Edice FUD

Události

GHMP Art Book Fair

Edice FUD se zúčastní prvního ročníku prodejního veletrhu zaměřujícího se na literaturu o umění, který pořádá Galerie hlavního města Prahy na Zámku Troja v sobotu a v neděli 13. 11. 2021 – 14. 11. 2021, 10–19 h.

Startuje třetí ročník soutěže o papír a tisk knihy zdarma – Book in Progress 3
Uzávěrka soutěže: 31/10/2021

KNIHEX v Karlíně

V sobotu 18. 9. 2021 se bude od 10 do 19 hodin konat jedenáctý ročník knižního jarmarku Knihex, který představí více více než pět desítek malých nakladatelství a jejich produkci, včetně Edice FUD, v Kasárnách Karlín.

Ediční plány

Ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku

KO-TEXT. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák. Martin Raudenský a Kateřina Dytrtová
Nejkrásnější české knihy roku 2015 / 2. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
Národní cena za studentský design 2016 / Excelentní studentský design / grafická sazba / Marek Fanta
Zlatá stuha 2016 / Ilustrace / Martin Raudenský 

Design Ústí: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Michal a Zdena Kolečkovi, eds. Grafický design: Les kanců
Nejkrásnější české knihy roku 2015 / 2. místo v kategorii Cena svazu polygrafických podnikatelů (za "precizní způsob knihařského zpracování a využití švýcarské vazby, jež se u nás vyskytuje velmi ojediněle").

Svatopluk Klimeš. Oheň do papíru nezabalíš. Petr Vaňous, Anna Vartecká, Martin Souček, Petr Jindra, Marie Klimešová. Grafický design: 2017 Designers
(Koedice FUD UJEP s nakladatelstvím Arbor Vitae)
Nejkrásnější české knihy roku 2017 / 1. místo v kategorii Knihy o výtvarném umění. Cena Ministerstva kultury ČR


Metafora a médium. Katerina Dytrtová. Grafický design: Marek Fanta
Nejkrásnější české knihy roku 2019 / Nominace - Užší výběr - v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

O nakladateli

 

EDICE FUD / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Podporujeme knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou
a tvůrčí činnost své akademické obce.

Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií,
vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.

Produkujeme autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě
se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Brožura FUD 2017 v PDF

 

Kontakt

Klára Mrkusová
redakce a koordinace ediční činnosti FUD
kancelář č. 248, úřední hodiny
ÚT, ST: 9:00–15:00 h

G: +420 720 695 790
W: www.fud.ujep.cz/edice-fud
E: klara.mrkusova@ujep.cz
F: Edice FUD / nakladatel FUD UJEP

Distribuce, adresa a fakturační údaje

Naše knihy objednávejte v Univerzitním knihkupectví UJEP.
Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem / knihkupectvi@ujep.cz / T: 475 286 044

Distribuce pro komisní prodej:  klara.mrkusová@ujep.cz

Publikace také najdete u těchto knihkupců a v galeriích:

Do dalších knihkupectví v České republice distribuujeme prostřednictvím velkoobchodu společnosti Kosmas.

Doručovací adresa

 

Edice FUD
Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

 

Fakturační údaje

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
Konečný příjemce
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

 

Ediční komise FUD

Předsedkyně ediční komise

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro tvůrčí činnost FUD


Členové Ediční komise 

doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
doc. ak. mal. Michal Slejška
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Antonín Tomášek

Zápisy z jednání

10. 11. 2020 __ Zápispříloha

23. 3. 2021__Zápispříloha

Pro autory

POKYNY PRO AUTORY A EDITORY K PŘÍPRAVĚ PUBLIKACÍ

Podpora ediční činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje vydávání publikací v tištěné a netištěné formě a je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.
Podpořena může být též publikace nečlena akademické obce fakulty, který není
v pracovněprávním vztahu k FUD UJEP, je-li respektovanou osobností v oboru.
V takovém případě sjednává ediční oddělení jménem děkana fakulty s autorem licenční
nakladatelskou smlouvu, v ostatních případech jde o tzv. zaměstnanecké dílo (popřípadě studentské dílo) podle § 58 autorského zákona.

Publikace vydávané v tištěné i netištěné formě musí splňovat obecně uznávaná
kritéria odborné kvality pro daný typ publikace, především Citační normu ČSN-ISO-690: 2011, Definici odborné knihy dle RIV  a platná kritéria fakulty pro hodnocení vědecké či umělecké činnosti (viz Přílohy č. 4, 5 a 6  Směrnice děkana o ediční činnosti). Pro realizaci a vydání publikace v rámci edičního plánu FUD je třeba dodržet postup uvedený ve směrnici, viz bod IX. Proces a zásady realizace publikací.

