Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

VZOR NÁVRHU  – kandidát na jmenování děkanem/děkankou / nutno doplnit dle vyhlášení níže → ke stažení zde

U s n e s e n í

Akademického senátu FUD UJEP v Ústí nad Labem
ze dne 18. 5. 2022

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS FUD“) v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v y h l a š u j e

volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • Návrhy kandidátů na jmenování děkanem/děkankou (dále „kandidáti“) Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále „FUD“) podané členy Akademické obce FUD přijímá volební komise AS FUD od 1. června do 1. října 2022 (do 12.00).
  • Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně v zalepené obálce zřetelně označené „Volby kandidáta na jmenování děkanem – neotvírat“ předsedovi a členům volební komise osobně (do vlastních rukou), tj. min. 1 členu volební komise.
  • Návrh musí obsahovat zejména:
  1. jméno, příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  2. souhlas navrženého s kandidaturou,
  3. jméno a podpis navrhovatele,
  4. lustrační osvědčení (ověřená kopie) a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.)

Dále nejpozději do 1. listopadu do 12:00 předá navržený kandidát jednomu z členů volební komise (e-mailem či osobně do rukou) ke zveřejnění:

  • profesní životopis kandidáta,
  • volební program.

Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební komise do 8. října 2022 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedkyni AS FUD.

Předsedkyně AS FUD svolá na 9. listopadu 2022 od 15.00 shromáždění Akademické obce FUD UJEP za účelem představení kandidátů.
Předsedkyně AS FUD svolá na 16. listopadu 2022 od 15.00 volební zasedání AS FUD, na kterém proběhne volba kandidáta na jmenování děkanem.

Usnesení též ke stažení zde.