Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedení ateliéru Time-Based Media

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedení ateliéru Time-Based Media

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:
1 / vedení ateliéru Time-Based Media (úvazek v součtu 1,0 může být obsazen jedním uchazečem/uchazečkou, anebo v částečných dvou úvazcích vedoucí/ho a odborného asistenta / odborné asistentky, případně uchazeči kandidujícími v týmu)

Výše úvazku: 1,0 (100 %) na pracovní smlouvu nebo na částečné úvazky v součtu 1,0 (100 %) na dvě pracovní smlouvy
Předpokládaný nástup: 01.09.2024
Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

 Výše úvazku na dané pozice bude do budoucna zohledňovat aktuální naplněnost ateliéru, s perspektivou možného navýšení.

Předpokládané zaměření ateliéru:
Ateliér Time-Based Media je zaměřen na zkoumání a aplikování aktuálních tendencí v oblasti využití digitálních technologií v umělecké praxi a širším kontextu vizuálních kultur. Je jedním z ateliérů Katedry výtvarného umění. Aktuálními tendencemi rozumíme nové metody přístupu k pohyblivému obrazu a jeho vztahu k multimediálním instalacím, virtuálním světům, on-line platformám a v neposlední řadě výzvám umělé inteligence.

Kromě vedení ateliéru je další částí pracovní náplně pedagogů tvůrčí umělecká, výzkumná či vědecká činnost (očekává se zapojení do grantové a publikační činnosti).

Výuka probíhá v českém jazyce, se zahraničními stážisty je předpokládána plynulá komunikace i v anglickém jazyce.

 Požadavky:
— vysokoškolské vzdělání v oboru, minimálně magisterský titul 
— přehled o aktuálním dění v širším kontextu oboru na tuzemské i mezinárodní scéně 
— předložení koncepce výuky v dané oblasti
— dobrá znalost anglického jazyka
— organizační a komunikační schopnosti

 Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:
Přihlášku
Profesní životopis, vč. přehledu tvůrčí a pedagogické činnosti
Portfolio vlastní tvorby, popřípadě pedagogických realizací
Kopie dokladů o vzdělání, případně akademických titulech
Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

 → Bližší informace (viz níže)

Případné dotazy ohledně profilu uchazeče/uchazečky či koncepce výuky zodpoví proděkan doc. Mgr. David Kořínek na adrese: davidkorinek@me.com nebo proděkanka doc. Mgr. Michaela Thelenová na adrese: michaela.thelenova@seznam.cz.

Případné dotazy k systému výběrového řízení směřujte na adresu: personalni@ujep.cz.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 19. 5. 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.