Projekty

Mezinárodní projekt TICASS

Mo(nu)mentální topografie - 01 - Leden 2018

Výstavní projekt Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem při příležitosti 25. výročí jejího založení

Pavel Mrkus, Michal Koleček
Garanti projektu

Výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie je vzhledem ke své šíři rozkročen do různých institucí působících v Ústí nad Labem, byl ve svých dílčích výstupech připravován odlišnými kurátorskými týmy a zaměřil se na velice různorodá témata, vždy však v konkrétní rovině či v komplexním myšlenkovém kontextu ukotvená hluboko v rýhách tohoto kraje a života jeho obyvatel.

Dům umění Ústí nad Labem se pod kurátorským vedením pedagoga fakulty Jánose Szoboszlaie a studentů navazujícího magisterské studijního oboru Kurátorská studia v rámci výstavy Topografie naděje – Crystallized soustředil na aktuální reflexi historických událostí spojených s rokem 1968, a to především z perspektivy dramatických společenských vln oscilujících mezi póly naděje a entuziasmu, či naopak zklamání a deziluze, přičemž na pozadí dějin zároveň otevírá otázky spojené se současnými projevy oslabování demokratického uspořádání společnosti.

Galerie Emila Filly Ústí nad Labem uspořádala v kurátorské koncepci pedagogů Evy Mrázikové a Anny Vartecké a doktoranda Pavla Matouška výstavu Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, jejíž obsahový rámec tvoří téma mlhy a zamlžení, které je ovšem na půdorysu výstavní prezentace nahlíženo z velice diverzifikovaných hledisek. Mezi nimi lze zmínit například vnímání mlhy coby meteorologického fenoménu, ostatně mlžné dny k Ústí nad Labem odedávna patří, nebo jako metafory romantizujícího životního pocitu, znejasňování a překrývání individuální či kolektivní paměti a v neposlední řadě zesilování manipulativních společenských stereotypů.

V prostorách Muzea města Ústí nad Labem našly svoje místo především dvě studentské prezentace, přičemž v komplexní instalaci Topografie nápravy – Příběh kostela se ku-rátorka a pedagožka fakulty Vendula Fremlová soustředí na představení dlouhodobého projektu směřujícího k rekonstrukci a oživení interiéru kostela sv. Mikuláše v Petrovicích, který realizuje ve spolupráci s ateliérem Design interiéru, vedeným prof. Janem Fišerem. Dlouholetý pedagog fakulty a teoretik designu Jaroslav Polanecký potom v muzeu prostřednictvím výstavy Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě načrtl vizi budoucnosti tvůrčího směřování fakulty a především také možnosti, jak by umělecké usilování jejích studentů a absolventů mohlo akcelerovat rozvoj společnosti.

Výstava Topografie pozornosti – Zpřítomnění připravená pedagožkou Lenkou Sýkorovou, doktorandem Viktorem Čechem a absolventkou fakulty Martinou Johnovou pro ústeckou Galerii Hraničář se zaměřuje na reflexi dynamických změn v komunikaci a sociálním životě uprostřed zásadních technologických posunů, které charakterizují aktuální transformaci globálního světa. Koncepce výstavy k těmto změnám přistupuje s porozuměním, ale zároveň si klade otázky nad jejich limity a naší schopností eliminovat některé jejich negativní dopady.

Vedle institucionálních prezentací projekt Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města expanduje rovněž do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím deviti uměleckých realizací věnuje širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu připraveného pedagogem Michalem Kolečkem a doktorandem fakulty Jurajem Čarným je připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž jednotlivé realizace se zaměřují na napětí mezi velkými dějinami a jejich místními projevy a také zcela individuálními – tedy na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy a je součástí oslav Společné století. Prezentace vybraných výstav podpořily Ministerstvo kultury, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Mo(nu)mentální topografie

 

Výstavní projekt Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem při příležitosti 25. výročí jejího založení

Fakulta umění a designu realizuje velký výstavní projekt k 25. výročí vzniku s názvem Mo(nu)mentální topografie.

Anotace 

Fakulta umění a designu si letos připomíná 25. výročí založení vysokoškolských uměleckých studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V rámci oslav tohoto výročí fakulta pořádá tvůrčí a výstavní projekt zaměřený na průzkum témat, která se z různých úhlů dotýkají specifik místa, kde působí – města Ústí nad Labem a přilehlého regionu.

