Čelem k umění: Vynalézání ekosystému – mocenská a umělecká správa / MARCUS NEUSTETTER

6. 12. V 16:00  / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

MARCUS NEUSTETTER
Zranitelnost, působení, naléhavost a umění v současné metakrizi
Vynalézání ekosystému – mocenská a umělecká správa

Přednáška Vynalézání ekosystému – mocenská a umělecká správa se zaměřuje na postavení umělců a jejich zastoupení v hodnotovém řetězci kulturního průmyslu. Nahlížení na minulé a současné příklady tvůrčích strategií v samoorganizujících se a manipulačních systémech napomáhá také zkoumat roli umění v jiných průmyslových odvětvích a oblastech výzkumu, a to se záměrem vytvořit ekosystém, relevantní sítě a budoucí tržní propojení pro tvůrčí vyjádření.

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

This part of the lecture series focuses on the artists positioning and agency in the value chain of the cultural industry. Looking at past and current examples of creative strategies in self-organizing and manipulation systems, it also explores the role of the arts in other industries and research areas with an intention of creating an ecosystem, relevant networks and future market connectors for creative expression.

The seven-part lecture series draws on transdisciplinary and intersectoral practice undertaken over the last 25 years in a variety of contexts and communities. It reflects the artist’s experience of working in changing social and environmental conditions in which he moves as an artist between the studio, public and virtual environments, and in his collaborative practices as an art industry entrepreneur and community activist. This diversity of experience offers different perspectives that both highlight and challenge the approach of the artist, designer, architect and curator in contemporary life experience. Drawing on insights from past projects, contemporary practice and presenting the perspectives of collaborating artists, curators, scholars and philosophers, the lectures aim to raise critical questions about individual artistic practice, to situate artistic practice in relation to contemporary conditions and to motivate dialogue and collaboration.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.