Altán Klamovka / Klára Kelovská a Perizat Gabdulakhmet / Social distancing

Altán Klamovka
Klára Kelovská a Perizat Gabdulakhmet: Social distancing

vernisáž: 16. 6. 2020 v 18:00
tvrání výstavy: 16. 6. – 8. 7. 2020
kurátorka výstavy: Lenka Sýkorová
 
Výstava Social distancing reaguje na aktuální téma koronaviru, které se dotklo každého z nás. Stali jsme se potencionálním nebezpečím pro druhého, a proto se hledala hranice sociálního distancu. Klára Kelovská v době vypuknutí pandemie byla na studijní stáží ve španělské Valencii. Její evakuace v ní logicky vyvolala řadu emocí.  Strach, pocit dobrodružství a sociální deprivace z izolace tak stály u zrodu vystavených maleb. Na výstavě je prezentována i animace česko-kazašské umělkyně Perizat Gabdulakhmet, která celkově instalaci doplňuje a poukazuje na ironické momenty nucené karantény.
Od roku 2020 se vyvíjí kurátorský záměr Galerie Altán Klamovka v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. Proto mělo proběhnout jen pět výstav s delším trváním, avšak s propracovanějším systémem dokumentace – kvalitní fotodokumentací a video-rozhovory s umělci. Současně se galerie zaměřila na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi. Protože dnešní lekcí v důledku pandemie je, že jsme podlehli spěchu. Tak ještě více zpomalíme. Z tohoto důvodu se přesouvají dvě výstavy zahraničních umělců na rok 2021!

 
—————-en
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you Klára Kelovská and Perizat Gabdulakhmet: Social distancing

The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on June 16, 2020, from 6 pm. The exhibition will run until July 8, 2020
Curator: Lenka Sýkorová

www.aug.cz/en/

The exhibition Social Distancing responds to the current coronavirus pandemic, which has affected every one of us. We became a potential danger for someone else. The boundaries of social distancing during the pandemic were explored. Klára Kelovská was doing her internship in Valencia, Spain, when the pandemic started. Her evacuation logically evoked a lot of emotions in her. Fear, a sense of adventure and social deprivation from isolation thus gave birth to her exhibited paintings. The current exhibition also presents the animation of the Czech-Kazakh artist Perizat Gabdulakhmet, which overall complements the exhibition and points out the ironic moments of the forced quarantine.

Starting in 2020, the curatorial intention of the Altán Klamovka Gallery is to concentrate on current topics in art, such as art sustainability and intergenerational dialogues of new and middle generations. Therefore, there were to be held only five longer exhibitions with a more sophisticated system of documentation – high-quality photo documentation and video interviews with artists. The Altán Klamovka Gallery focuses also on presenting foreign authors and on deepening cooperation with them. Because the lesson today is that we succumbed to hurry, so we slow down even more. For this reason, two exhibitions of foreign artists are moved to 2021!

Kontaktní osoba / Contact:
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. +420 731 574 777, augdesign@email.cz

Altán Klamovka, park Klamovka, tram 9, 15 & 16
Vstupné na výstavu: dobrovolné
Výstavu podpořili / Supported by Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 5 a Gestor – Ochranný svaz autorský – www.gestor.cz.
Mediální podpora: Artalk.cz