OBJEKT-PROSTOR-AKCE

Ateliér

Činnost ateliéru je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Tato činnost není nijak vymezena s ohledem na materiál, na médium, ani na přístup k práci či na její obsahové zaměření. V první řadě pracujeme s prostředky, které slouží k zachycení a dokumentaci uměleckých aktivit, tedy s fotografií a videem. Často používáme postupy, které mají nejblíže k akčnímu umění či performanci, tedy instalaci a objekt. Avšak v ateliéru je možno pracovat s různými výtvarnými technikami a přístupy včetně těch klasických, jako je například kresba a malba.

Dnes nelze omezovat uměleckou tvorbu na jediný možný způsob výrazu, studenti a studentky mohou využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co chtějí sdělit. Jde nám však nejen o vytvoření samotného uměleckého díla, ale i o jeho vztah k prostoru, ve kterém se nachází, o nalezení nejvhodnějšího způsobu jeho prezentace. Důležitý je pro nás nejen proces tvorby artefaktu, ale i možnosti jeho sdílení, ať už na výstavách, nebo v médiích. Jde rovněž o vhodný výběr prezentovaných prací, jejich adjustaci a instalaci, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností, s kritiky atd. Důraz klademe také na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Považujeme za důležité, aby studenti a studentky pokud možno pracovali na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně střetávali a komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o práci samé, ale i o všem, co s ní souvisí.

Kontakt

doc. Jiří Kovanda
vedoucí ateliéru
jiri.kovanda@ujep.cz
MgA. Ivana Zochová
odborná asistentka
ivcza@centrum.cz

 

Novinky

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 2021/2022 – 2. kolo

4. 11. 2021

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 21/22. Termín 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 25. 11. 2021. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 5. 11. 2021 15 h do 25. 11. 2021 15 h. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Volby do akademického senátu FUD

19. 10. 2021

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje volby do AS FUD v termínu 15. 12. 2021.

Návrhy na kandidáta může podat kterýkoli člen akademické obce. Voleni budou zástupci akademické a studentské kurie do AS FUD. Návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat písemný souhlas kandidáta a dále musí být uvedeny základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho elektronické adresy a komora AS FUD, do které bude kandidát volen. Kandidáti nemohou být členy žádné volební komise. Kandidatura musí být předána předsedovi, případně dalšímu členovi stávajícího akademického senátu. Návrhy na kandidáty lze podávat do 6. 12. 2021 (a) na email ales.loziak@ujep.cz (do přílohy přiložte elektronickou kopii písemného souhlasu kandidáta) nebo (b) fyzicky vhodit do sběrného boxu na recepci FUD UJEP. Formuláře kandidátního lístku jsou k dispozici ve 2. patře vedle vstupu do studijního oddělení nebo na následujících odkazech: → kandidátní lístek do studentské komory AS FUD UJEP,kandidátní lístek do akademické komory AS FUD UJEP. Kandidátní listina bude zveřejněna 8. 12. 2021.

Publikováno 19. 10. 2021 | Aktuallizováno 23. 11. 2021

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru 2021/2022

15. 10. 2021

Fakulta umění a designu vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 21/22.

Termín 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 10. 2021. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 15. 10. 2021 15.00 do 27. 10. 2021 15.00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Další informace naleznete na stránce → Erasmus+.

Galerie