Jak uvádět ISBN v případě koedice
V případě koedice publikace s dalším nakladatelem, kdy se uvádí obě čísla společně, je třeba u ISBN s naším identifikátorem (7561) uvést za číslem závorkový výklad ve tvaru: ISBN 978-80-7561-xxx-x (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Směrnice děkana k ediční činnosti FUD: Dokumenty ke stažení

Směrnice děkana 1/2017 Ediční činnost FUD UJEP
     (platná od 1. 2. 2017)
Všechny dokumenty ke stažení (směrnice + přílohy)_zip

→ Příloha 1_ Ohlášení vydání publikace v jiném nakladatelství než FUD UJEP
→ Příloha 2_Formulář_Žádost o přidělení ISBN (aktuální 2019)
→ Příloha 3_Formulář Návrh na vydání publikace (aktuální 2020)
 / V případě potíží s textem v kolonkách použijte tento formulář: Návrh na vydání publikace (starší verze 2018)
→ Příloha 4_Definice odborné knihy dle RIV (aktuální 2018)
→ Příloha 5_Pokyny pro autory a redaktory - technický manuál
→ Příloha 6_ ČSN-ISO-690 citační norma 2011
→ Příloha 7_Formulář_Závěrečné vyúčtování nákladů na publikaci
→ Recenzní posudek na odbornou knihu_ formulář ke stažení

Zakázky nad 50 000 Kč
Suma za jakoukoliv zakázku nad 50 tisíc bez DPH, podléhá zveřejnění v registru smluv, proto musí být všechny takové objednávky/smlouvy s dodavateli hlášeny panu tajemníkovi před zanesením do "imis" systému.

Na všechny veřejně publikované výstupy si včas sjednávejte jazykového i typografického korektora.
Technické a typografické korektury řeším pouze po předchozí domluvě a v dostatečném předstihu před tiskem. 

Doporučujeme autorům a jejich redaktorům, aby se při úpravách rukopisu odborných textů drželi v citacích jednotného uvádění zdrojových odkazů v poznámkách pod čarou i v seznamu literatury podle Citační normy ČSN-ISO-690: 2011, abychom předešli vracení rukopisu k přepracování na poslední chvíli.

Příklady jednotného způsobu uvádění bibliografických odkazů:

Tištěné zdroje

Kniha
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.

Příspěvek ve sborníku
MOLDAN, Bedřich. Environmentální veřejné statky. In: DLOUHÁ, Jana, Jiří DLOUHÝ a Václav MEZŘICKÝ, eds. Globalizace a globální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 221–230. ISBN 80-87076-01-X.

Elektronické zdroje

Příspěvek na webové stránce
Hudba k siréně. In: YouTube [online]. Koncerty Českého rozhlasu, 2019–2020. [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq03klGEM7Ed0SRkk2d00w4PUiZpyCa1f

Webová stránka
Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond. CENSE Annual Conference [online]. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, ©2019 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://murmurans.ujep.cz/

Online kniha
SCHAFER, Raymond Murray. The New Soundscape [online]. Ontario: Berandol Music Limited, 1969 [cit. 2020-06-02]. ISBN 0-91:320-91-1. Dostupné z: https://monoskop.org/images/0/03/Schafer_R_Murray_The_New_Soundscape_A_Handbook_for_the_Modern_Music_Teacher.pdf

Oceněné studentské práce v soutěži NČKR

Naše knihy

Katalogy a monografie

Katalog A co nám zbývá teď?

Právě vychází katalog A co nám zbývá teď? ke stejnojmenné výstavě, která byla organizována studenty Kurátorských Studií v Galerii Emila Filly v roce 2019.

Katalog DIPLOMKY 2020

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2019–2020

Přehlídka absolventských prací dvaceti tří diplomantů FUD, kteří prostřednictvím  odpovědí na pět shodných otázek popisují své zkušenosti z tvorby, přibližují atmosféru fakulty a pocity ze studentského života v Ústí nad Labem, charakterizují své ateliéry a prozrazují profesní plány.

Kritický katalog Mo(nu)mentální topografie

Mo(nu)mentální topografie. Kritický katalog výstavního projektu  Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty

Všichni fakultní autoři, vystavující umělci, členové přípravného a produkčního týmu přijďte si příležitostně do kanceláře Edice FUD pro autorský výtisk! Klára Mrkusová, 1. patro, dveře č. 248.

Keep in Touch. Please, leave a message…

Antonín Tomášek, Jimena Mendoza, eds.

Katalog výstavy objektů Mezinárodního porcelánového sympozia KEEP IN TOUCH v česko-anglickém vydání. Sympozium probíhalo v září 2018 v Experimentálním keramickém studiu FUD UJEP v Dubí u Teplic. 

DIPLOMKY19

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

online verze

Poesia-Lita: aneb aby řeč nestála

Soubor básnických textů studentů a pedagogů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dětí z Předlic a mnoha dalších, kteří měli důvod vyjádřit se k tématu sociálně vyloučených lokalit. 

Odcizení podle slovníku

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Leave it in the Ground

Margaretha Makovec a Anton Lederer: Leave it in the Ground. Katalog z mezinárodní skupinové výstavy Nechte to Zemi / Leave it in the Ground, připravené rakouskými kurátory v Domě umění Ústí nad Labem v roce 2017.

Teorie (a) umění

Fotografie nového milénia

Od Technických mutací k poetice autorské tvorby. Pocta pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského.
Marian Beneš, ed. Miroslav Vojtěchovský a kolektiv

Metafora a Médium

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Nezávislé kurátorství ve volném čase

Lenka Sýkorová. Nezávislé kurátorství ve volném čase:  Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016 / Independent Curating as a Leisure Activity: An Independent Curator and Artist-Curator on the Czech Visual Art Scene in 2000–2016 

Ko-Text. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

Kateřina Dytrtová a Martin Raudenský

Publikace Ko-text zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Kniha je adjustovaná
v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek.

Tektonika paměti

Lucie Machová, Terezie Petišková, Anna Vartecká, eds. Tektonika paměti: Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění / The Tectonic of Memory: Movements of Personal Memories in the Art of Czech and Slovak Young Artists