OPEN CALL FOR ARTIST AND PARTICIPANT – OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN

OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN
is an artist-run series of thematic & explorative happenings, performances,site-specific audio & visual  installations, and a platform of Knowledge exchanges.

OPEN CALL FOR ARTIST AND PARTICIPANT

for Czech scroll down

We are looking for new ideas, world views, and visions of realization in responds to our call. The proposal can be based on existing project, personal practice and research that has the potential developments into a shareable, collective experience.

To form a collective exploration to the given environment is one of the main focus of the program. We are looking for artists, explorers, and experimentalists  who are willing to share their knowledge and experience with another artists during the laboratory. It could be as the format of workshop, leaded practice, one-on-one/group therapy, group debate, collaborational experiments, ets..

We are particularly interested on works that explores the unknown part of the nature, and the nature of the human beings. Works that investigate the separation and connection with the nature realm, where new value and beliefs are brought by technological and informative modern life. On the other hand, works that embrace the capacity to connect with the nature in the unconscious, where mind and body has no separation.

 

Through open call and we want to invite:
– 6 artists for active participation in an experimental laboratory between 25th of July to 2th of August
– 6 artists invited to join the final performance event on the 3d of August.

The event will be based at Torhaus Galerie, located at Stadt Wehlen, Germany, as well as its surrounding nature of national park Saxon Switzerland.

We are especially interested in artists from the Czech and German sides living near this area, but not limited.

The day program will happen in the middle of the forest for off-site & site-specific works. The night program will be focused on the interventions of the gallery space, where we aim to present a diverse-format and multi-media sequences of actions, presentations, interweaving a reflective experience in responds to the theme below.

This year’s THEME is the form of this formula.

The equation is open for interpretation, without an absolute answer. In which we invite you to position as the “x” , the initial point of our journey.
(KNOWNEGO)x1NATURE 0UNKNOWN
* x = YOU

 

We see the journey here not just as body displacement that brings you to somewhere unfamiliar like Stadt Wehlen, but also as the transient states of mind travels between knowing and unknowing. A conscious and constant decision based on your past, that leads towards the unknowns, or, continuous redefinitions the knowns into the creation of new unknowns. We would like to focus on the driving forces behind these transitional states, as artistic approaches investigating these questions below and beyond.

How do we know what is unknown ? How do we know what is known ?

How do we identify the path from what I don’t know to what I know ?

How do we overcome the distance to unknown ?

How our mind displace our body into the unknown ?

How our body connect our mind into the unknown ?

How do we distinguish between known-mind and unknown-body experience ?

How do we measure the distance between who I am to where I am ?

How do we set our mind free from the process of knowing and unknowing ?

 

WHAT DO WE OFFER

– Food, 2 meals
– Basic shared room in the gallery
– Video & Photo Documentation of your works
– Presentation: Quadraphonic sound system, Projector x2, TV screen x2, portable speakers x4
– Travel 

Application Requirement

– One A4 maximum of proposal in response to the theme, including the format of your art, and time-space and equipment requirements to realize you work.
– (Optional) Example materials of your works that you plan to present.
– Personal website of your resume & portfolio. Or, CV + 5 works in any formats (pdf, jpeg, video link, audio link)

DEADLINE for application is the 10th of July 2019

 

All information send on mail:
outininoutinoutoutin@gmail.com

More information on fb here.

Photos of space and national park around you can find in fb discussion or here.

 

ČESKY

OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN

Hledáme nové návrhy, pohledy na svět a vize realizace v reakci na naši výzvu. Návrh může být založen na existujícím projektu, osobní praxi a výzkumu, který má potenciální vývoj do sdíleného kolektivního průzkumu.

Vytvoření kolektivního průzkumu v daném prostředí je jedním z hlavních cílů programu.Hledáme umělce, průzkumníky a experimentátory, kteří jsou ochotni podělit se o své znalosti a zkušenosti s dalšími umělci v laboratoři. Mohlo by to být formát workshopu, trénovaná praxe, one-on-one/skupinové terapie, skupinové debaty, spolupráce, atd.

