O fakultě

FUD UJEP 2023–2027 / FUD UJEP 30+

Fakulta umění a designu ústecké univerzity překračuje důležitý milník své „plnoletosti“. Ve svých krásných třiceti letech je plná sil reagovat na změny a požadavky vnějšího prostředí, i na dynamický vývoj umělecké a designérské scény třetí dekády 21. století, a to při zachování úcty a pokory vůči tradičním technologiím a řemeslům, ze kterých původně vzešla. 

V týmovém procesu členové a členky akademické obce budují fakultu, která přispívá ke změně náhledu na potřebnost umění a kultury jako hybatelů celospolečenského rozvoje, moderuje odbornou i popularizační diskusi o aktuální podobě výtvarného umění, designu, grafického designu, kurátorské praxe a kreativních odvětví, ale také kultivuje místní prostředí. Svou programovou skladbou reflektuje vývoj současných uměleckých trendů, materiálním a produkčním zázemím zohledňuje technologický vývoj a dokáže pružně reagovat na nepředvídatelné výzvy, včetně těch, které mají svůj původ mimo oborový diskurz.

Svět se mění a akademická obec fakulty si více než kdy jindy předtím uvědomuje, že je třeba vnitřní prostředí rozhýbat ve směru potřeb generace studentů i nároků současnosti. S úctou k hodnotám a zázemí vybudovaným předešlými generacemi pedagogů, fakultu do roku 2027 reprezentuje nové vedení, které ve svých záměrech zohledňuje současný náhled na tekutost, mezioborovost i spekulativnost charakteru tvůrčích oborů. 

Pod pojem design tak lze na ústecké škole tradičně zařadit oblast autorské tvorby, která zohledňuje estetickou, ale zároveň i užitnou hodnotu vytvořeného artefaktu, ať už se jedná o interiérové realizace, funkční předměty, projekty na pomezí materiálového výzkumu a volného umění nebo o široké pole grafického designu, respektive vizuální komunikace. Nicméně Fakulta umění a designu si je plně vědoma skutečnosti, že 21. století přináší i další rozprostření „designování“ směrem k designu zásadně podmíněnému digitálními technologiemi, včetně oblastí informačního designu, designu sociálních sítí  a aplikací, herního designu, designu sociálního anebo ekologicky udržitelného designu, jenž nestojí v protikladu ke klasickým materiálům a typům produkce, ale spolu s nástroji digitálního prototypingu, machine learningu nebo prostřednictvím uplatnění nanomateriálů a inovovaných technologických postupů je dále rozvíjí a obohacuje. 

I výtvarné umění je na ústecké fakultě progresivně, a v porovnání s dalšími výtvarnými školami v České republice dosud netradičně, úzce a nebývale intenzivně provázáno s digitálními technologiemi a různými variantami „technického obrazu“. V analogii k vývoji v oblasti designu, včetně grafického designu, respektive vizuální komunikace, je však i výuka a tvorba v programu Výtvarné umění pokorně rozkročena mezi tradičnější polohu a aktuální trendy, včetně interdisciplinárních přesahů například směrem k sound-artu, akčnímu či objektovému umění, nebo rozmanitým formám intermédií, například s prvky gamifikace, augmentované či virtuální reality a vyvíjejících se forem autorství.  V souvislosti s diskuzemi o statusu umělce a obecné potřebě umělců ve společnosti fakulta podněcuje debaty o aktuálních trendech umělecké tvorby a programově rozvíjí schopnost kreativního myšlení a sebevyjádření studentů všech stupňů studia tak, aby byli v budoucnu schopni pružně reagovat na nové podněty a originálně řešit přicházející problémy.

