Úsporná opatření

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a kolegové,
obracím se na vás v období, které podle všech dostupných zpráv přinese značnou nejistotu
v energetické a finanční situaci vysokých škol. V důsledku eskalace válečného konfliktu na
Ukrajině dochází celosvětově k extrémním výkyvům a škodám v hospodářské a energetické
oblasti, které se projevují v celé společnosti mimo jiné nárůstem tržních cen tepla, plynu, elektrické
energie a dalších strategických surovin o desítky až stovky procent. Tato extrémní navýšení budou
sice vysokým školám částečně regulována vládními nástroji zastřešení cen, přesto však
nebudeme moci počítat s jejich plným finančním zajištěním. Doporučení MŠMT a také vedení naší
univerzity nás zavazuje k zavedení úsporných opatření, která by alespoň částečně zmírnila dopad
této očekávané energetické krize do rozpočtu fakulty.
Jsem si dobře vědom, že studium, bádání a umělecká tvorba snášejí jakákoli omezení jen velice
těžko, vážnost situace mi přesto ukládá povinnost požádat vás o pochopení kritického momentu,
kterým nyní procházíme, a o přijetí modu vědomého energeticky šetrného osobního chování tak,
abychom společně dokázali pro příští rok fakultu udržet v dobré kondici. Opatření, která jsme
nuceni zavést jako reakci na bezprecedentní geopolitickou situaci způsobenou válečnou agresí
Ruska, jsou nejen konkrétními kroky k úspoře energie v naší budově, ale vyjadřují také, že jsme
součástí celoevropského postoje. Zároveň na naší domácí fakultě přinášejí dlouhodobý efekt
ekonomicky i environmentálně zodpovědného chování.
Děkuji za pochopení a přeji vám všem i za celé vedení Fakulty umění a designu hodně pozitivní
energie do nadcházejících měsíců,
Pavel Mrkus
děkan

Kolegium děkana na svém zasedání 18. 10. 2022 schválilo zavedení následujících
úsporných opatření:

Omezení otevírací doby budovy pro studenty
Všední dny: 8.00–22.00
Víkendy a svátky: zavřeno
S platností od 1. 11. 2022
Budova bude ve 22.00 uzavřena a bude bez nočních vrátných. Zřídí se napojení na univerzitní
systém PCO.
Opatření bude platit do 1. března 2023, poté bude vyhodnocena ekonomická a energetická situace
a případně bude upraveno, prodlouženo, či zrušeno.

2. Změna Harmonogramu akademického roku v zimním semestru 2022/23:
Prodloužení vánočních prázdnin, respektive zkrácení zimního semestru
Začátek prázdnin: 19. 12. 2022, konec prázdnin: 6. 1. 2023
Konec výuky v ZS: 16. 12. 2022, začátek zkouškového období: 9. 1. 2023
3. Úsporné nakládání s energiemi
3.1. Regulace tepla v budově

3.1.1. Bylo provedeno přenastavení vstupních hodnot otopného systému budovy, které umožňuje
reflektovat aktuální venkovní teplotu.
3.1.2. Regulace topení uvnitř budovy je možná pouze na otopných tělesech. V celé budově budou
tělesa nastavena maximálně na stupeň 2. S ventily na topení se poté nesmí manipulovat. Výjimku
má učebna KVP, kde probíhá kresba podle aktu.
–⁠ Zajistí a bude kontrolovat J. Novák.
3.2. Šetření elektřinou
3.2.1. Na všech pracovištích a ateliérech budou při ukončení práce vypínány počítače. U počítačů
Mac bude nastaven energeticky šetrný režim uspávání, v případě delší nečinnosti budou vypínány.
–⁠ Bude kontrolovat Š. Novák.
3.2.2. Doporučuje se přizpůsobit ateliérové a dílenské úkoly tak, aby v období od 1. 11. 2022 do 1.
3. 2023, pokud možno, nebylo nutno využívat energeticky náročné spotřebiče – zejména pece a
stroje. Opatření bude platit do 1. března 2023, poté bude vyhodnocena ekonomická a energetická
situace a případně bude upraveno, prodlouženo, či zrušeno.
___
V Ústí nad Labem 21. 10. 2022