V širokém zapojení pedagogů, studentů a absolventů a ve spolupráci s řadou externích vystavujících, ale také s mnoha partnery a podporovateli, se tak Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá městu a okolí, aby obohatila kulturní život komunity a nastínila kontury vlastního tvůrčího potenciálu a aktuální existence v širším společenském kontextu.

Vedle institucionálních prezentací v prostorách Domu umění Ústí nad Labem, Muzea města Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly a Galerie Hraničář projekt MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE expanduje rovněž do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím devíti uměleckých realizací věnuje širšímu historickému tématu spojenému s tzv. osmičkovými výročími reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu je připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž se jednotlivé realizace zaměřují na napětí mezi velkými dějinami a jejich projevy místními, a také zcela individuálními – tedy na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Uprostřed dynamických změn společenských, politických, ekonomických i technologických tak fakulta potvrzuje svůj respekt k trvalým hodnotám přítomným v poslání univerzitního prostředí – tedy úctě vůči pravdě, vědění a společenské zodpovědnosti.

Dominantní výročí, ke kterým se projekt vztahuje

1918, 1968 a 1993 (ale také s daty dalšími – 1938, 1948, 1989)

Místo konání

Dům umění Ústí nad Labem

Galerie Emila Filly

Muzeum města Ústí nad Labem

Galerie Hraničář

Ústí nad Labem (ČR) - veřejný prostor města

Termín zahájení

24. 10. 2018, 19:00 - Císařský sál Muzeum Ústí nad Labem

Termín konání výstav

25. 10. – 6. 12. 2018

Speciální autobusová doprava MHD

24. 10. - 15:00-21:00 linka XXV. Mo(nu)mentální topografie - (kyvadlově mezi zastávkami Sigma, Klíše lázně, Bezručova, Kampus, Hraničář a Divadlo)

jízdní řád

Autobus Praha-Ústí

7. 10 . 2018 můžete  vyjet naším autobusem z Prahy do Ústí a zpět.

více info

Webové stránky projektu

www.monumentalnitopografie.cz

Facebook profil

Facebook událost

Instagram

 

 

 

Univerzita Předlice

Projekt Univerzita Předlice se zaměřuje na site-specific realizace v oborech výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století.

Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem se zaměřují na otevření komunikace a propojení vize společnosti s vizemi místních obyvatel.

Realizace projektu probíhala od ledna 2012, kdy byli studenti teoreticky i prakticky seznámeni s prostředím a následně vytvářeli své projekty. Studenti měli možnost přímé spolupráce s institucemi působícími v Předlicích (Člověk v tísni, ZŠ Předlice) i s místní komunitou.

Fakulta jako koordinátor projektu zajišťovala komunikaci a také organizaci projektu s externími subjekty. Jednotlivé ateliéry se na projektu aktivně podíleli v rámci výuky.

Výsledky těchto uměleckých workshopů, projektů a intervencí, i projektů vzniklých v minulosti (Land of Human Rights, The Art of Urban Intervention) byly na podzim 2012 prezentovány v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.

Výstava byla pořádána u příležitosti oslav 20. výročí založení fakulty.

Ústecká výtvarná scéna od 90. let 20. století monitoruje a upozorňuje na socio-kulturní kontext regionu. Proto je dlouhodobou snahou Fakulty umění a designu postihnout tuto problematiku na multidisciplinární vědecké úrovni. Projekt Univerzita Předlice chce výsledky z těchto výzkumů předat studentům v daleko větší míře, než je možné v semestrálních kurzech, a to v teoretické i výtvarné rovině. Cílem projektu je rovněž poskytnout studentům možnost prezentace své práce v Národní galerii spolu s etablovanými evropskými umělci.

Projekt upozorňuje na zhoršující se sociální klima, v jehož rámci dochází k vnitřní emigraci obyvatel vyloučených lokalit odtržených od základních principů demokratické společnosti.
Lokalizuje patrně největší sociálně vyloučenou komunitu Ústecka a přibližuje se analýze mechanizmů a místních principů.
Ve spolupráci s přizvanými odborníky definuje možnosti vzájemného soužití obyvatel města.

K projektu byla vydána obsáhlá publikace mapující vzniklé projekty i teoreticky zachycující problematiku Předlic v historickém i soudobém kontextu.
V následujících letech (2013 – 2014) byly vybrané umělecké projekty, vzniklé v rámci Univerzity Předlice, ve spolupráci s magistrátem města realizovány.