K takřka okamžitému zhodnocení, respektive k možnostem vykročení kvalitních studentských uměleckých děl z částečně uzavřeného akademického prostředí do otevřeného profesionálního výstavního provozu dochází díky existenci studijního programu Kurátorská studia a možné, či dokonce žádoucí mezioborové komunikaci studentů různých studijních programů. Pro účely profesionální prezentace výtvarných děl a designových projektů fakulta disponuje jak vlastním nadstandardním galerijním zázemím, tak i spolupracuje s řadou dalších výstavních institucí. Fakulta vítá vznik komunitních studentských iniciativ, tvůrčích aktivit a formou interní grantové podpory napomáhá jejich realizaci.

Fakulta se snaží podněcovat regionální hrdost, ale také nepřehlédnutelně působit v celorepublikovém kontextu a navazovat silná mezinárodní partnerství s možnostmi realizace společných prestižních tvůrčích a výzkumných projektů. Organizuje mezinárodní výměnné rezidenční pobyty, včetně zahraničních stipendijních pobytů absolventů. 

Vedoucí a odborní asistenti jednotlivých ateliérů i další pedagogové Fakulty umění a designu se snaží studenty vést směrem ke kritickému poznání, k citlivosti, vytříbenosti, profesionalitě a vášni pro nejkrásnější obor lidské činnosti na světě. V maximální možné míře vycházejí vstříc individuálním potřebám studentů a studentek, ale především ke každému z nich přistupují s respektem vůči jeho či jejím schopnostem a dovednostem, ovšem s očekáváním adekvátní odezvy, touhy po vzdělání a vůle dále se rozvíjet. Díky tomu všemu se Ústí nad Labem jeví jako ideální místo pro start tvůrčí kariéry s kvalitní produkční a výstavní infrastrukturou i nabídkami kreativní práce ve městě, které není drahé, ani daleko od Prahy, navíc s výbornou dostupností do Německa. 

Zdena Kolečková, děkanka fakulty

 

Historie

1992 – otevřen sklářský ateliér na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP pod vedením doc. ak. soch. Pavla Mizery
1993 – založen Institut výtvarné kultury pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského
1993 – otevřen ateliér keramiky a porcelánu
1994 – otevřeny ateliéry přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby
1997 – ředitelem IVK se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec
1997 – otevřen ateliér užité grafiky
2000 – založena Fakulta užitého umění a designu, děkanem se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec
2002 – otevřen ateliér Digitální média (nyní ateliér Interaktivní média)
2003 – akreditováno navazující magisterské studium
2004 – fakulta přejmenována na Fakultu umění a designu
2005 – otevřeny ateliéry Design interiéru, Produktový design a Vizuální design
2006 – otevřen ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie
2007 – děkanem se stal doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
2007 – akreditováno navazující magisterské studium v oboru Kurátorská studia
2007 – akreditováno navazující magisterské studium v oboru Photography and Time-Based Media v anglickém jazyce
2007 – otevřen ateliér Photography
2008 – otevřen ateliér Digitální animace (nyní ateliér Digitální média)
2008 – fakulta se přesouvá do nově zrekonstruované budovy v rámci univerzitního kampusu
2008 – akreditováno doktorské studium v oboru Vizuální komunikace
2008 – otevřen ateliér Performance
2008 – uspořádána výstava Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze
2009 – otevřen ateliér Time-Based Media
2012 – zahájen provoz Inkubátoru Předlice v prostoru ústecké Armaturky
2013 – akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace
2015 – děkanem se stal doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
2016 – fakulta založila výstavní instituci Dům umění Ústí nad Labem
2018 – fakulta slaví 25. výročí od založení Institutu výtvarné kultury
2023 – děkankou se stala prof. MgA. Zdena Kolečková, Ph.D.

Vedení fakulty

děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Mgr. David Kořínek
proděkan pro rozvoj MgA. Aleš Loziak
proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Katedry

Katedra dějin a teorie umění MgA. Adéla Machová, Ph.D.
Katedra výtvarných praxí MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
Katedra výtvarného umění MgA. Zdeněk Svejkovský, Ph.D.
Katedra designu MgA. Jan C. Löbl, Ph.D.
Katedra vizuální komunikace MgA. Michaela Labudová, Ph.D.