Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Odevzdání indexů ke kontrole a předzápis

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole na studijní oddělení je do 5. 9. 2014. V odevzdaném indexu je nutné mít zapsané splněné zápočty a zkoušky za akademický rok 2013/2014 a také vyplněný předzápis předmětů pro akademický rok 2014/2015.

FUD v MeetFactory

Umělecký a hudební výjezdní večer v pražské MeetFactory podruhé v režii studentů FUD. Parazitování na probíhající výstavě Cesta s Ústím v každém koutu čekejte ve čtvrtek 21. 8. 2014 od 18 hodin do noci.

tisková zpráva

Amnesty International Fair Play

Amnesty International ČR nabízí stáž ve vzdělávacím projektu zaměřeném na prevenci xenofobie a rasismu, který v současnosti realizuje s vybranými školami a nízkoprahovými centry.

Více informací naleznete na http://amnesty.cz/volne-misto/118

Elektronická mezinárodní konference CER 2014

2. mezinárodní vědecká konference CER 2014 zve studenty doktorského studia a odborné asistenty k účasti. Konference probíhá online 27. – 31. 10. 2014, účastnický poplatek je 89 EUR.

Více informací a registrace na webu http://www.cer-sciemcee.com/

Riesa Efau Dresden // OPEN CALL

Kulturní Fórum Drážďany nabízí českému umĕlci nebo studentovi minimálně čtyřměsíční pobyt v Drážďanech v rozmezí měsíců září – prosinec 2014. Stipendium hradí cestovní náklady, ubytování, možnosti využití dílen a měsíční kapesné.

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2014.

→ výzva

Soutěž na návrh a realizaci ceny ruv

Děkan FUD UJEP z pověření týmu řešitelů projektu Registr uměleckcýh výstupů (RUV) vyhlašuje soutěž na návrh a realizaci ceny RUV.

Podmínky soutěže, zadání, termíny atd. viz odkaz níže. Návrhy musí být předány na sekretariát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, místnost číslo 232, k rukám Zity Šauerové, nejpozději 30. 10. 2014 do 15.00 hodin a dle propozic soutěže.

→ vyhlášení a propozice stahujte zde

Opravné státní závěrečné zkoušky 2014

Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční dne 1. 9. 2014.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 10 HODIN.

Harmonogram opravných SZZ

Zápisy ke studiu na FUD UJEP do akademického roku 2014/2015

Zápisy pro jednotlivé studijní programy a obory se uskuteční v těchto termínech:

13. 8. 2014
zápis do 1. ročníku po přezkumním řízení:
BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba)

1. 9. 2014
zápis do 1. ročníku:
MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Kurátorská studia)

2. 9. 2014
zápis do vyšších ročníků:
MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Kurátorská studia)

22. 9. 2014
zápis do vyšších ročníků:
BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba)
MgA. (Photography and Time-Based Media)
zápis do 1. ročníku:
MgA. (Photography and Time-Based Media)

Místnost, ve které se zápis bude konat, bude upřesněna v den zápisu. Informace bude zveřejněna ve vestibulu budovy FUD.

Zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2014/2015 je 26. 9. 2014 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

(Tomuto závaznému zadání předcházelo zadání v rámci jednotlivých kateder dne 13. 6. 2014.)

Elektronický předzápis na akademický rok 2014/2015

Elektronický předzápis je otevřen již od 5. 6. 2014.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Ilja Bílek a Luba Bakičová // 2x sklo

Výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích v Kaňkově sále trvá do 28. září 2014.

pozvánka

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

→ Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Režim budovy FUD během letních prázdnin 2013/2014

Pro letní prázdniny akademického roku 2013/2014 (7. 7. 2014 – 14. 9. 2014) bude budova FUD v následující provozu:

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

8:00 – 18:00 – budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)

V ostatním čase vstup povolen pouze zaměstnancům FUD, a to denně od 5:30 – 23:30 (hlavní a služební vchody)

V době 23:30 – 5:30 budova zvenčí všem, vyjma vrátným, tajemníkovi, udržbě, nepřístupná.

→ Režim budovy FUD během letních prázdnin 2013/2014

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Fulbrightovo stipendium

Stipendium na postgraduální studium a výzkum v USA pro studenty, kteří k 1. září 2014 získají alespoň bakalářský titul. Uzávěrka přihlášek a dalších podkladů je taktéž 1. září 2014.

další informace

OPEN CALL / ESSL ART AWARD CEE 2015

Přihlášku na cenu ESSL ART AWARD CEE 2015 je možné podávat od 1. 5. 2014 (až do 31. 8. 2014). Umělci se mohou přihlásit maximálně s 3 pracemi, všechna média jsou povolena.

Online přihláška zde: www.essl.museum

Více informací: Newsletter + Průvodce soutěží + Plakát

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí (byl vyplňován před odjezdem)

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011