Vernisáž výstavy Tekuté písky

Vernisáž výstavy Tekuté písky 16. 3. 2023

Výstava představuje generačně šířeji rozloženou linii specifického přístupu k fotografii, ve které je evidentní jak její principiální blízkost s jinými vizuálními médii, tak současně i její formální vzdálenost. Je zde evidentní estetická a obsahová synergie, která vychází z tohoto intermediálního spojení. Tvorba autorů krouží kolem nedávno prožité bolestné nebo jinak zraňující osobní zkušenosti, která výrazně vychýlila jejich dosavadní vnímání světa i sebe samých. Poetický, surrealistický nebo metafyzický potenciál takto iniciované tvorby často postrádá vysvětlitelnou racionalitu a odkrývá hlubší smysl, který byl do té doby mimo jejich srovnávací či senzorické pole. Výstavu připravila Nadace Miloty Havránkové, která je zaměřena na podporu prezentace fotografické tvorby nejen již etablovaných, ale i začínajících autorů/ autorek.

The exhibition presents a line of a specific approach to photography that is more widely spread across generations, in which both its principled proximity to other visual
media and its formal distance is evident. There is an evident aesthetic and content synergy that comes
out of the intermedia connection. The author’s work circulates a recently experienced painful or otherwise hurtful personal experience, which significantly distorted
their previous understanding of the world around them and themselves. The poetical, surrealistic, or metaphysical potential of the composed work often lacks explainable
rationality and uncovers a deeper meaning, which until then was outside of their reference or sensory field.
The exhibition was prepared by the Milota Havrankova Foundation, which is focused on the support of photography work of not only established, but also
commencing authors.

Místo konání: Leica Gallery Prague
Vernisáž: 16. 3. 2023 od 19:00 hodin
Trvání výstavy: 17. 3. – 23. 4. 2023
Autoři: Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Sabik
Kurátorka: Anna Vartecká

Fotografie | Photography: From the series After © Martin Kollár, 2021