do 15. 1. 2016. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení Informace k jednotlivým ateliérům můžete také získat na Dni otevřených dveří 5. 11. 2015.

Již byla otevřena E-přihláška ke studiu

Vyhlašení vítěze Ceny EXIT 2015

Slavnostní vyhlášení vítěze spojené s křestem katalogu proběhne 29. září 2015 od 18 hodin.

Odborná komise Ceny EXIT 2015 vítěze týž den vybere z těchto 10 finalistů:

Dundálková Pavla (AVU Praha)
Fekete František (FDU Plzeň)
Horáková Romana (FaVU Brno)
Hrabová Michaela (FUD Ústí n/L)
Karafová Katarína (VŠVU Bratislava)
Oplištilová Markéta (FUD Ústí n/L)
Rochovanská Lenka (AVU Praha)
Smutná Martina (AVU Praha)
Souhradová Markéta (FUD Ústí n/L)
Žák Jiří (AVU Praha)

Vystava finalistů probíhá 9. 9. – 14. 10. 2015 v Galerii Emila Filly.

Tak blízko tak daleko

Výstava studentů Ateliéru Fotografie v pražské galerii Fotografic v rámci Festivalu fotograf.

Vystavují Lenka Balounová, Petra Bejdová, Kristýna Císařová, Denisa Dimitrovová a Vojta Nárovec. Kurátorkou výstavy je Silvie Milková.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. 9. 2015 v 19 hodin. Výstava trvá do 11. října 2015.

web

Vytvořme písmo!

Huy Pham Quang, Tereza Tvrdíkoví, Dominika Všední.

Vernisáž se uskuteční 22. 9. 2015 v 18:00. Výstava potrvá do 20. 10. 2015. Kurátorka galerie: Lenka Sýkorová.

Altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16.

www.aug.cz/altan-klamovka-praha 
http://gd1.cz

Elektronický předzápis na akademický rok 2015/2016

Elektronický předzápis je otevřen již od 4. 6. 2015. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 19. 10. 2015. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2015/2016 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby.

Více informací →

BAYHOST scholarships 2016/17

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2016/17 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

 The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies (e.g. Master) at Bavarian universities. One-year study sojourns in Bavaria as part of a Ph.D. in the home country can also be funded. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years.

The application deadline for first time applications is the 1st December 2015

více informací

Toyota Logistic Design Competition 2016

Mezinárodní soutěž o návrh nového designu vysokozdvižných vozíků Toyota s výhrou až 5000Eur.

Uzavření registrace a odevzdání návrhů do 18. 10. 2015.

propozice

World Biennial of Student Photography

Pátý ročník bienále studentské fotografie v Novi Sad, Srbsko. Deadline přihlášek je 1. listopadu 2015.

informace

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011