VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ODBORNÉHO ASISTENTA V ATELIÉRU OBJEKT – PROSTOR – AKCE

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborná asistentka / odborný asistent ateliéru Objekt–prostor–akce

nástup od 01. 01. 2023

 Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru, minimálně magisterský titul
  • aktivní praxe v oboru výtvarného umění
  • přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
  • dobrá znalost anglického jazyka
  • dobré organizační a komunikační schopnosti

Uchazeč dodá:

  • Přihlášku
  • Profesní životopis
  • Úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
  • Přehled umělecké, pedagogické a tvůrčí činnosti
  • Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Během výběrového řízení představí uchazeči portfolio tvůrčí činnosti formou prezentace v elektronické podobě a vlastní stručnou rozvahu o působení odborného asistenta v ateliéru.

Informace k náplni práce:

Asistent ateliéru vykonává pedagogickou, tvůrčí a organizační práci v rámci ateliérové výuky pod vedením vedoucího ateliéru. Součástí náplně práce je také výuka odborných předmětů na Katedře elektronického obrazu dle rozvrhu. Předpokladem je vlastní tvůrčí činnost a aktivní spolupráce na dalších činnostech fakulty.

Doplňující informace:

Tato pracovní pozice odborného asistenta je zástupem za současnou odbornou asistentku po dobu trvání její mateřské dovolené.

Se zaměřením ateliéru je možné se blíže seznámit na webových stránkách:

https://fud.ujep.cz/ateliery/objekt-prostor-akce/

 

Bližší informace na ujep.cz

Další případné otázky ohledně ateliéru můžete zasílat vedoucímu ateliéru doc. Jiřímu Kovandovi na e-mail: jiri.kovanda@ujep.cz, dotazy technického či administrativního charakteru můžete také posílat vedoucí Katedry elektronického obrazu doc. Mgr. Michaele Thelenové: michaela.thelenová@ujep.cz.

Případné dotazy k systému výběrového řízení posílejte na adresu: personalni@ujep.cz

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 20. 11. 2022.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.