Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FUD UJEP – studentská komora

Své návrhy odevzdávejte volební komisi či na vrátnici do sběrného boxu. Seznam kandinátů bude zveřejněn 27. 9., volby proběhnou 5. 10. 2022.

– – – – – – – – – – – – – – 

AS FUD UJEP podle usnesení přijatého na svém zasedání konané dne 20. června 2022

v y h l a š u j e

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP)
DO STUDENTSKÉ KURIE (SKAS) pro funkční období od 15. října 2022 do 31. prosince 2024.

Harmonogram voleb:
Doplňovací volby proběhnou ve středu dne 5. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin.

Místo konání voleb:
Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, přízemí – foyer budovy

Volební komise:
Usnesením AS FUD UJEP ze dne 20. 6. 2022 byla zvolena dílčí fakultní volební
komise ve složení –
předseda komise: MgA. Kristýna Hájková,
členové komise: MgA. Adéla Machová, Ph.D., MgA. Hana Coufalová,
Václav Mach, MgA. Barbora Hájková.

Pravidla pro doručení návrhů na kandidáta a průběh voleb:

  • Doplňovací volby do AS FUD UJEP se řídí pravidly uvedenými ve Volebním řádu AS FUD UJEP platného ode dne 8. 7. 2017.
  • Kandidáti na členství v AS FUD UJEP za studentskou komoru (dále jen „kandidáti“) jsou písemně navrhováni alespoň jedním členem Akademické obce FUD UJEP (studentem), musí svůj souhlas s volbou vyjádřit písemně – návrh obsahuje základní identifikační údaje kandidáta (jméno a příjmení) včetně jeho elektronické adresy (e-mail), souhlasné stanovisko kandidáta, dále jméno, příjmení a podpis navrhovatele/ů (studenta/ů) – viz dokument “Návrh kandidáta” zveřejněný na webu FUD a vytištěný na nástěnce AS FUD.
  • Návrhy na kandidáty za studentskou kurii AS FUD UJEP jsou doručeny do schránky ve foyer FUD UJEP (u vrátnice) nebo je návrh kandidáta předán členům volební komise, a to nejpozději do 27. 9. do 12:00.
  • Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Studenti FUD UJEP v těchto doplňovacích volbách volí jednoho zástupce do SKAS AS UJEP (je možné dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi).

Prezentace volebního programu:
Pro prezentaci volebního programu je vyhrazena plocha ve foyer a chodby Fakulty umění
a designu, kde kandidáti mohou prezentovat svůj volební program.

V Ústí nad Labem dne 21. 6. 2022
MgA. Kristýna Hájková, předsedkyně volební komise

Vyhlášení též ke stažení zde.