Výzva k podávání návrhů na Malý ediční grant 2022

Děkan FUD vyzývá k předložení Návrhů na vydání publikace v rámci Malého edičního grantu pro rok 2022.

Malé ediční granty jsou v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2017 určené na redakční přípravu rukopisu, dokumentaci, jazykovou úpravu, recenzní posudky a překlady.

Podpora je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP. 

Kritéria pro hodnocení jsou:
a) význam publikace pro rozvoj tvůrčí, vědecké a umělecké činnosti fakulty
b) význam publikace pro reprezentaci fakulty
c) možnost zařazení publikace v hodnotícím systému RIV, nebo RUV
d) význam publikace pro rozvoj oborů výtvarné umění, design a vizuální komunikace

Návrhy se podávají předsedkyni Ediční komise FUD prostřednictvím edičního oddělení v elektronické formě s vědomím vedoucího katedry v termínu nejpozději do pátku 29. 10. 2021. Ediční oddělení : klara.mrkusova@ujep.cz, kancelář č. 248.

Návrhy na vydání publikací a výši edičního grantu posoudí Ediční komise FUD nejpozději do 30. 11. 2021 a navrhne děkanovi výběr publikací k zařazení do Edičního plánu na rok 2022.

Formulář „Návrh na vydání publikace“ naleznete jako přílohu výše uvedené Směrnice  též na webu edice v sekci Pro autory.