Grant stimulace internacionalizace 2023


PODMÍNKY STANOVENÉ UJEP

Finanční příspěvek fakulty bude určen na další podporu rozvoje internacionalizace a podporu internacionalizace studijních programů

  • musí souviset s rozvojem internacionalizace,
  • musí být v souladu se Směrnicí rektora č. 4/2016 K řízení a financování projektové činnosti v platném znění,
  • prostředky lze využít i na osobní náklady.

INSTRUKCE PRODĚKANA FUD

    • Prostředky lze využít na všestranné aktivity směřující k rozvoji internacionalizace prostřednictvím činnosti pedagogů a studentů, včetně hostování zahraničních pedagogů a studentů. Dále na rozvoj studijních programů, překlady apod.
    • Návrhy se průběžně podávají proděkanovi pro vnější vztahy. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní způsob využití prostředků, výši požadovaných prostředků a jejich strukturu, viz. formulář žádosti.
    • Konečnou výši přidělených prostředků stanovuje děkan FUD.

Administrativní složku čerpání po schválení proděkanem a děkanem zařizuje Zita Šauerová, tel. 721 513 474, zita.sauerova@ujep.cz

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 15. 5., 30. 6., 30. 9., 30. 11.

Formulář žádosti ke stažení