Projekt byl realizovaný na třech místech:
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecká čtvrť Předlice
Veletržní palác, Národní galerie v Praze

predlice

Mezinárodní projekt TICASS

Mo(nu)mentální topografie - 01 - Leden 2018

Výstavní projekt Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem při příležitosti 25. výročí jejího založení

Pavel Mrkus, Michal Koleček
Garanti projektu

Výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie je vzhledem ke své šíři rozkročen do různých institucí působících v Ústí nad Labem, byl ve svých dílčích výstupech připravován odlišnými kurátorskými týmy a zaměřil se na velice různorodá témata, vždy však v konkrétní rovině či v komplexním myšlenkovém kontextu ukotvená hluboko v rýhách tohoto kraje a života jeho obyvatel.

Dům umění Ústí nad Labem se pod kurátorským vedením pedagoga fakulty Jánose Szoboszlaie a studentů navazujícího magisterské studijního oboru Kurátorská studia v rámci výstavy Topografie naděje – Crystallized soustředil na aktuální reflexi historických událostí spojených s rokem 1968, a to především z perspektivy dramatických společenských vln oscilujících mezi póly naděje a entuziasmu, či naopak zklamání a deziluze, přičemž na pozadí dějin zároveň otevírá otázky spojené se současnými projevy oslabování demokratického uspořádání společnosti.

Galerie Emila Filly Ústí nad Labem uspořádala v kurátorské koncepci pedagogů Evy Mrázikové a Anny Vartecké a doktoranda Pavla Matouška výstavu Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, jejíž obsahový rámec tvoří téma mlhy a zamlžení, které je ovšem na půdorysu výstavní prezentace nahlíženo z velice diverzifikovaných hledisek. Mezi nimi lze zmínit například vnímání mlhy coby meteorologického fenoménu, ostatně mlžné dny k Ústí nad Labem odedávna patří, nebo jako metafory romantizujícího životního pocitu, znejasňování a překrývání individuální či kolektivní paměti a v neposlední řadě zesilování manipulativních společenských stereotypů.

V prostorách Muzea města Ústí nad Labem našly svoje místo především dvě studentské prezentace, přičemž v komplexní instalaci Topografie nápravy – Příběh kostela se ku-rátorka a pedagožka fakulty Vendula Fremlová soustředí na představení dlouhodobého projektu směřujícího k rekonstrukci a oživení interiéru kostela sv. Mikuláše v Petrovicích, který realizuje ve spolupráci s ateliérem Design interiéru, vedeným prof. Janem Fišerem. Dlouholetý pedagog fakulty a teoretik designu Jaroslav Polanecký potom v muzeu prostřednictvím výstavy Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě načrtl vizi budoucnosti tvůrčího směřování fakulty a především také možnosti, jak by umělecké usilování jejích studentů a absolventů mohlo akcelerovat rozvoj společnosti.

Výstava Topografie pozornosti – Zpřítomnění připravená pedagožkou Lenkou Sýkorovou, doktorandem Viktorem Čechem a absolventkou fakulty Martinou Johnovou pro ústeckou Galerii Hraničář se zaměřuje na reflexi dynamických změn v komunikaci a sociálním životě uprostřed zásadních technologických posunů, které charakterizují aktuální transformaci globálního světa. Koncepce výstavy k těmto změnám přistupuje s porozuměním, ale zároveň si klade otázky nad jejich limity a naší schopností eliminovat některé jejich negativní dopady.

Vedle institucionálních prezentací projekt Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města expanduje rovněž do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím deviti uměleckých realizací věnuje širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu připraveného pedagogem Michalem Kolečkem a doktorandem fakulty Jurajem Čarným je připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž jednotlivé realizace se zaměřují na napětí mezi velkými dějinami a jejich místními projevy a také zcela individuálními – tedy na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy a je součástí oslav Společné století. Prezentace vybraných výstav podpořily Ministerstvo kultury, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Mo(nu)mentální topografie

 

Výstavní projekt Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem při příležitosti 25. výročí jejího založení

Fakulta umění a designu realizuje velký výstavní projekt k 25. výročí vzniku s názvem Mo(nu)mentální topografie.

Anotace 

Fakulta umění a designu si letos připomíná 25. výročí založení vysokoškolských uměleckých studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V rámci oslav tohoto výročí fakulta pořádá tvůrčí a výstavní projekt zaměřený na průzkum témat, která se z různých úhlů dotýkají specifik místa, kde působí – města Ústí nad Labem a přilehlého regionu.

