Marek Urban

odborný asistent

Kontakt

Předměty

  • Současné estetické teorie
  • Vybrané problémy z teorií současného umění

Portfolio

PhDr. Marek URBAN, Ph.D. je odborným asistentom na Katedře dějín a teorie umění na Fakultě umění a dizajnu Univerzity J. E. Purkyně. Dlhodobo sa venuje prienikom kvalitatívnej a kvantitatívnej metodológie vo výskume sociálneho sveta umenia (rola autora a autorky a jej vplyv na rozvoj identity začínajúcich umelcov a umelkýň), mediálnych reprezentácií a rôznych prediktorov kreativity (otázka vnútornej motivácie, psychologického bezpečia a vzťahov v škole či na pracovisku, schopnosti autoregulovať svoje učenie či proces tvorby).

Ako profesionálny kouč a mentor v občianskom združení Different Learning pracuje s mladými nadanými ľuďmi pri nastavovaní ich osobných a profesijných cieľov a rozvíjaní ich nadania, spolupracuje s rôznymi organizáciami pri vytváraní bezpečného pracovného prostredia, ktoré podporuje inovácie a osobný rast. Ako supervízor sa špecializuje na demokratickú (hierarchicky plochú) štruktúru riadenia, či už v demokratických firmách, alebo pri vytváraní škôl typu Summerhill či Sudbury Valley.

Publikácie (výber):

Vedecké monografie:

URBAN, Marek. 2020. Kvalitatívny výskum vo svete umenia. Bratislava : VEDA: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 216 s. ISBN 978-80-224-1854-6.

URBAN, Marek. 2017. Identita autora: Príbehy, sociálne reprezentácie a naratívne Self v slovenskej kinematografii v rokoch 2012 – 2017. Bratislava : VEDA: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 246 s. ISBN 978-80-224-1631-3.

Impaktované články:

URBAN, Kamila – URBAN, Marek. 2021. Anchoring effect of performance feedback on accuracy of metacognitive monitoring in preschool children. In Europe’s Journal of Psychology, roč. 17, č. 1.

URBAN, Kamila – URBAN, Marek. 2021. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European Journal of Psychology of Education.

URBAN, Marek – URBAN, Kamila. 2020. What can we learn from gritty persons? Coping strategies adopted during COVID-19 lockdown. In Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 2020, roč. 8, č. 3.

ZÁPOTOČNÁ, Oľga – URBAN, Kamila – URBAN, Marek. 2020. Comprehension and metacomprehension in preschoolers from low- and middle-socioeconomic status families. In Československá psychologie, roč. LXIV, č. 6.

URBAN, Marek – VIGIL AVILÉS, Dany Josué – BOJOVIĆ, Miloš – URBAN, Kamila. 2020. Artificial, cheap, fake: free associations as a research method of outdoor billboard advertising and visual pollution. In Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, roč. 30, č. 2, 253-268.

MIHÁLOVÁ, Lucia – URBAN, Marek. 2019. The Holocaust may be important, but it’s no longer original: representations of the Holocaust in Slovak theatre reviews from 2000 to 2017. In KOME – an international journal of pure communication inquiry, roč. 7, č. 1, s. 84-97. 

URBAN, Kamila – URBAN, Marek. 2018. Influence of Fluid Intelligence on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children Fades with the Calibration Feedback. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, roč. 60, č. 2, s. 123-36.