RIV

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje

Přímý odkaz na systém OBD UJEP.

Základní informace o sběru výsledků výzkumu a vývoje RIV

Slouží k hodnocení vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků byla pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky. Pro sledování a kontrolu vědy a výzkumu zavedla Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), ve kterém jsou shromažďovány, zpracovány a poskytovány informace a údaje o výzkumu a vývoji.

Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je:

 1. Poskytovat soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, zároveň slouží jako podklad pro hodnocení programů.
 2. Poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací.
 3. Kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory

Publikace odevzdané v RIV jsou zdrojovým podkladem pro hodnocení výzkumných organizací jako celku, ale i pro hodnocení grantů.

Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.

Další informace lze nalézt na stránkách Rady pro výzkum a inovace 

Vyhledávání ve veřejně přístupných datech IS VaVaI: https://www.rvvi.cz/

OBD systém pro sběr výsledků za UJEP

Novinky v systému hlášení v roce 2020

Frascati manuál (TAČR) 2015

Výňatky pojmů a definic pro identifikaci výzkumu a vývoje a výňatky týkající se oblasti v kategorii 6. humanitní vědy a umění / 6.4 Umění (umění, historie umění, scénické umění, hudba)

2.5 Výzkum a experimentální vývoj (VaV) jsou tvořeny kreativní/tvůrčí a
systematickou prací, vykonávanou za účelem zvýšení úrovně vědomostí - včetně znalostí lidstva, kultury a společnosti - a k navržení nových způsobů aplikace dostupných znalostí.

2.7 Činnost musí:
• obsahovat prvek novosti
• být kreativní/tvůrčí
• obsahovat prvek nejistoty
• být systematická
• být převoditelná a/nebo reprodukovatelná.
2.8 Všech pět kritérií musí být splněno alespoň v principu při každém provádění činnosti
VaV, buď na nepřetržité, nebo příležitostné bázi.

2.9 Termín VaV zahrnuje tři kategorie činností: základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Základní výzkum je experimentální nebo teoretická práce prováděná primárně za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na žádné konkrétní uplatnění nebo využití v praxi. Aplikovaný výzkum je původní zkoumání prováděné s cílem získání nových poznatků. Je však primárně zaměřen na konkrétní praktický záměr nebo cíl. Experimentální vývoj je systematická práce, čerpající z poznatků z výzkumu a z praktických zkušeností a produkující další poznatky, která je zaměřena na vytváření nových produktů nebo postupů, nebo na zlepšení stávajících produktů nebo postupů.

Průmyslový design: Zahrnout návrh vyžadovaný při výzkumu a vývoji. Vyloučit návrh pro výrobní proces.
Prototypy: Zahrnout do výzkumu a vývoje, pokud je primárním cílem další vylepšení.

Výzkum, vývoj a design 2.62
Design je těžko oddělitelný od výzkumných a vývojových činností. Některé designové
aktivity jsou nedílnou součástí výzkumných a vývojových projektů a výzkum a vývoj může být stimulem pro nové snažení v oblasti designu. Existují zde podobnosti a propojení. Nicméně, ne každý design splňuje kritérium funkční novosti a nejistoty, jak je uvedeno v části této kapitoly, která se věnuje pěti hlavních kritériím pro výzkum a vývoj. Design hraje klíčovou roli v rozvoji a zavádění inovací. Jelikož schválená definice designu pro statistické účely doposud neexistuje, design může být popsán jako potenciální mnohostranná inovační činnost zaměřená na plánování a projektování postupů, technických specifikací a ostatních uživatelských a funkčních vlastností nových produktů a procesů. K takovým činnostem patří počáteční přípravy pro plánování nových produktů nebo postupů a práce na jejich navrhování a realizaci, včetně úprav a dalších změn. Tento popis klade důraz na kreativní/tvůrčí roli designu v rámci inovačního procesu, což je funkce potenciálně sdílená s výzkumem a vývojem, který je prováděný ve stejném kontextu. Některé činnosti související s designem mohou být považovány za výzkum a vývoj do té míry, že hrají roli v procesu vývoje produktu, který je zaměřen na něco „nového" (ale ne nutně na nové poznatky), je kreativní/tvůrčí a originální, může být formalizován (prováděn specializovaným týmem) a vede ke kodifikovanému výstupu, který má být předán vývojovému týmu. (...)

