Infrastruktury (dějin) umění

Anežka Bartlová — Hana Buddeus (edd.)
Infrastruktury (dějin) umění : Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem

Infrastruktury jsou jedním ze stěžejních témat současného umění, jaké místo mají v disciplíně dějin umění? Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, pojednává téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek. V centru pozornosti se ocitá dobově a místně podmíněný kontext, všechno co dílo obklopuje, co jej materiálně tvoří a co umožňuje nebo přímo podmiňuje jeho existenci, co jej uchovává v čase a co k němu přivádí pozornost. V sekci Umělecké školy a zprostředkování umění je zahrnut text Kateřiny Dytrtové z Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP, který ukazuje specifika vzdělávání o umění a naznačuje cesty, jak efektivně přiblížit umělecké dílo veřejnosti.

Editorky: Anežka Bartlová, Hana Buddeus
Autorky a autoři textů: Anežka Bartlová, Hana Buddeus, Karel Císař, Hana Buddeus, Karel Císař, Jan Dienstbier, Kateřina Dytrtová, Marta Filipová, Jan Fiřt, Marcel Fišer, Ivan Foletti, Emma Hanzlíková, Radka Heisslerová, Vendula Hnídková, Martina Hrabová, Tomáš Hylmar, Robert Janás, Markéta Jarošová, Tadeáš Kadlec, Jan Klípa, Marek Krejčí, Lucia Kvočáková, Kateřina Kuthanová, Johana Lomová, Martin Mádl, Anežka Mikulcová, Pavlína Morganová, Pavel Mrkus, Helena Musilová, Terezie Nekvindová, Radka Nokkala Miltová, Adrien Palladino, Fedora Parkmann, Jana Pokorná Kalousková, Veronika Rollová, Marcela Rusinko, Julia Secklehner, Tomáš Sekyrka, Petr Skalický, Jitka Šosová, Rostislav Švácha, Karel Thein, Petr Tomášek, Petra Trnková, Daniela Zemanová
Fotografie: Martin Mádl
Grafická úprava: Anežka Minaříková
Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o.
Počet stran: 480
Náklad: 300 ks

Koedičně vydali Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s Uměleckohistorickou společností a nakladatelstvím Artefactum v roce 2022.

ISBN 978-80-7561-392-9 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
ISBN 978-80-88283-73-7 (ÚDU AV ČR, v. v. i.).

Prodejní cena: 350 Kč

Citujte
BARTLOVÁ, Anežka, BUDDEUS, Hana (edd.)Infrastruktury (dějin) umění : sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, Praha: FUD UJEP, ÚDU AV ČR, Artefactum, 2022. ISBN 978-80-7561-392-9 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem); ISBN 978-80-88283-73-7 (ÚDU AV ČR, v. v. i.).

DYTRTOVÁ, Kateřina. Analýza díla a edukace umění. In: BARTLOVÁ, Anežka, BUDDEUS, Hana (edd.)Infrastruktury (dějin) umění : sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, Praha: FUD UJEP, ÚDU AV ČR, Artefactum, 2022, s. 337–351. ISBN 978-80-7561-392-9 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem); ISBN 978-80-88283-73-7 (ÚDU AV ČR, v. v. i.).

(Fotografie knihy Dany Vigil, Edice FUD)

Naše knihy objednávejte v Univerzitním knihkupectví UJEP / Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem T: 475 286 044 / E: knihkupectvi@ujep.cz