PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

Kdo může žádat o stipendium (praktikant):
– studenti studující programy Výtvarná umění, Design, Fine Art na FUD UJEP v Ústí nad Labem (bakalářské a magisterské studium)

Rozsah praxe a odměna:
– Minimální rozsah 10 pracovních dnů / min. 40 prac. hodin
– Maximální délka praxe 2 měsíce / přičemž v 1 měsíci max. 120 prac. hodin (z důvodu zajištění podmínek pro probíhající studium a účast na důležitých přednáškách), tj. max. 240 prac. hodin – odměna je stanovena na 90,- Kč / 1 prac. hodinu a slouží především k pokrytí nákladů spojených s praxí (cestovné, komunikace apod.) / zařizuje koordinátor praxí dle pokynu supervizora po ukončení praxe

Další informace:
Student na praxi bude mít určeného supervizora. Supervizor může být zaměstnanec zajišťovatele praxe nebo externí odborník dle zaměření studia studenta na praxi. Jeho úkolem bude kontrola práce praktikanta a posouzení jeho praxe, tzv. hodnocení praxe (formulář), za což mu přísluší dohodnutá odměna.

Pokud vás tato nabídka zaujala, kontaktujte MgA. Adélu Machovou Ph.D. (adela.machova@ujep.cz) a Ing. Adélu van Laanen
(adela.vanlaanen@ujep.cz), které Vám podají více informací, podklady pro přípravu odborné profesní praxe a společně stanoví termín praxe.