Edice FUD

O nakladateli

Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií. Podporujeme knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce. Edice FUD produkuje autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Citujeme

"Jiným takovým modelovým prostředkem, který nám pomáhá odlišit pravdu od nepravdy, je umění. To je příkladem toho, že pravda je tam, kde jistota a nejistota jsou jedno. Umělecké dílo je silné, tj. pravdivé, tehdy, když nám s přesvědčující jistotou odkrývá hloubku nejistoty, která je zřejmě lidským údělem a v této podobě – v podobě, která je blízká obsahu slova tolerance – zdá se být efektivním nástrojem sjednocení heterogenní lidské komunity, aniž by byla zrušena či potlačena individualita jednotlivce."
___
HLAVÁČEK, Ludvík. Kachna, nebo králík? Spekulace o sociální roli výtvarného umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2020, s. 182. ISBN 978-80-7561-267-0.  

Kontakt

 

Klára Mrkusová
Redakce a koordinace ediční činnosti FUD
kancelář č. 248, úřední hodiny
ÚT, ST: 9:00–15:00 h

G: +420 720 695 790
W: www.fud.ujep.cz/edice-fud
E: klara.mrkusova@ujep.cz
F: Edice FUD / nakladatel FUD UJEP

 

Doručovací adresa

Edice FUD
Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Konečný příjemce
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

 

Události

Katalog Cena EXIT 2003–2021

Publikace k realizaci Ceny EXIT — soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašované v období 2003–2021 Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Diplomky FUD 2023. Katalog

Katalog výstavy diplomových prací studentek a studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademickém roce 2022–2023

Edice FUD na GHMP Art Book Fair 23

Třetí zářijový víkend 16.–17. 9. 2023 se bude konat knižní trh s knihami o umění GHMP Art Book Fair v zámku Troja. Potkáte tam opět také i náš stánek s koedičními knihami Edice FUD Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 

Cena EXIT 2003–2021

Publikace k realizaci Ceny EXIT — soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašované v období 2003–2021 Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  

Ediční komise FUD UJEPPředseda Ediční komise FUD UJEP

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost


Členové Ediční komise FUD UJEP

MgA. Jan C. Löbl, Ph.D., vedoucí Katedry designu
MgA. Zdeněk Svejkovský, vedoucí Katedry výtvarného umění
MgA. Michaela Labudová, Ph.D., vedoucí Katedry vizuální komunikace
MgA. Adéla Machová, Ph.D., vedoucí Katedry dějin a teorie umění
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D., vedoucí Katedry všeobecné průpravy


Zápisy z jednání Ediční komise FUD UJEP

4. 4. 2023_VEG_ Zápis a příloha
22. 11. 2022_MEG Zápis a příloha
29. 3. 2022_VEG Zápis
29. 11. 2021_MEG_Zápis a příloha
23. 3. 2021_VEG_Zápis příloha
10. 11. 2020 _MEG_ Zápispříloha
7. 11. 2023_MEG_Zápis

3. 4. 2024_VEG_Zápispříloha

 

 

Distribuce a objednávky knih

Distribuce pro komisní prodej:  klara.mrkusova@ujep.cz

Nákup našich knih objednávejte v Univerzitním knihkupectví UJEP:
knihkupectvi@ujep.cz / T: 475 286 044 / Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem

Publikace také najdete u těchto knihkupců a v galeriích:

Univerzitní knihkupectví UJEP
Knihkupectví ArtMap
Galerie Středočeského kraje GASK
Moravská galerie v Brně
Knihex
Knihkupectví PageFive
Internetové knihkupectví KOSMAS.CZ
iumeni.cz

Do knihkupectví v České republice distribuujeme prostřednictvím velkoobchodu společnosti Kosmas.


V rámci povinných výtisků a nabídek doplňujeme fond těchto knihoven:

Národní knihovna České republiky 
Vědecká knihovna v Olomouci
Moravská zemská knihovna v Brně
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Vědecká univerzitní knihovna UJEP v Ústí nad Labem
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Ostatní výměnu fondů (akvizice) na vyžádání prostřednictvím Vědecké univerzitní knihovny UJEP:
objednavky@knihovna.ujep.cz / T: 475 286 034–5 / Pasteurova 3544/5, 400 96, Ústí nad Labem

Nákup našich knih objednávejte v Univerzitním knihkupectví UJEP:
knihkupectvi@ujep.cz / T: 475 286 044 / Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem

 

Pro autory

Podpora ediční činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje vydávání publikací v tištěné a netištěné formě a je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP. Podpořena může být též publikace nečlena akademické obce fakulty, který není v pracovněprávním vztahu k FUD UJEP, je-li respektovanou osobností v oboru. V takovém případě sjednává ediční oddělení jménem děkana fakulty s autorem licenční nakladatelskou smlouvu, v ostatních případech jde o tzv. zaměstnanecké dílo (popřípadě studentské dílo) podle § 58 autorského zákona.

