Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské kurie AS FUD UJEP

30. 11. 2022 od 9:00 do 13:30 hodin

Předsedkyně volební komise MgA. Kristýna Hájková na základě zneplatnění voleb předchozích vyhlašuje DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DO STUDENTSKÉ KURIE (SKAS) pro funkční období od data zvolení senátorem do 31. prosince 2024.

Harmonogram voleb:

Doplňovací volby proběhnou ve středu dne 30. 11. 2022 od 9:00 do 13:30 hodin.

Místo konání voleb:

Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9,
400 96 Ústí nad Labem,
přízemí – foyer budovy

Volební komise:

Usnesením AS FUD UJEP ze dne 12. 10. 2022 byla zvolena fakultní volební komise ve složení:

Předseda komise:

MgA. Kristýna Hájková,

Členové komise:

MgA. Adéla Machová, Ph.D., MgA. Hana Coufalová, Václav Mach, MgA. Barbora Hájková.

 

Pravidla pro doručení návrhů na kandidáta a průběh voleb:

Doplňovací volby do AS FUD UJEP se řídí pravidly uvedenými ve Volebním řádu AS FUD UJEP platného ode dne 8. 7. 2017.

 

Kandidáti na členství v AS FUD UJEP za studentskou komoru (dále jen „kandidáti“) jsou písemně navrhováni alespoň jedním členem Akademické obce FUD UJEP (studentem), musí svůj souhlas s volbou vyjádřit písemně – návrh obsahuje základní identifikační údaje kandidáta (jméno a příjmení) včetně jeho elektronické adresy (e-mail), souhlasné stanovisko kandidáta, dále jméno, příjmení a podpis navrhovatele/ů (studenta/ů) – viz dokument “Návrh kandidáta” zveřejněný na webu FUD a vytištěný na nástěnce AS FUD. Návrhy na kandidáty za studentskou kurii AS FUD UJEP jsou doručeny osobně, do vlastních rukou, předsedkyni AS FUD UJEP (MgA. Adéla Machová, Ph.D. / +420 601 385 504), předsedkyni volební komise (MgA. Kristýna Hájková / +420 777 319 926) nebo jednomu z členů výše uvedené volební komise, a to nejpozději do 22. 11. do 12:00.

NÁVRH KANDIDÁTA

 

Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Studenti FUD UJEP v těchto doplňovacích volbách volí jednoho zástupce do SKAS AS UJEP (je možné dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi). Pro prezentaci volebního programu je vyhrazena plocha ve foyer a chodby Fakulty umění a designu UJEP, kde kandidáti mohou prezentovat svůj volební program.