Odborná pracoviště

Katedra dějin a teorie umění

Činnost katedry je postavena na přesvědčení, že specifický jazyk výtvarné a vizuální kultury dokáže vyjádřit jiné roviny našeho bytí, než je tomu u jazyka verbálního a vědeckého. Prostřednictvím mapování, zkoumání a interpretace jevů a tendencí výtvarné kultury se pokouší vytvářet zázemí pro uplatnění výtvarného umění v současném světě. Koncepce katedry vychází z představy, že vznik plnohodnotného uměleckého díla umožňuje rozmanité a široké kulturní společenství, které je schopno vlastní reflexe a které vzniká v dialogu různorodých přístupů, tvůrčího, teoretického či historického.

Katedra zajišťuje výuku v teoretických a historických předmětech obecnějšího charakteru pro studenty bakalářského a magisterského stupně. Poskytuje přednášky z dějin umění starověkých kultur, křesťanského umění Evropy i vývoje moderní výtvarné a vizuální tvorby. Studijní plány jsou navíc obohaceny o kurzy zaměřené na specifičnost studia jednotlivých oborů, především na dějiny fotografie a elektronických médií a historii designu a uměleckého řemesla. Studijní plány obsahují i semináře věnované základní orientaci v estetickém a teoretickém prostoru a v aktuálním kulturním dění.

U navazujícího magisterského programu Kurátorská studia získají studenti vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž formou workshopů a seminářů objevují jak koncepční ideovou rovinu, tak manažerskou a praktickou stránku, a to formou realizací konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

DALŠÍ INFORMACE O KATEDŘE DĚJIN A TEORIE UMĚNÍ

 

DALŠÍ INFORMACE KE STUDIJNÍMU PROGRAMU KURÁTORSKÁ STUDIA

kontakty

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
MgA. Adéla Machová, Ph.D.

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

asistent Katedry dějin a teorie umění
Mgr. Tomáš Jurkovič

LIDÉ

kdtu-lide-2015

Katedra výtvarné praxe

Posláním katedry je poskytnout studentům fakulty tvůrčí základy v technikách kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Touto praktickou výukou procházejí studenti designu a užitého umění, ale i studenti fotografických a digitálních médií podle různého klíče v rámci studijních plánů.

Ateliér Kresba a malba je zaměřen na rozvoj kresebných a malířských dovedností a technik. Výuka se zaměřuje převážně na předmětnou a figurální kompozici, její podstatnou součástí je také technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními, tak současnými technikami.

V ateliéru Grafika se studenti prakticky seznamují s tradičními grafickými technikami, jako je litografie, hlubotisk, sítotisk aj.

Ateliér Prostorová tvorba seznamuje studenty s elementární problematikou trojrozměrných výtvarných disciplín, jako je například objekt, socha, instalace, a s jejich základními postupy, materiály a nástroji, přičemž zdůrazňuje zejména vztah prostoru a formy.

Katedra zároveň spravuje komplexně vybavené dílny pro zpracování dřeva, kovu, sádry, kamene, ale i nejnovější digitální technologie 3D tisku.

DALŠÍ INFORMACE O KATEDŘE VÝTVARNÉ PRAXE

kontakty

vedoucí Katedry výtvarných praxí
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.

tajemník Katedry výtvarných praxí
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.

asistent Katedry výtvarných praxí
Mgr. Tomáš Jurkovič