Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP je do 31. 7. 2024. Rozhodnutí o udělení akreditace je ze dne 25. 7. 2016.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Kontakt

kontaktní osoba
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
T: +420 475 285 153
E: zdena.koleckova@ujep.cz

Údaje o zahájení a ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem FUD UJEP v oboru Vizuální komunikace
Jméno uchazeče / instituce Datum zahájení řízení Datum přednášky a zasedání Umělecké rady FUD UJEP a Vědecké rady UJEP
Téma přednášky Úspěšnost řízení
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
10. 9. 2015 25. 2. 2016
(UR FUD UJEP)

20. 5. 2016
(VR UJEP)

Střed světa leží na jeho konci. Kurátorské strategie v rámci současného výtvarného umění jako nástroj pro reflexi a reprezentaci charakteru konkrétního místa a jeho socio-kulturního kontextu řízení úspěšně obhájeno
prof. akad. arch. Vladimír Soukenka /
FA ČVUT v Praze
21. 3. 2016 23. 2. 2017
(UR FUD UJEP)

7. 4. 2017
(VR UJEP)

Scénografie a média – dobrodružství hledání od jeviště po veřejný prostor řízení úspěšně obhájeno
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D. /
VŠVU v Bratislavě; UTB ve Zlíně
5. 2. 2018 7. 2. 2019
(UR FUD UJEP)

24. 5. 2019
(VR UJEP)

K metodám zkoumání dějin designu
řízení úspěšně obhájeno
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
1. 10. 2018 26. 4. 2019
(UR FUD UJEP)

20. 9. 2019
(VR UJEP)

Na křižovatce prázdnoty a trvalého inspiračního okouzlení. Budování umělecké i pedagogické pozice a institucionálního zázemí v místě historicky poznamenaném společenskou, ekologickou i kulturní devastací a opakovaným uplatňováním principů kolektivní viny a sociálního vyloučení
řízení úspěšně obhájeno
Habilitační řízení FUD UJEP v oboru Vizuální komunikace
Jméno uchazeče / instituce Datum zahájení řízení Datum přednášky
a zasedání Umělecké rady FUD UJEP
Téma přednášky Úspěšnost řízení
doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický / VŠUP v Praze 27. 4. 2015 15. 10. 2015 Antiutopie – produkt nedůvěry společnosti řízení úspěšně obhájeno
doc. MgA. Zdeněk Veverka /
FDU Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
22. 10. 2014 1. 6. 2016 Vliv designéra na konečnou podobu produktu řízení úspěšně obhájeno
doc. MgA. Miroslav Švolík /
VŠVU v Bratislavě
12. 1. 2016 10. 11. 2016 Hľadanie, vplyvy a vývoj řízení úspěšně obhájeno
M.A. Marek Teska /
FA ČVUT v Praze
11. 10. 2016 9. 11. 2017 Analýza možností a kvalit historických technologií v soudobém designu nábytku a interiéru, míra jejich nezastupitelnosti i limitů a porovnání s technologiemi soudobými i budoucími
řízení zastaveno
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. /
FaVU VUT v Brně
25. 9. 2017 24. 10. 2018 Od sociálně angažovaného umění k „sociálně rozzuřenému umění“  řízení úspěšně obhájeno
akad. mal. Lucie Svobodová /
FEL ČVUT (Institut intermédií) v Praze
18. 9. 2017 7. 2. 2019 Virtuální pole je plátno a plátno je virtuální pole
 řízení zastaveno
doc. MgA. Robert Vlasák /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
1. 2. 2018 24. 10. 2018 MEZISVĚTY řízení úspěšně obhájeno
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
12. 11. 2020 28. 1. 2022 2 kritické katalogy k nadväzujícím výstavám Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ a Grey Gold: At my fingertips* řízení úspěšně obhájeno
 

doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. /
FUD UJEP Ústí nad Labem

18. 1. 2022 21. 9. 2022 Ani den bez čárky: Tříbení vidění  

řízení úspěšně obhájeno

doc. MgA. Antonín Tomášek /
FUD UJEP Ústí nad Labem
7. 3. 2022 29. 6. 2023 Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli. řízení úspěšně obhájeno