Publikace vydávané v tištěné i netištěné formě musí splňovat obecně uznávaná kritéria odborné kvality pro daný typ publikace, především Citační normu ČSN-ISO-690: 2011, Definici odborné knihy dle RIV  a platná kritéria fakulty pro hodnocení vědecké či umělecké činnosti (viz Přílohy č. 4, 5 a 6  Směrnice děkana o ediční činnosti). Pro realizaci a vydání publikace v rámci edičního plánu FUD je třeba dodržet postup uvedený ve směrnici, viz bod IX. Proces a zásady realizace publikací.

Jak uvádět ISBN v případě koedice
V případě koedice publikace s dalším nakladatelem, kdy se uvádí obě čísla společně, je třeba u ISBN s naším identifikátorem (7561) uvést za číslem závorkový výklad ve tvaru: ISBN 978-80-7561-xxx-x (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem).

Směrnice děkana k ediční činnosti FUD: Dokumenty ke stažení

Směrnice děkana 1/2017 Ediční činnost FUD UJEP (platná od 1. 2. 2017)
Všechny dokumenty ke stažení (směrnice + přílohy) [zip]

→ Příloha 1_ Ohlášení vydání publikace v jiném nakladatelství než FUD UJEP.
→ Příloha 2_Formulář_Žádost o přidělení ISBN (aktuální 2019).
→ Příloha 3_Formulář Návrh na vydání publikace. Edice FUD (aktuální 2020). V případě potíží v kolonkách použijte tento formulář ve wordu: Návrh na vydání publikace Edice FUD (word).
→ Příloha 4_Definice odborné knihy dle RIV (aktuální 2018).
→ Příloha 5_Pokyny pro autory a redaktory - technický manuál.
→ Příloha 6_ ČSN-ISO-690 citační norma 2011.
→ Příloha 7_Formulář_Závěrečné vyúčtování nákladů na publikaci.
→ Recenzní posudek na odbornou knihu_ formulář ke stažení.

Zakázky nad 50 000 Kč
Suma za jakoukoliv zakázku nad 50 tisíc bez DPH, podléhá zveřejnění v registru smluv, proto musí být všechny takové objednávky/smlouvy s dodavateli hlášeny panu tajemníkovi před zanesením do "imis" systému.

Na všechny veřejně publikované výstupy si včas sjednávejte jazykového i typografického korektora.
Technické a typografické korektury řeším pouze po předchozí domluvě a v dostatečném předstihu před tiskem. 

Základní zásadou při vytváření bibliografických citací u odborné knihy je uvádět všechny údaje, které jsou potřebné k nalezení citovaného informačního zdroje a stejně tak i citované části v informačním zdroji tak, aby si čtenář mohl ověřit správnost citované informace.

Doporučujeme autorům a jejich redaktorům, aby se při úpravách rukopisu odborných textů drželi v citacích jednotného uvádění zdrojových odkazů v poznámkách pod čarou i v seznamu literatury podle Citační normy ČSN-ISO-690: 2011, abychom předešli vracení rukopisu k přepracování na poslední chvíli.

Od 1. prosince 2022 je účinná nová verze normy SN ISO 690:2022 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2021, a nahrazuje předchozí verzi normy SN ISO 690:2011 (01 0197). Tato nová verze přináší četné novinky a je mnohem obsáhlejší než předchozí verze. Společná pro obě verze je variabilita výkladu jednotlivých prvků a jejich zápis při tvorbě citací.
Výklad normy naleznete zde: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf

Příklady jednotného způsobu uvádění bibliografických odkazů:

Tištěné zdroje

Kniha
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.

Příspěvek ve sborníku
MOLDAN, Bedřich. Environmentální veřejné statky. In: DLOUHÁ, Jana, Jiří DLOUHÝ a Václav MEZŘICKÝ, eds. Globalizace a globální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 221–230. ISBN 80-87076-01-X.

Elektronické zdroje

Příspěvek na webové stránce
Hudba k siréně. In: YouTube [online]. Koncerty Českého rozhlasu, 2019–2020. [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq03klGEM7Ed0SRkk2d00w4PUiZpyCa1f

Webová stránka
Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond. CENSE Annual Conference [online]. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, ©2019 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: murmurans.ujep.cz

Online kniha
SCHAFER, Raymond Murray. The New Soundscape. Ontario: Berandol Music Limited, 1969. In: monoscop.org [online]. cit. 2020-06-02]. ISBN 0-91:320-91-1. Dostupné z: https://monoskop.org/images/0/03/Schafer_R_Murray_The_New_Soundscape_A_Handbook_for_the_Modern_Music_Teacher.pdf