Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
facebook | archiv aktualit

Rozvrh FUD UJEP na zimní semestr 2015/2016

Rozvrh na zimní semestr 2016/2017 (Do října 2016 může v rozvrhu dojít k drobným změnám.)

Jiří Kovanda: Anti-eroism și rezistență

ANTI-HEROISM AND RESISTANCE

Výstava v Muzeul Național de Artă ContemporanNárodním muzeu současného umění v Bukurešti.

Zahájení výstavy 30. 6. 2016 v 19h. Výstava trvá do 23. října 2016.

Zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2016/2017

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2015/2016 je 16. 6. 2016 termínem pro zadání témat bakalářských a diplomových prací v rámci jednotlivých kateder.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit formulář, který nalezne zde: http://fud.ujep.cz/?c=2&p=25 (zadání bakalářské nebo diplomové práce). Vyplněný a vytištěný formulář pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Formulář musí obsahovat podpis vedoucího práce.
---------------------------------------
A dále, dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2016/2017 je 26. 9. 2016 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

Opravné státní závěrečné zkoušky 2016

Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční dne 1. 9. 2016.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 10 HODIN.

Harmonogram opravných SZZ

Uzavření Vědecké knihovny UJEP v období prázdnin

Knihovna bude uzavřena z důvodu záruční opravy podlahy ve volném výběru.

Samotné opravě bude předcházet celá řada kroků (vystěhování knižního fondu specializovanou firmou, zajištění odborných firem pro odinstalování detekčních bran, knižních regálů, info-kiosků a dalšího vybavení volného výběru). Plánovaný termín uzavření knihovny je po celé období letních prázdnin (červenec – srpen 2016).

Z tohoto důvodu byl zvýšen limit výpůjček pro jednoho uživatele z 30 na 50 dokumentů a jejich výpůjční doba byla prodloužena do 19. 9. 2016.

Elektronický předzápis na akademický rok 2016/2017

Elektronický předzápis bude otevřen od 6. 6. 2016. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 19. 10. 2016. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

FUD UJEP navštívili zástupci společnosti ASUS

V pátek 10. června 2016 Fakultu umění a designu UJEP navštívila produktová manažerka společnosti ASUS pro střední a východní Evropu, paní Lydia Cheng, spolu s  panem Břetislavem Kybou, zástupcem ASUS Česká republika.

Hlavním předmětem jednání byla diskuze nad dlouhodobou spoluprací mezi firmou ASUS a Fakultou umění a designu UJEP. Ta by pro fakultu a její studenty znamenala širší možnost zkoušet a tvůrčím způsobem pracovat s informačními technologiemi jak ve svých výstavních aktivitách, tak především v samotné umělecké tvorbě.

tisková zpráva

Studio Revír odráží

Výstava absolventů FUD UJEP Miroslava Nachlingera a Martiny Kleinové a jejich Studia Revír.

Kvalitář – Praha, vernisáž výstavy v úterý 14. června v 19 hodin.
Výstava potrvá do 2. 9. 2016.

pozvánka

ESSL ART AWARD CEE 2017

Vyhlášení soutěže ESSL ART AWARD CEE pro rok 2017 mladým umělcům a studentům vysokých uměleckých škol.

Registrace - podání online přihlášky: od 1. května do 30. června 2016

ONLINE APPLICATIONS only!
První krok: zaslat e-mailovou žádost o přístup do přihlašovací aplikace / esslaward@essl-award.org

→ více o soutěži zde průvodce soutěží

Better City

Better City

Města tvoří krajiny. Vizuální stránku těchto krajin prozkoumává projekt Better City. Instalace sestávající z tisků a intervence do prostoru interiéru odkazuje kproblematickému aspektu urbanismu, jímž je úroveň plánovitosti ve vztahu ke svévolným proměnám blízkým organičnosti či chaotičnosti. Geometrické uspořádání a plánovaný přístup byl ustavičně pokládán za zásadní předpoklad dokonalého prostoru, ideálního města.

Libor Svoboda (1981) je absolvent ateliérů Digitální / Interaktivní média (Štěpánka Šimlová / Pavel Kopřiva) a doktorand na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Vernisáž za přítomnosti autora se uskuteční 26.5. v 18:00 hodin. 
Kurátor výstavy: Jan Kuntoš

http://www.dox.cz/cs/vystavy/libor-svoboda-better-city

Jan Krtička: Romantická krajina

Výstava v SET GALERII Oblastní galerie Liberec potrvá do 4. září 2016.

Vernisáž výstavy 26. 5. 2016 v 17.30 hodin.

pozvánka

Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD

pravidla čerpání dotace
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4

Kontaktní osoba: Zita Šauerová, mail zita.sauerova@ujep.cz , tel. 721 513 474

Keep in Touch / Call for entries

INTERNATIONAL PORCELAIN MEETING 2016

Ateliér Design keramiky FUD UJEP pořádá mezinárodní sympozium ve svém realizačním centru v Dubí. "Keep in Touch" je určen pro studenty, designéry, nebo design studia.

Termín konání: 7.–22. září 2016
Uzávěrka přihlášek: 22. července 2016

pozvánka → informace → přihláška
invitation → information → application form

Kurz práce s kamenem

V termínu 29. 8. – 8. 9. 2016 se uskuteční pro studenty FUD UJEP kurz práce s kamenem v Hořicích v Podkrkonoší. Kurz je otevřen všem studentům fakulty ze všech ateliérů. Předchozí zkušenost se sochařskou nebo kamenickou prací není nutná. Kurz pořádá ateliér Prostorová tvorba.

Podrobné infomrace v přiloženém dokumentu →, nebo osobně u Jana Krtičky či Lady Semecké v místnosti č. 013.

Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017

→ Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017.

Termín odevzdání: 16. 6. 2016.

soutěž Propojený svět 2016

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže

„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“

Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Odevzdání návrhů nejpozději do 14. 10. 2016 15 hodin.

pravidla → přihláška

EDICE FUD / Novinky 2015

Přehled knižních novinek roku 2015 z EDICE FUD

Víkendový režim budovy FUD pro studenty

Na základě jednání senátu FUD s vedením fakulty ze dne 4. 5. 2016 bude víkendový režim budovy FUD (Pasteurova 9) zkušebně upraven do konce LS 2015/16 následovně:

SOBOTA - NEDĚLE od 9:00 do 21:00.

Zkušební provoz začne od 14. 5. 2016.

Vyhodnocení vnitřních grantů 2016

Návrhy vnitřních grantů projednala a doporučila komise jmenovaná Kolegiem děkana FUD UJEP v Ústí nad Labem dne 8. 4. 2015.

VNITŘNÍ GRANTY FUD 2016

Výsledky 1. kola výběrových řízení Erasmus+

ZS 2016/17

→ Studijní stáže
→ Praktické stáže

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 1/2015 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 1/2015 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011