Výzkum, vývoj a umělecká tvorba 2.64
Design někdy bývá charakterizován použitím uměleckých metod. To je další potenciální
oblast překrytí. Aby bylo možné řešit diskuzi o výzkumu, vývoji a umělecké tvorbě, může být užitečné rozlišovat mezi výzkumem pro umění, výzkumem v oblasti uměníuměleckým vyjádřením.

Výzkum pro umění 2.65
Výzkum pro umění spočívá ve vývoji produktů a služeb tak, aby vyhovovaly potřebám vyjádření umělců a interpretů. V tomto oboru podnikání existují podniky, které věnují podstatnou část svých zdrojů na výzkum a vývoj v této oblasti. Tyto podniky se například
zapojují do experimentálního vývoje s cílem vyrábět nové elektronické hudební nástroje,
které by vyhovovaly potřebám skupiny interpretů. Další typy výzkumných a vývojových
organizací (hlavně univerzity a technické ústavy), také hrají roli při prozkoumávání nových technologií pro múzická umění (např. pro zlepšení kvality audio/videozáznamů). Činnost zaměřená na podporu zavedení nových organizačních nebo marketingových metod ze strany uměleckých institucí (reklama, finanční řízení, atd.), se může kvalifikovat jako výzkum a vývoj, ale při provádění tohoto rozhodnutí je potřeba opatrnosti. Tato oblast provádění výzkumu a vývoje je již pokryta sběrem stávajících dat.

Výzkum v oblasti umění (studie uměleckého vyjádření) 2.66

Základní nebo aplikovaný výzkum přispívá k většině studií umění (muzikologie, dějiny
umění, divadelní vědy, mediální studie, literatura atd.). Veřejné výzkumné instituce by mohly hrát roli ve vybraných oblastech výzkumu (stejně jako některých souvisejících výzkumných infrastrukturách - například knihovnách, archivech, atd. - jsou často spojovány s uměleckými institucemi, jako jsou muzea, divadla, atd.). Co se týče ochranné a restaurátorské činnosti (pokud není zahrnuta do výše uvedené skupiny), doporučuje se identifikovat poskytovatele těchto technických služeb jako vykonavatele výzkumné a vývojové činnosti (zaměstnávání výzkumných pracovníků, publikace vědeckých prací atd.). Tato oblast provádění výzkumu a vývoje je již do značné míry pokryta sběrem stávajících dat.

Umělecké vyjádření versus výzkum 2.67
Samotný umělecký výkon je obvykle z výzkumu a vývoje vyloučen. Umělecké výkony
nesplňují kritérium novosti výzkumu a vývoje, protože hledají nový výraz, spíše než nové
poznatky. Také není splněno kritérium reprodukovatelnosti (jak přenést potenciálně
vyprodukované dodatečné poznatky). V důsledku toho nelze předpokládat, že umělecké
vysoké školy a katedry umění na univerzitách budou provádět výzkum a vývoj bez dalších podpůrných dokladů. Existence umělců, kteří navštěvují kurzy v těchto institucích, není pro měření VaV relevantní. Vysokoškolské instituce přesto musí být hodnoceny případ od případu, pokud udělují doktorské tituly umělcům za umělecké výkony. Doporučuje se přijmout „institucionální" přístup a zohlednit pouze umělecké výkony uznané jako výzkum a vývoj vysokoškolskými institucemi, a to jako potenciální výzkum a vývoj (bude dále používán při sběru dat).