 

Prostřednictvím otevřené vyzvy  chceme pozvat:
– 6 umělců pro aktivní účast v experimentální laboratoři ve dnech 25. července – 3 srpna
– 6 umělců pozvat k účasti na závěrečném představení dne 3 srpna.

Zajímají nás především umělecké formy, které pracují s přírodou a v přírodě. Práce, které zkoumají a vyzývají náš vztah a interakci s přírodou, kde jsou nové hodnoty a víry vytvářeny vědou a technologií. Na druhou stranu hledáme také práce, které se věnují možnosti spojit se s přírodou prostřednictvím nevědomí, kde neexistuje rozdíl mezi myslí a tělem. A konečně práce, jejichž záměrem je odkrytí neznámého, nejistého a mystického v přírodě, které přináší nové poznatky k našemu porozumění realitě. Jakožto únikovou zkušenost od běžného úhlu pohledu, všeobecného vysvětlení, které na individuální úrovni neposkytuje jasnou odpověď.

Zajímají nás umělci z české a německé strany, nebo kteří žijí v blízkosti této oblasti, ale nejenom.

 

Místem konání akce je Galerie Torhaus, čtyřpatrová galerie nacházející se ve městě Stadt Wehlen (Volany). 

Město je obklopeno Národním parkem Saské Švýcarsko v jehož lesích se bude odehrávat denní program akce (site-specific práce). Noční program se bude soustřeďovat v prostorách samotné galerie, kde hodláme představit sekvenci uměleckých prezentací sestávající z rozdílných forem a médií

 

Letošní TÉMA  je formou tohoto vzorce.
Rovnice je otevřená pro interpretaci, bez absolutní odpovědi. Zveme  vás na pozici „x“, jako výchozí bod naší cesty.

(KNOWNEGO)x1NATURE 0UNKNOWN

* x = TY

Cestu chápeme jako neustálý tok umisťování a přemisťování mysli a těla mezi vědomými rozhodnutími založenými na tom, co víme, směrem k neznámým územím čekajícím na prozkoumání a neustálým vytvářením nových definic známého vedoucí k vytváření nových neznámých. Chceme prozkoumat hnací síly za těmito tranzitními stavy.

 

Jak víme, co je neznámé?

Jak víme, co je známé?

Jak rozpoznáme cestu od toho, co neznáme k tomu, co známe?

Jak překonáváme vzdálenost k neznámému?

Jak naše mysl přemisťuje naše tělo do neznámého?

Jak naše tělo propojuje naši mysl s neznámým?

Jak rozlišujeme mezi známým-myslí a neznámým-zkušeností těla?

Jak měříme vzdálenost mezi tím kdo jsem a kde jsem?

Jak můžeme osvobodit svou mysl od procesu vědění a nevědění?

 

Co nabízíme
– jídlo (snídaně a obědy během laboratoře a samotné události; vegetariánské a veganské jídlo)
– ubytování – ve sdílené místnosti v galerii spolu s dalšími umělci; vzhledem k limitovanému množství matrací a postelí bychom vás chtěli požádat o přivezení vlastních spacáků / karimatek
– video a foto dokumentaci vaší práce

Požadavky pro přihlášení
– Jeden návrh A4 max. reagující na téma forma/médium a požadavky nezbytné pro realizaci vaší práce.
– Příklady materiálů vašich prací, které plánujete prezentovat.(Volitelné)
– webové stránky, životopis a portfolio. Nebo CV +5 příkladů prací v libovolných formátech (pdf, jpeg, odkaz na video či audio…)

 

DEADLINE přihlášek: 10.07.2019

 

Veškeré informace pošlete prosím na adresu:

outininoutinoutoutin@gmail.com

Další informace naleznete na fb strance zde.

Fotky prostoru a národního parku v okolí najdete v diskusi fb nebo zde.