Erasmus+

Aktuální informace k zahraničním stážím

Studijní pobyty a praktické stáže v ZS 2024/2025

Fakulta umění a designu vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru akademického roku 2024/2025.

Výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 28. 02. 2024.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Erasmus+ Studijní pobyt

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu (případně lze sjednat smlouvu novou).

Minimální délka zahraničního studijního pobytu jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců, vždy však celý semestr. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň v prvním ročníku vysokoškolského studia.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s čestným prohlášením a žádostí o stáž podepsanou vedoucím atelieru fakultnímu koordinátorovi.

KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

  • zapsání do 1. ročníku studia
  • aktivní zapojení do ESN Ustivýhodou
  • jazykové znalosti odpovídající vybrané škole a destinaci
  • prospěch (studijní průměr)
  • odpovídající obor studia, zaměření (např. BP, DP)

Úspěšné absolvování výběrového řízení na FUD ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí - zpravidla na základě portfolia.

Více informací včetně výše grantu naleznete na webu UJEP.cz v sekci Mezinárodní spolupráce.

Erasmus+ Praktická stáž

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Zahraniční instituce musí působit v příbuzném oboru. Krom kontaktů od kolegů z ateliéru lze využít vyhledávače stáží: ErasmusIntern.org nebo TrainingExperience.org.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s čestným prohlášením  a žádostí o stáž podepsanou vedoucím atelieru fakultnímu koordinátorovi.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců v každém typu studia. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být ukončena nejpozději do konce semestru příslušného akademického roku. V případě zájmu velkého počtu studentů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do stanoveného data předloží na oddělení pro vnější vztahy studijní smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem.

Více informací včetně výše grantu naleznete na webu UJEP.cz v sekci Mezinárodní spolupráce.

Další možnosti Výjezdů

Erasmus+ není zdaleka jediným programem v rámci kterého lze realizovat zahraniční pobyty. Celá řada dalších grantů je shrnuta na webových stránkách MŠMT nebo také na webu Domu zahraniční spolupráce.

Krátkodobé pobyty a školení zle vyhledávat například v European Training Calendar na portálu Salto-youth.net.

Fakultní koordinátorka

Markéta Diarra
kancelář č. 325
T: +420 475 285 225
E: erasmus.fud@ujep.cz

Úřední hodiny během letních prázdnin
(1. 7. – 31. 8.)

Úterý 9—11
Středa 9—11
Čtvrtek 9—11

Úřední hodiny během akademického roku
(září – červen)

Pondělí 13—15
Úterý 8–11
Středa 8–11, 13—15
Čtvrtek 8—11, 13—15
Pátek 8–11

Obecné informace

V případě studijních pobytů a praktických stáží platí, že student musí být zapsaný v 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském. Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat, avšak musí být dodržena min. délka stanovená pro jednotlivé typy výjezdů. Dřívější účast v LLP/Erasmus se započítává do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia.

Praktické stáže se může zúčastnit i absolvent, pakliže je vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia studenta, jsou-li veškeré dokumenty k výjezdu, které jsou nezbytné před výjezdem, uzavřeny či podepsány ještě za doby studia a realizuje-li stáž do 1 roku od ukončení studia. Takový účastník má však stejně jako studenti povinnost sjednat si pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění na celou délku zahraniční praktické stáže, což pro „nestudenta“ bude výrazně dražší, a musí finanční prostředky poskytnuté na praktickou stáž z programu Erasmus+ zdanit.

Nemůžete se rozhodnout? Podívejte se na zkušenosti ostatních.