Ludvík Hlaváček. Kachna, nebo králík? Spekulace o sociální roli výtvarného umění

foto Dany Vigil

Texty PhDr. Ludvíka Hlaváčka, ředitele Nadace pro současné umění Praha a pedagoga na Katedře dějin a teorie umění ústecké Fakulty umění a designu, které vznikaly původně jako záznamy přednášek z cyklu Socializace (v) umění z let 2007–2018, určených studentům magisterského studijního oboru Kurátorská studia FUD UJEP. 

Recenzovali:
doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
prof. Michal Koleček, PhD. 

Text: Ludvík Hlaváček
Jazyková úprava: Marie Kratochvílová
Odpovědná redakce, technická redakce: Klára Mrkusová 
Grafická úprava a obálka: Tomáš Trnobranský
Kresby: Tomáš Vaněk 
Vydání první
Počet stran: 192
Náklad: 400ks

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Edici FUD spolu s Nadací pro současné umění Praha v roce 2020.
ISBN 978-80-7561-267-0

Cena 320 Kč
Distribuce do Knihkupectví UJEP, Knihkupectví ArtMap

Názvy kapitol:
Úvod: Co hledám a jak to hledám
1 Socializace (v) umění
2 Co je umělecké dílo?
3 Dějinnost — Přístupy k evropským dějinám
4 Počátek dějin
5 Proměny uměleckého výrazu v antice
6 Křesťanství
7 Renesance a humanismus
8 Pochybnosti o racionálním světě — baroko a protireformace
9 Devatenácté století (průmyslová a demokratická revoluce)
10 „Čisté umění“ — Počátek moderny
11 Informel a abstraktní expresionismus
12 Akční umění
13 Postmoderna
Závěr: Sociální role umění jako probuzení bytostné nejistoty?

„Po úvodních kapitolách věnovaných pojmům socializace, uměleckého díla a dějinnosti přistupuje autor ke svého druhu ‚dějinám umění‘ , ovšem pojednávaným z hlediska socializace a dějinnosti, roli průvodce má i Zuidervaartův model spirituality jako žitého obsahu, nikoli jako ideových tezí. […] Po stručném výkladu některých základních témat řeckého (zvl. typu kúros) a křesťanského umění vykládá renesanci jako přechod do ‚lineární perspektivy‘ , blízké heideggerovské vrženosti do světa, jehož jsme součásti, což nás pak bude provázet i v umění 20. století. […] Následuje další hraniční oblast, totiž tradičně velice hojně pojednávané baroko. Ludvík Hlaváček však i zde sleduje specifické, opomíjené a mnohdy paradoxní problémy socializace. Poslední přibližně třetina knihy pojednává témata víceméně aktuální, kde je autor zcela suverénně doma a může vybírat z nepřeberného množství příkladů. Kapitoly: Informel, Akční uměníPostmoderna. […] Za důležitý přínos považuji závěr knihy (Závěr: Sociální role umění jako probuzení bytostné nejistoty?). Opatrně skeptickým přístupem mapuje prostor nejistoty i jeho zneužívání k prezentaci falešných jistot. Hledání sociální role umění provází ovšem právě nejistota. Přesto, ba spíše proto, není hledání místa a sociální role umění v rámci sociálního diskurzu‘  marné. Dokonce: takové hledání dynamiku ‚sociálního diskurzu‘ udržuje při životě. […] Gratuluji autorovi k vytvoření uceleného a dobře srozumitelného díla.“

(z lektorského posudku filozofa doc. Zdeňka Kratochvíla, Dr., 9. 4. 2020)

 

Reverzibilní kresbu na obálce publikace Kachna, nebo králík?, jejíž linie v nás bezprostředně probouzí představu hlavy králíka, nebo také kachny, autor přebírá a odkazuje tak, jak sám píše, na knihu Vlastimila Zusky Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny. Tato optická hříčka je pro autora inspirativním symbolem aktivního produktivního charakteru smyslového „poznání“, které se odehrává nikoliv během sledování pouhé linie kresby, ale až při „přepínání“ funkčního mechanismu obrazotvornosti a ztotožňování se s obrazem uloženým v mysli.  A jak Ludvík Hlaváček píše v úvodu své knihy:

„To, čemu říkám ‚přepínání‘ je také principem spolupráce v rámci lidského soužití. K realizaci spolupráce zřejmě nestačí jen vůle ke kompromisům. Je tu třeba zakomponovat do mechaniky soužití možnost a ochotu k svévolnému ‘přepnutí’, k respektu vůči druhému a metodám a koncepcím vzájemně cizím a vzájemně si odporujícím. […] Reverzibilní kresba nám připomíná, že mnohé – i elementární – stránky reality jsou věcí našeho rozhodnutí.“1

__________________
1 HLAVÁČEK, Ludvík. Kachna, nebo králík? Spekulace o sociální roli výtvarného umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2020, s. 13. ISBN 978-80-7561-267-0.