Výzkum a vývoj v sociálních a humanitních vědách a umění
2.102 V definici výzkumu a vývoje v tomto manuálu, zahrnuje fráze "poznání lidstva, kultury a společnosti" sociální a humanitní vědy a umění. Také pro společenské vědy, humanitní vědy a umění, je velmi užitečné použití jasných kritérií pro identifikaci výzkumu a vývoje, jako je například patrný prvek novosti a zacházení s nejistotou, pro definování hranice mezi VaV a souvisejícími (rutinními) vědeckými činnostmi, stejně jako nevědeckým zkoumáním. Pro identifikaci výzkumné a vývojové činnosti musí být vzaty v úvahu koncepční, metodologické a empirické složky daného projektu.

2.104 Na humanitní vědy by mohl být aplikován stejný postup jako na umění (studie týkající se literatury, hudby, výtvarného umění, divadla, tance a dalších múzických umění). Může být zdůrazněna jejich historická nebo srovnávací povaha, jakož i příslušné role univerzit a dalších institucí specializovaných na vývoj vědeckých zásad, kterých by se měli držet badatelé v této oblasti.

2.105 Možné oblasti výzkumu a vývoje představuje široká škála zdrojů používaných v
historii, archeologii, jazykových a právních studiích a různých metod používaných
výzkumnými pracovníky. Mělo by být doporučeno přijetí pěti hlavních kritérií VaV, zejména s odkazem na novost, kreativitu/tvůrčí činnost a převoditelnost a/nebo reprodukovatelnost.

Dokumenty

Všechny přesné údaje, požadavky a dotazy k vyplnění záznamů o vaší vědecké publikační činnosti vykazované za FUD  posílejte na adresu klara.mrkusova@ujep.cz. Nejpozději do konce ledna přednostně hlašte výsledky RIV z poskytnuté podpory MŠMT  (do 10. února se hlásí na Centrum informatiky UJEP). Nejpozději do konce února hlašte výsledky ostatních projektů (do 8. března 2021 se kontrolují a uzavírají za celou UJEP).

Povinné hlášené údaje do systému:

 • Druh výsledku, který splňuje kategorie a kritéria RIV dle Rady pro výzkum, vývoj a inovace (u článků pouze v recenzovaných periodikách, nejlépe v databázi WoS ID, EID Scopus):
 • Přesný a úplný publikovaný název výsledku v českém jazyce a v anglickém jazyce:
 • Počet a jména tvůrců (domácích z FUD či z jiných institucí):
 • Klíčová slova v českém a anglickém jazyce:
 • Popis výsledku v původním / českém a anglickém jazyce:
 • ISBN, ISSN publikace, rozsah stránek příspěvku a počet stran, počet výtisků, místo a stát vydavatele:
 • u článku kód WoS podle Web of Science, EID v databázi Scopus, způsob publikování (Open Access, omezený přístup, pouze metadata)
 • u konference, výstavy, workshopu - datum zahájení a ukončení akce, místo konání akce, počet zahraničních účastníků, akce zahraniční, evropská, celosvětová
 • Odkaz/ přímý link na celý výsledek (webová stránka s plným textem výsledku výzkumu, uložená data publikace v pdf, apod., URL odkaz na el. uložení v repozitáři, apod. )
 • DOI publikace, článku, (Digital Object Identifier)
 • Typ zdroje financování (O- operační program mimo státní rozpočet, R- rámcový program EK mimo státní rozpočet, V- jiné veřejné zdroje, N- neveřejné zdroje, I- institucionální
 • ... aj.

PŘIDĚLENÍ DOI:

Doi (Digital Object Identifier) – je unikátní mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí. Doi číslo zajišťuje ve svém principu jednoznačnou dohledatelnost konkrétního dokumentu na webu. Doi čísla lze přiřadit publikaci, časopisu, článku, kapitole v knize atd., přičemž nezáleží na tom, zdali je dokument volně dostupný. Doi se přiřazuje pouze publikovaným verzím dokumentů. Doi přiděluje konkrétním dílům Vědecká knihovna UJEP, a to na základě členství UJEP v registrační agentuře (CrossRef).
Proces přidělení je popsán na stránce zde: https://knihovna.ujep.cz/cs/prideleni-doi
Kontakt:
e-mail: doi@ujep.cz
nebo
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz

