Archiv tvůrčí činnosti

Výstupy ze studia

Studijní program Výtvarné umění na Fakultě umění a designu poskytuje komplexní umělecké, teoretické a praktické školení pro designéry a grafiky, fotografy a umělce zaměřené na digitální média a kurátory současného umění. Našim studentům nabízíme šestnáct uměleckých a designérských ateliérů, kurátorské studium a vzdělání v teoretických i tradičních praktických uměleckých disciplínách v nově zrekonstruované budově s řadou specializovaných pracovišť, workshopů a výstavních prostor. Publikujeme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.

Doktorská studia

Studium v doktorském studijním programu probíhá formou prezenčního nebo kombinovaného studia. Absolvent doktorského studijního oboru Vizuální komunikace se profiluje jako řídící umělecký pracovník v oblastech fotografie, digitální média, grafický design a design. Hlavním cílem individuálně vedeného doktorského studia − zaměřovaného dle orientace a profilu každého doktoranda − je rozvoj jeho tvůrčího potenciálu v souladu s prohlubováním analytických schopností a specializovaných oborových vědomostí. Tato koncepce logicky navazuje a zásadně rozšiřuje komplexní vzdělání nabyté během magisterského studia a zároveň klade důraz na mezioborové či meziresortní přesahy, a to především v souvislosti s rozvojem nových technologií.

Kurátorská studia

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Cena EXIT

Soutěž Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2003. Má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním programem Výtvarná umění. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže (ve výši 30 000 Kč). O vítězi a finalistech rozhoduje komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol a významných domácích i zahraničních kurátorů a teoretiků současného umění.

Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých uměleckých škol, tendencí a priorit odrážejících bezprostředně pedagogické působení na těchto školách. V rámci závěrečné výstavy by se finalisté měli kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru GEF, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.

Tvůrčí činnost studentů a pedagogů

Tvůrčí činnost studentů a pedagogů FUD UJEP zahrnuje samostatné umělecké, designérské nebo i kurátorské realizace. Tato dokumentace představuje širokou škálu různých výstupů především v rámci sólových výstav a projektů výrazných tvůrčích osobností. Jsou zde také prezentovány mimořádné počiny studentů či čerstvých absolventů, stejně jako účast na skupinových výstavách v mezinárodním kontextu.