O fakultě

Kreativní prostor zvaný FUD

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Věříme, že umění může a má inspirativně formovat nejen imaginaci a hloubku života v rovině tradičně estetické, ale i v rovině vědecké a technologické, že umění dokáže spolu s vědou rozvíjet nové přístupy k poznání světa, které není založeno jen na exaktních výpočtech, ale též na rozměrech neměřitelných. Věříme, že současné umění a design mají dostatek energie na kultivaci společenského života, prostředí a atmosféry.

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

Jsme živým organismem, který propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváříme tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu.

Pro práci studentů v našich šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín poskytujeme zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Vydáváme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.

Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi a designérskými studii nejen Evropě, ale i v Asii či Americe.

Řada z našich absolventů již svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.

Každoročně otevíráme dveře ke studiu nadaným uchazečům o nejvyšší mety umělecké tvorby, aby se svým studiem a díly podíleli na ideálech akademické tvůrčí svobody a umělecké diskuse a stali se tak součástí kreativního prostoru zvaného FUD.

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

fud-11

 

Historie

1992 – otevřen sklářský ateliér na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP pod vedením doc. ak. soch. Pavla Mizery
1993 – založen Institut výtvarné kultury pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského
1993 – otevřen ateliér keramiky a porcelánu
1994 – otevřeny ateliéry přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby
1997 – ředitelem IVK se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec
1997 – otevřen ateliér užité grafiky
2000 – založena Fakulta užitého umění a designu, děkanem se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec
2002 – otevřen ateliér Digitální média (nyní ateliér Interaktivní média)
2003 – akreditováno navazující magisterské studium
2004 – fakulta přejmenována na Fakultu umění a designu
2005 – otevřeny ateliéry Design interiéru, Produktový design a Vizuální design
2006 – otevřen ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie
2007 – děkanem se stal doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
2007 – akreditováno navazující magisterské studium v oboru Kurátorská studia
2007 – akreditováno navazující magisterské studium v oboru Photography and Time-Based Media v anglickém jazyce
2007 – otevřen ateliér Photography
2008 – otevřen ateliér Digitální animace (nyní ateliér Digitální média)
2008 – fakulta se přesouvá do nově zrekonstruované budovy v rámci univerzitního kampusu
2008 – akreditováno doktorské studium v oboru Vizuální komunikace
2008 – otevřen ateliér Performance
2008 – uspořádána výstava Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze
2009 – otevřen ateliér Time-Based Media
2012 – zahájen provoz Inkubátoru Předlice v prostoru ústecké Armaturky
2013 – akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace
2015 – děkanem se stal doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
2016 – fakulta založila výstavní instituci Dům umění Ústí nad Labem
2018 – fakulta slaví 25. výročí od založení Institutu výtvarné kultury
2023 – děkankou se stala prof. MgA. Zdena Kolečková, Ph.D.

Vedení fakulty

děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy doc. Mgr. David Kořínek
proděkan pro rozvoj MgA. Aleš Loziak
proděkan pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Katedry

Katedra dějin a teorie umění MgA. Adéla Machová, Ph.D.
Katedra všeobecné průpravy doc. ak. mal. Vladimír Švec
Katedra výtvarného umění MgA. Zdeněk Svejkovský
Katedra designu MgA. Jan C. Löbl, Ph.D.
Katedra vizuální komunikace MgA. Michaela Labudová, Ph.D.