V širokém zapojení pedagogů, studentů a absolventů a ve spolupráci s řadou externích vystavujících, ale také s mnoha partnery a podporovateli, se tak Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá městu a okolí, aby obohatila kulturní život komunity a nastínila kontury vlastního tvůrčího potenciálu a aktuální existence v širším společenském kontextu.

Vedle institucionálních prezentací v prostorách Domu umění Ústí nad Labem, Muzea města Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly a Galerie Hraničář projekt MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE expanduje rovněž do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím devíti uměleckých realizací věnuje širšímu historickému tématu spojenému s tzv. osmičkovými výročími reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu je připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž se jednotlivé realizace zaměřují na napětí mezi velkými dějinami a jejich projevy místními, a také zcela individuálními – tedy na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Uprostřed dynamických změn společenských, politických, ekonomických i technologických tak fakulta potvrzuje svůj respekt k trvalým hodnotám přítomným v poslání univerzitního prostředí – tedy úctě vůči pravdě, vědění a společenské zodpovědnosti.

Dominantní výročí, ke kterým se projekt vztahuje

1918, 1968 a 1993 (ale také s daty dalšími – 1938, 1948, 1989)

Místo konání

Dům umění Ústí nad Labem

Galerie Emila Filly

Muzeum města Ústí nad Labem

Galerie Hraničář

Ústí nad Labem (ČR) - veřejný prostor města

Termín zahájení

24. 10. 2018, 19:00 - Císařský sál Muzeum Ústí nad Labem

Termín konání výstav

25. 10. – 6. 12. 2018

Speciální autobusová doprava MHD

24. 10. - 15:00-21:00 linka XXV. Mo(nu)mentální topografie - (kyvadlově mezi zastávkami Sigma, Klíše lázně, Bezručova, Kampus, Hraničář a Divadlo)

jízdní řád

Autobus Praha-Ústí

7. 10 . 2018 můžete  vyjet naším autobusem z Prahy do Ústí a zpět.

více info

Webové stránky projektu

www.monumentalnitopografie.cz

Facebook profil

Facebook událost

Instagram

 

 

 

Univerzita Předlice

Projekt Univerzita Předlice se zaměřuje na site-specific realizace v oborech výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století.

Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem se zaměřují na otevření komunikace a propojení vize společnosti s vizemi místních obyvatel.

Realizace projektu probíhala od ledna 2012, kdy byli studenti teoreticky i prakticky seznámeni s prostředím a následně vytvářeli své projekty. Studenti měli možnost přímé spolupráce s institucemi působícími v Předlicích (Člověk v tísni, ZŠ Předlice) i s místní komunitou.

Fakulta jako koordinátor projektu zajišťovala komunikaci a také organizaci projektu s externími subjekty. Jednotlivé ateliéry se na projektu aktivně podíleli v rámci výuky.

Výsledky těchto uměleckých workshopů, projektů a intervencí, i projektů vzniklých v minulosti (Land of Human Rights, The Art of Urban Intervention) byly na podzim 2012 prezentovány v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.

Výstava byla pořádána u příležitosti oslav 20. výročí založení fakulty.

Ústecká výtvarná scéna od 90. let 20. století monitoruje a upozorňuje na socio-kulturní kontext regionu. Proto je dlouhodobou snahou Fakulty umění a designu postihnout tuto problematiku na multidisciplinární vědecké úrovni. Projekt Univerzita Předlice chce výsledky z těchto výzkumů předat studentům v daleko větší míře, než je možné v semestrálních kurzech, a to v teoretické i výtvarné rovině. Cílem projektu je rovněž poskytnout studentům možnost prezentace své práce v Národní galerii spolu s etablovanými evropskými umělci.

Projekt upozorňuje na zhoršující se sociální klima, v jehož rámci dochází k vnitřní emigraci obyvatel vyloučených lokalit odtržených od základních principů demokratické společnosti.
Lokalizuje patrně největší sociálně vyloučenou komunitu Ústecka a přibližuje se analýze mechanizmů a místních principů.
Ve spolupráci s přizvanými odborníky definuje možnosti vzájemného soužití obyvatel města.

K projektu byla vydána obsáhlá publikace mapující vzniklé projekty i teoreticky zachycující problematiku Předlic v historickém i soudobém kontextu.
V následujících letech (2013 – 2014) byly vybrané umělecké projekty, vzniklé v rámci Univerzity Předlice, ve spolupráci s magistrátem města realizovány.

Projekt byl realizovaný na třech místech:
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecká čtvrť Předlice
Veletržní palác, Národní galerie v Praze

predlice