Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP je do 31. 7. 2024. Rozhodnutí o udělení akreditace je ze dne 25. 7. 2016.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Kontakt

kontaktní osoba
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
T: +420 475 285 153
E: zdena.koleckova@ujep.cz

Údaje o zahájení a ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem FUD UJEP v oboru Vizuální komunikace
Jméno uchazeče / instituce Datum zahájení řízení Datum přednášky a zasedání Umělecké rady FUD UJEP a Vědecké rady UJEP
Téma přednášky Úspěšnost řízení
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
10. 9. 2015 25. 2. 2016
(UR FUD UJEP)

20. 5. 2016
(VR UJEP)

Střed světa leží na jeho konci. Kurátorské strategie v rámci současného výtvarného umění jako nástroj pro reflexi a reprezentaci charakteru konkrétního místa a jeho socio-kulturního kontextu řízení úspěšně obhájeno
prof. akad. arch. Vladimír Soukenka /
FA ČVUT v Praze
21. 3. 2016 23. 2. 2017
(UR FUD UJEP)

7. 4. 2017
(VR UJEP)

Scénografie a média – dobrodružství hledání od jeviště po veřejný prostor řízení úspěšně obhájeno
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D. /
VŠVU v Bratislavě; UTB ve Zlíně
5. 2. 2018 7. 2. 2019
(UR FUD UJEP)

24. 5. 2019
(VR UJEP)

K metodám zkoumání dějin designu
řízení úspěšně obhájeno
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
1. 10. 2018 26. 4. 2019
(UR FUD UJEP)

20. 9. 2019
(VR UJEP)

Na křižovatce prázdnoty a trvalého inspiračního okouzlení. Budování umělecké i pedagogické pozice a institucionálního zázemí v místě historicky poznamenaném společenskou, ekologickou i kulturní devastací a opakovaným uplatňováním principů kolektivní viny a sociálního vyloučení
řízení úspěšně obhájeno
doc. Mgr. David Kořínek 22. 9. 2023 15. 2. 2024
(UR FUD UJEP)
Reprezentace umělce v médiu pohyblivého obrazu řízení v procesu
Habilitační řízení FUD UJEP v oboru Vizuální komunikace
Jméno uchazeče / instituce Datum zahájení řízení Datum přednášky
a zasedání Umělecké rady FUD UJEP
Téma přednášky Úspěšnost řízení
doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický / VŠUP v Praze 27. 4. 2015 15. 10. 2015 Antiutopie – produkt nedůvěry společnosti řízení úspěšně obhájeno
doc. MgA. Zdeněk Veverka /
FDU Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
22. 10. 2014 1. 6. 2016 Vliv designéra na konečnou podobu produktu řízení úspěšně obhájeno
doc. MgA. Miroslav Švolík /
VŠVU v Bratislavě
12. 1. 2016 10. 11. 2016 Hľadanie, vplyvy a vývoj řízení úspěšně obhájeno
M.A. Marek Teska /
FA ČVUT v Praze
11. 10. 2016 9. 11. 2017 Analýza možností a kvalit historických technologií v soudobém designu nábytku a interiéru, míra jejich nezastupitelnosti i limitů a porovnání s technologiemi soudobými i budoucími
řízení zastaveno
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. /
FaVU VUT v Brně
25. 9. 2017 24. 10. 2018 Od sociálně angažovaného umění k „sociálně rozzuřenému umění“  řízení úspěšně obhájeno
akad. mal. Lucie Svobodová /
FEL ČVUT (Institut intermédií) v Praze
18. 9. 2017 7. 2. 2019 Virtuální pole je plátno a plátno je virtuální pole
 řízení zastaveno
doc. MgA. Robert Vlasák /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
1. 2. 2018 24. 10. 2018 MEZISVĚTY řízení úspěšně obhájeno
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. /
FUD UJEP v Ústí nad Labem
12. 11. 2020 28. 1. 2022 2 kritické katalogy k nadväzujícím výstavám Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ a Grey Gold: At my fingertips* řízení úspěšně obhájeno
 

doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. /
FUD UJEP Ústí nad Labem

18. 1. 2022 21. 9. 2022 Ani den bez čárky: Tříbení vidění  

řízení úspěšně obhájeno

doc. MgA. Antonín Tomášek /
FUD UJEP Ústí nad Labem
7. 3. 2022 29. 6. 2023 Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli. řízení úspěšně obhájeno
MgA. Lada Semecká 22. 9. 2023     řízení zahájeno