Jak těžké je neztratit směr

Tereza Žurková. Jak těžké je neztratit směr

Publikace vznikla jako součást disertační práce na Fakultě umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve studijním oboru Vizuální komunikace. Zabývá se výzkumem a analýzou navigačních systémů podzemních drah a městské hromadné dopravy na příkladu významných evropských měst Londýn, Paříž, Berlín a úlohou funkční navigace v éře informatiky a globalizace.

Kniha byla podpořena grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP a je určena pro potřeby výuky v oboru vizuální komunikace na vysokých školách. 

Texty: Tereza Žurková a Justyna Kucharczyk
Grafika: Tereza Žurková
Náklad: 300ks
Rok vydání: 2017
Vydala: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ISBN 978-80-7561-058-4