Čelem k umění: Specifické provokace pro dané místo a podmínky – zakoušení krize / MARCUS NEUSTETTER

8. 11. V 16:30 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Ve čtvrté části přednáškového cyklu se Marcus Neustter zabývá rolí umělce při vizualizování a reprezentování krizí prostřednictvím tvůrčího procesu. Umělec v rámci pokusů artikulovat naléhavost současných místně specifických podmínek vsází na příklady Sisyfovské marnosti, až po rozčilování diváků pobuřujícími výroky.

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

Vulnerability, Agency, Urgency and Art in the Current Metacrisis: Site and condition specific provocations – tasting the crisis

In this fourth part of his lecture series Marcus Neustetter explores the artist’s role to visualize and represent crisis in the creative act. Through examples of Sisyphean works of futility to aggravating audiences with outrageous statements, the artist risks all in an attempt to articulate the urgency of the site-specific condition. 

The seven-part lecture series draws on transdisciplinary and intersectoral practice undertaken over the last 25 years in a variety of contexts and communities. It reflects the artist’s experience of working in changing social and environmental conditions in which he moves as an artist between the studio, public and virtual environments, and in his collaborative practices as an art industry entrepreneur and community activist. This diversity of experience offers different perspectives that both highlight and challenge the approach of the artist, designer, architect and curator in contemporary life experience. Drawing on insights from past projects, contemporary practice and presenting the perspectives of collaborating artists, curators, scholars and philosophers, the lectures aim to raise critical questions about individual artistic practice, to situate artistic practice in relation to contemporary conditions and to motivate dialogue and collaboration.

Foto: Zivenai Matangui

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.