Čelem k umění: Žít a zpřístupňovat ateliér

13. 12. v 15.00 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

MARCUS NEUSTETTER
Cyklus: Zranitelnost, působení, naléhavost a umění v současné metakrizi
Téma: Žít a zpřístupňovat ateliér

V poslední přednášce tohoto cyklu Marcus Neustetter představuje ateliér jako postoj a přístup k žité zkušenosti. Individuální i společné příklady, včetně děl vytvořených v Ústí nad Labem, tematizují, co znamená nacházet inspiraci v nejistotě procesu, a zároveň zakouší hledání jazyka a jeho přenesení do formy. Příklady přinášejí uvědomění si hodnoty ateliéru jako prostoru zranitelnosti tím, že podporuje dialog se sebou samým, médiem, ale i s ostatními, kteří jsou jeho součástí. 

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

The seven-part lecture series draws on transdisciplinary and intersectoral practice undertaken over the last 25 years in a variety of contexts and communities. It reflects the artist’s experience of working in changing social and environmental conditions in which he moves as an artist between the studio, public and virtual environments, and in his collaborative practices as an art industry entrepreneur and community activist. This diversity of experience offers different perspectives that both highlight and challenge the approach of the artist, designer, architect and curator in contemporary life experience. Drawing on insights from past projects, contemporary practice and presenting the perspectives of collaborating artists, curators, scholars and philosophers, the lectures aim to raise critical questions about individual artistic practice, to situate artistic practice in relation to contemporary conditions and to motivate dialogue and collaboration.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.