Sound end Environment / Zvuk a prostředí

Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí: Současné přístupy ke zvukové ekologii
Jan Krtička a Pavel Mrkus, eds.

The publication is culmination of the Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond intertantional  interdisciplinary conference, which took place in October 2019 at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and was organized in cooperation with partners from Poland, Hungary, and Slovakia. The book focuses on the current matters of acoustic ecology at the intersection of fine arts, design, music, and education, and it explores the possibilities that this discipline has to offer for reflection on today´s transforming world. The publication is designed as a collective monogaph, with chapters from various authors approaching the topic from different perspectives. The aim of the publication is to capture the current research, debates, and events in the field of sound ecology, particulary in the European context.
/
Publikace navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond uspořádanou na začátku října roku 2019 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska. Tématem knihy je zvuková ekologie v průsečíku výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání v souvislosti s reflexí proměn současného světa. Kniha je komponována jako kolektivní monografie, do níž autoři přispěli každý vlastní kapitolou zkoumající téma z různých pohledů. Vydání knihy je dvojjazyčné, záměrem bylo zachytit dění a uvažování na poli zvukové ekologie především v evropském kontextu. 

 

„An essential publication for the Czech environment with the ambition to be compulsory reading for fields dealing with sound ecology, sound art and contemporary thinking about music / sound. Its strength lies in balancing theory and musicality. A new milestone is in this book. „

(from an expert review by Pavel Klusák)

„Pro české prostředí zásadní publikace s ambicí být povinnou četbou pro obory zacházející se zvukovou ekologií, sound artem a současným myšlením o hudbě/zvuku. Její síla je ve vyvážení teorie a múzičnosti. Zvolna se ustavující obory zvukových studií a zvukové ekologie v ČR mají v této knize nový milník.“

(z recenzního posudku Pavla Klusáka)

Miloš Vojtěchovský and Jan Krtička presented the topic of the published book on the Czech Radio Vltava in the program Akcent. Record to listen here / Miloš Vojtěchovský a Jan Krtička v Českém rozhlase Vltava prezentovali téma vydané knihy v pořadu Akcent. Záznam k poslechu zde: https://www.mujrozhlas.cz/akcent/soustredenym-naslouchanim-proti-zvukovemu-znecisteni-zvuk-krajina-ekologie-v-novych

Editors and Book Concept / Editoři: Jan Krtička a Pavel Mrkus
Expert Reviewers / Recenzovali: Mgr. et MgA. Pavel Klusák, Mgr. Jitka Hlaváčková, PhD.
Authors of Theoretical Texts / Autoři textů: Sabine Breitsameter, Jozef Cseres, Martin Flašar, Július Fujak, Anna Kvíčalová, Jan Trojan, Miloš Vojtěchovský, Aleksandar Vejnovic
Authors of Art Project Texts / Autoři textů k uměleckým projektům: Sam Auinger, Peter Cusack, Barry Wan, Tomáš Šenkyřík, Brane Zorman + Irena Pivka, Nathan Wolek, 
The text of Sabine Breitsameter was provided by the Agosto Foundation in Prague. / Text Sabine Breitsameter poskytla Nadace Agosto Foundation v Praze. 
Executive Editor / Odpovědná redaktorka: Klára Mrkusová

Expert Reviewers / Recenzovali: Mgr. et MgA. Pavel Klusák, Mgr. Jitka Hlaváčková, PhD.
Editorial Revision / Redakční úprava: Jan Krtička a Klára Mrkusová
Czech Language Proofreading / Jazyková úprava českého textu: Eva Ullrichová
English Proofreading / Jazyková úprava angličtiny: Jessica Kendall Hankiewicz
Translation / Překlad: Eva Ullrichová, Vít Bohal, Kryštof Herold, Jitka Chmelařová
Graphic Design and Typesetting / Grafický design a sazba: Tomáš Trnobranský
Production / Produkce: Klára Mrkusová
Printed by / Tisk: H. R. G., spol. s r. o.
Number of pages / Počet stran: 232
400 copies printed / Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-7561-268-7

With the support of the Visegrad Fund and the Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) project, the Annual Conference was published by the Faculty of Art and Design at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in the FUD Edition in 2020. / Za podpory Visegrad Fund a projektu Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) Annual Conference vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Edici FUD v roce 2020.  

Distributed by University Bookstore / Distribuuje Univerzitní knihkupectví UJEP:  (knihkupectvi@ujep.cz). T:+420 475 286 044. FB: www.facebook.com/Knihkupectvi.UJEP.
The book is also distributed by ArtMap and Kosmas Bookstores / Kniha je také v distribuci u Knihkupectví ArtMap a Kosmas. /
Sale Price / Prodejní cena: 560 Kč 

 

 „QUOTE AS FOLLOWS“  / CITUJTE!“ /

KRTIČKA, Jan a Pavel MRKUS, (eds.). Sound and environment: Contemporary approaches to sonic ecology in art = Zvuk a prostředí: Současné přístupy ke zvukové ekologii v umění. Přeložili Eva ULLRICHOVÁ, Vít BOHAL,  Kryštof HEROLD, Jitka CHMELAŘOVÁ. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem, 2020. ISBN 978-80-7561-268-7.