METODIKA K VYPLŇOVÁNÍ ÚDAJŮ RIV 2021
(HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZA ROK 2020)

Celý dokument zde: https://www.isvavai.cz/dokumenty/RIV21_3.0.0_v1.pdf

Nejdůležitější body a informace z něj:
3. Popis předávaných údajů do RIV / strany 7-24.
5. Definice druhů výsledků /  strany 27-42 . Pro fakultní výsledky FUD platí především: J - Recenzovaný odborný článek - Jost - (pouze v recenzovaných periodikách, nejsou-li výsledky v databázích Scopus a Web of Science), B- Odborná kniha, C - kapitola v odborné knize, D - stať ve sborníku (již pouze recenzovaném a v databázi Scopus a WoS, s ISBN), E- uspořádání výstavy s kritickým katalogem s charakterem odborné knihy, (Enektrit v případě uspořádání/zorganizování výstavy bez kritického katalogu, pouze prezentující výsledky výzkumu a vývoje, nikoliv zaměřená obecně s osvětovým charakterem), Fuzit - užitný vzor, Gprot - prototyp, M- uspořádání konference (za účasti vědeckých pracovníků, prezentující výsledky výzkumu, vývoje a inovací), O- ostatní (dle manuálu Frascati TAČR - viz kapitolu výzkum, vývoj a umělecká tvorba), výstupy uměleckého výzkumu)
6. Doplnění definice a popis nového druhu výsledku I - inovace / strany 47-48
  •   ... aj.

PŘEDCHOZÍ ZMĚNY PRO RIV 2020 (VÝSLEDKY 2019)

(strany 40–44 dokumentu: https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV20_2.8.0.pdf)

I. Druh výsledku J (recenzovaný odborný článek) – doplnění nových datových polí v souvislosti s Open Access

R94 * Způsob publikování (P) a R95 * Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku (PP)

1) *R94 Způsob publikování* - POVINNÉ
Vyplňuje se u druhu výsledku J. Uvede se kód dle číselníku:
A = Open Access – trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení
B = Open Access s časovým embargem – zdroj, který je metadatovým přístupem do doby, než je uvolněn pro otevřený přístup k určitému datu. Embarga jsou stanovena podmínkami vydavatelů (volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování, zpravidla 6–12 měsíců) nebo poskytovatelů financí nebo mohou být stanoveny samotným autorem
C = omezený přístup – omezený přístup se týká zdroje s určitým typem omezení pro plně otevřený přístup, např. uživatel se musí do systému zaregistrovat, aby získal k tomuto zdroji přístup. Plný obsah je dostupný pouze předplatitelům nebo uživatel musí autorovi nebo správci systému odeslat žádost pro získání přístupu ke zdroji, případně je přístup ke zdroji omezen na konkrétní komunitu (např. univerzitní knihovní systémy apod.)
D = pouze metadata – přístup pouze k metadatům se týká zdroje, kde je přístup k výsledku omezen pouze na katalogizační / bibliografický popis tohoto výsledku, avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě k dispozici a nelze jej na primární zdroj s otevřeným přístupem ani odkázat.

2) *R95 Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku* (datum) - PODMÍNĚNĚ POVINNÉ Vyplňuje se pouze v případě R94 = B (Open Access s časovým embargem). Uvádí se datum ve formátu ve formátu RRRR-MM-DD.

