Krajina v pozoru / The Landscape in Focus. Proměny industrializované krajiny v současném umění, myšlení a vědě

Pavel Mrkus, ed. Krajina v pozoru / The Landscape in Focus
Proměny industrializované krajiny v současném umění, myšlení a vědě / The Transformation of Industrial Landscapes in Contemporary Art, Thinking and Science.

Kolektivní monografie navazuje na stejnojmennou mezinárodní konferenci na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a na výstavu Epifanie – Na pomezí samoty v Domě umění Ústí nad Labem v roce 2016. Kapitoly v knize jsou dělené do tří celků podle specifických způsobů uvažování: Krajina a vědec, Krajina a myslitel, Krajina a umělec. Miloš Vojtěchovský se ve třech kapitolách postupně věnuje Koudelkově sérii fotografií Černý trojúhelník, Jedinečnému svatopěstitelskému družstvu JSD a tématu epifanie jako prozření k jinému způsobu myšlení. Příspěvky zahraničních umělců (Layla Curtis a Patrick Langley, Peter Cusack, Paul Chaney), stejně jako rozsáhlý text Hledání nového příběhu Jiřího Zemánka, věnovaný Thomasi Berrymu, přesahují lokální pohled na devastovanou krajinu severních Čech a zasazují téma do globálních souvislostí.  

„V kontextu efektivní starosti o krajinu vzbuzuje disparátnost příspěvků prezentovaných v publikaci na jedné straně naději v nástup komplexního přístupu a frontálního útoku na aktuální problémy, ale na druhé straně i úzkost z roztříštěné strategie hlásající teze, které se na první pohled mohou jevit jako protichůdné. Miloš Vojtěchovský a Jiří Zemánek např. kladou důraz na kritiku jednostranně racionálních přístupů, které krajinu i samu přírodu transformují na kauzální souvislost využitelných procesů a staví proti tomu potřebu prozření a citlivého přijetí přírody a světa jako organického vše zahrnujícího celku. Paul Chaney naopak ve svém uměleckém projektu demonstruje přírodu, nikoliv bez humorného nadhledu, jako kauzálně provázaný celek, v němž vládne na všech biologických úrovních nevyhnutelný princip násilí a nemilosrdného zabíjení. 
(…)
Předložený soubor textů si dobře uvědomuje jak lidskou odpovědnost, tak neschopnost jí dostát. Rozmanitost názorů a metod starosti o osud krajiny naznačuje, že stojíme někde na počátku efektivní starosti o dlouhodobé přežití přírody a lidstva. Šíře způsobů této starosti je sotva představitelná. Nelze ji naložit na bedra nějakého specifického oboru či nějaké dílčí komunity. Vedle objektivních analýz musí být angažovány životní postoje, osobní porozumění, filosofické teze, kritika stávajících kognitivních modelů a životních cílů, které si klademe, stejně jako společenských hodnot a preferencí. Zdaleka ne na posledním místě na škále možných nástrojů starosti o krajinu a přírodu stojí umění, díky své schopnosti hledět na svět v celku.“
(Ludvík Hlaváček, z recenzního posudku ke knize)

Editor a autor koncepce: Pavel Mrkus
Autoři textů: kolektiv autorů (Rut Bízková, Layla Curtis, Peter Cusack, Paul Chaney, Patrick Langley, Pavel Mrkus, Tomáš Pavlíček, Robert Vlasák, Miloš Vojtěchovský, Jiří Zemánek)
Recenzovali: doc. MgA. František Kowolowski; PhDr. Ludvík Hlaváček
Grafická úprava: Tomáš Trnobranský
Fotografie a díla: Layla Curtis, Peter Cusack, Paul Chaney, Michal Kindernay, Elvar Már Kjartansson, Josef Koudelka (Magnum Photos), Pavel Mrkus, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Martin Zet)
Náklad 300 ks
Vydala Fakulta umění a designu Univerity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017
ISBN 978-80-756-093-5

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz