Čelem k umění: Vytváření světa a jeho smyslu / MARCUS NEUSTETTER

29. 11. V 16:30 / aula 537 Fakulty umění a designu

Zranitelnost, působení, naléhavost a umění v současné metakrizi
Vytváření světa a jeho smyslu

Uměleckému procesu napomáhají myšlenkové nástroje, partneři a spolupracovníci z různých oborů a různých perspektiv. Akty vytváření světa pomáhají dát smysl neznámým souvislostem, nevyřčeným příběhům a neznámým spolupracovníkům. Přednáška ilustruje tento přístup na příkladech uměleckých děl, mezioborových partnerech a výzkumných projektech jako je The ZoNE.

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

Vulnerability, Agency, Urgency and Art in the Current Metacrisis
World- and sense-making

Thinking tools, thinking partners and collaborators form different disciplines and different perspectives help the artistic process. Acts of world-making help make sense of unknown context, untold stories and unfamiliar collaborators. This lecture illustrates this approach through artwork examples, trans-disciplinary partners and research projects such as The ZoNE.

The seven-part lecture series draws on transdisciplinary and intersectoral practice undertaken over the last 25 years in a variety of contexts and communities. It reflects the artist’s experience of working in changing social and environmental conditions in which he moves as an artist between the studio, public and virtual environments, and in his collaborative practices as an art industry entrepreneur and community activist. This diversity of experience offers different perspectives that both highlight and challenge the approach of the artist, designer, architect and curator in contemporary life experience. Drawing on insights from past projects, contemporary practice and presenting the perspectives of collaborating artists, curators, scholars and philosophers, the lectures aim to raise critical questions about individual artistic practice, to situate artistic practice in relation to contemporary conditions and to motivate dialogue and collaboration.

 

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.