DŮLEŽITÉ: Pokud již máte připravené a PŘIJATÉ záznamy pro RIV20 s formou ČLÁNEK, musíte je znovu otevřít a DOPLNIT POVINNOU POLOŽKU *R94 Způsob publikování*. Pro vyplnění se nabízejí z propojeného číselníku hodnoty A, B, C, D. V případě hodnoty B je nutno vyplnit též položku *R95 Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku*

II. Druh výsledku J (recenzovaný odborný článek), B (odborná kniha), C (kapitola v knize), D (stať ve sborníku) – úprava popisu pole:

1) *R87 DOI výsledku* - POVINNÉ nebo PODMÍNĚNĚ POVINNÉ Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, C, D. DOI (Digital Object Identifier), který identifikuje výsledek, se uvede, pokud údaj existuje a je znám. Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku. V případě, že DOI nevyhovuje webové kontrolní službě, požádá předkladatel výsledku provozovatele IS VaVaI 2.0 prostřednictvím Helpdesku IS VaVaI 2.0 o zařazení předmětného DOI do Registru výjimek DOI. Svou žádost doloží snímkem těch stran publikace, kde je uveden název, vydavatel a předmětné DOI publikace, nebo odkazem na primární zdroj na www, ze kterého budou tyto informace patrné (např. www stránka informací o publikaci u nakladatele/vydavatele). DOI se uvádí bez mezer ve formátu začínajícím 10.XXXX (bez prefixu „DOI:“ a bez URL odkazu https://doi.org/....). DOI může mít např. tyto tvary: 10.1038/issn.1476-4687, 10.1000/123456 nebo 10.97812345/99990 apod.

Pro druh = J: DOI článku
Pro druh = B: DOI knihy
Pro druh = C: DOI kapitoly v knize
Pro druh = D: DOI článku ve sborníku

2) *R90 EID výsledku v databázi Scopus* – POVINNÉ nebo PODMÍNĚNĚ POVINNÉ Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, C, D v případě, že je k dispozici, tj. pokud je výsledek evidován v databázi Scopus společnosti Elsevier. Uvádí se bez prefixu "EID=" ve formátu 2-s2.0–XXXXXXXXXXX, kde X jsou číslice.

Pro druh = J: EID článku (povinné vyplnění pro Jsc) – v případě, že je článek evidován jak v databázi Scopus, tak i v databázi WoS, vyplňte též UT WoS. Povolená výjimka: V případě, že Jsc zatím nemá přidělen identifikátor EID v databázi SCOPUS, ale do databáze Scopus bude článek zařazen, pak předkladatel může ve výjimečných případech, kdy je nezbytné výsledek předčasně vložit do RIV, zaslat záznam tohoto výsledku do RIV jako poddruh B (Jsc) s tím, že použije zástupný trojčíselný kód ve tvaru: 999. Jakmile článek získá identifikátor EID v databázi Scopus, zašle předkladatel změnovou dávku, kde uvede tento přidělený identifikátor článku.

Pro druh = B: EID knihy (podmíněně povinné)
Pro druh = C: EID kapitoly v knize (podmíněně povinné)
Pro druh = D: EID statě ve sborníku –v případě, že je stať ve sborníku evidována jak v databázi Scopus, tak i v databázi WoS, je možné doplnit i kód UT WoS

III. Všechny druhy – úprava popisu textu a povinnosti vyplnění pole:

*R86 Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou stránku výsledku* – POVINNÉ nebo PODMÍNĚNĚ POVINNÉ Pro publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován ve veřejně přístupném institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře (pro recenzované odborné články je vyplnění údaje povinné). Pro souhrnné výzkumné zprávy se jedná o odkaz na webovou stránku, kde je tento výsledek zveřejněn (poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem). Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, metodiky, léčebné a památkové postupy. Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy.

 

DALŠÍ ODKAZY

Další informace lze nalézt na stránkách Rady pro výzkum a inovace

Vyhledávání ve veřejně přístupných datech IS VaVaI: https://www.rvvi.cz/

Nahlaste své identifikátory vědce! Vykazují se v RIV.

 • Identifikátor vědce ORCID - Open Research and Contributor ID
 • Identifikátor vědce Scopus Author ID (v rámci databáze Scopus)
 • Identifikátor vědce ResearcherID (v rámci Web of Science)

Údaje zašlete na adresu obd@rt.ujep.cz. Uvádějte i své osobní číslo zaměstnance.

Technické potíže s vnášením údajů do obd systému hlašte ing. Hájkové na obd@rt.ujep.cz.