Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Better City

2016
instalace, tisky 70 x 100 cm

Města tvoří krajiny. Projekt Better City prozkoumává vizuální stránku těchto krajin.

Instalace tisků sestává z dvojic – nákresů, evokující půdorysný architektonický plán, a z výřezů fotografií. Ty zachycují a z původního prostředí vyjímají stavby, které lze označit jako výrazně ne-architektonické, či nekoncepční. Byť se jedná o stavby nereprezentativního charakteru, stavěné „od ruky“ či bez obvyklého uceleného řádu a plánu, očividně obývané lidmi z nižší sociální vrstvy, nejedná se o slumy ani nouzová obydlí, ale o stavby většinou situované mezi ostatní zástavbou města. Poněkud chaotický růst či doplňování těchto staveb, které místy interiérem výrazně vystupují do veřejného prostoru ulice, není vázáno žádným formálním konceptem, je vzdáleno zažitým představám o kvalitní a hezké architektuře či zdravém prostředí. Stojí tak ve výrazném protikladu k tradičnímu urbanistickému chápání považující čistě geometrické uspořádání prostoru a plánovaný přístup za zásadní předpoklad kvalitního životního prostředí. Přesto lze u těchto staveb nalézt určité přednosti spojené s nekonvenčností, jedinečností a tvořivostí. Svým způsobem jsou pitoreskní i rozmanité, a svou tvarovou i funkční přizpůsobivostí mohou být pro své obyvatele do značné míry ideálním domovem.

Vyjmutím obrazu stavby, odbarvením a umístěním na bílé pozadí dochází k posunu od dokumentace ke koncepčnímu uchopení, pracujícímu s formou čistého ateliérového zpracování či plánovitostí. Skrze výkresy pak autor částečně „ohledává“ obraz stavby a na pomezí skutečnosti, dohadu a fikce retrospektivním způsobem dotváří plán, který pravděpodobně dosud nevznikl.

Instalace odráží téma tvořící základní a zároveň značně problematický aspekt urbanismu. Tím je úroveň plánovitosti ve vztahu ke svévolným proměnám blízkým organičnosti či chaotičnosti. Plánovaný přístup a geometrické uspořádání totiž bylo ustavičně pokládáno za zásadní předpoklad dokonalého prostoru, ideálního města.

 

Libor Svoboda (1981) je absolvent ateliérů Digitální média a Interaktivní média na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Tamtéž absolvoval doktorské studium, v jehož rámci vznikla i tato práce. Autorova tvorba často reflektuje proměny urbanizované krajiny či projevy užívání elektronických médií. Prochází napříč formami instalace, fotografie či videa. Absolvoval stáže v Berlíně, Barceloně a rezidenční pobyt v Taipei na Taiwanu.