Výstava Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Výstavní projekt představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identitu přitom chápeme jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu. V době celosvětové krize způsobené koronavirovou pandemií, avšak i mimo ni, se pracovním, učebním, zájmovým a nákupním prostorem stalo právě prostředí virtuálního světa. Omezila se tak možnost fyzického kontaktu mezi lidmi a člověk se stal náruživým uživatelem internetu, kde rozvíjí nespočet profilů, tudíž možných různorodých identit. Pokládáme si otázku, zda v dnešní době jedinec svou identitu ztrácí nebo ji naopak rozvíjí a přizpůsobuje rychle se proměňujícím názorům a nástrojům společnosti. Kurátorský výběr dává prostor pro různorodé uchopení a interpretaci témat, která v souvislosti s identitou ve virtuální realitě vyvstávají a mohou být umělci reflektována zcela odlišně. To dává výjimečný prostor zajímavé selekci uměleckých děl, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem
20. 5.— 3. 7. 2021
Hlavní sál

Zahájení výstavy proběhne ve středu 19. 5. 2021 16—19 hodin.

Vystavující umělci: Milena Dopitová, Andreas Gajdošík & Marika Volfová, Milan Mikuláštík, Joana Moll (ESP), Matúš Lányi (SVK), Lucie Kramperová, Zdeněk Svejkovský
Kurátorky výstavy: Natálie Henclová, Linda Sudová, Alžběta Svobodová, Jana Šedivá, Alice Zábranská (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)

Výstavní projekt je připravován studentkami 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je součástí celoročního výstavního cyklu, jehož leitmotivem je institucionální rámec.