Odborná pracoviště

Katedra dějin a teorie umění

O katedře

Činnost katedry je postavena na přesvědčení, že specifický jazyk výtvarné a vizuální kultury dokáže vyjádřit jiné roviny našeho bytí, než je tomu u jazyka verbálního a vědeckého. Prostřednictvím mapování, zkoumání a interpretace jevů a tendencí výtvarné kultury se pokouší vytvářet zázemí pro uplatnění výtvarného umění v současném světě. Koncepce katedry vychází z představy, že vznik plnohodnotného uměleckého díla umožňuje rozmanité a široké kulturní společenství, které je schopno vlastní reflexe a které vzniká v dialogu různorodých přístupů, tvůrčího, teoretického či historického.

Další informace o Katedře dějin a teorie umění →

Kurátorská studia

Navazující magisterský studijní obor Kurátorská studia má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání klíčových kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě. Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Další informace o oboru Kurátorská studia →

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková

T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

Adresa

Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorie umění
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
Czech Republic

Úřední hodiny

Pondělí 9:30–11:00, 14:00–16:00
Úterý 14:00–16:00
Středa 9:30–11:00, 14:00–16:00

 

Lidé

kdtu-lide-2015

Katedra všeobecné průpravy

O katedře

Posláním katedry je poskytnout studentům fakulty tvůrčí základy v technikách kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Touto praktickou výukou procházejí studenti designu a užitého umění, ale i studenti fotografických a digitálních médií podle různého klíče v rámci studijních plánů.

Ateliér Kresba a malba je zaměřen na rozvoj kresebných a malířských dovedností a technik. Výuka se zaměřuje převážně na předmětnou a figurální kompozici, její podstatnou součástí je také technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními, tak současnými technikami.

V ateliéru Grafika se studenti prakticky seznamují s tradičními grafickými technikami, jako je litografie, hlubotisk, sítotisk aj.

Ateliér Prostorová tvorba seznamuje studenty s elementární problematikou trojrozměrných výtvarných disciplín, jako je například objekt, socha, instalace, a s jejich základními postupy, materiály a nástroji, přičemž zdůrazňuje zejména vztah prostoru a formy.

Katedra zároveň spravuje komplexně vybavené dílny pro zpracování dřeva, kovu, sádry, kamene, ale i nejnovější digitální technologie 3D tisku.

Další informace o Katedře všeobecné průpravy →

Pracoviště

Kontakt

vedoucí Katedry všeobecné průpravy
doc. ak. mal. Vladimír Švec
E: vladimir.svec@ujep.cz

tajemník Katedry všeobecné průpravy
MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
T: +420 475 285 226
E: martin.kuris@ujep.cz

sekretářka Katedry všeobecné průpravy
Zita Šauerová
T: +420 475 285 121
E: zita.sauerova@ujep.cz