Výzva k podávání návrhů na malý ediční grant 2024

Děkanka FUD prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., vyhlašuje výzvu k malému edičnímu grantu na rok 2024. Podpora je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2017. Malé ediční granty (jsou určené především na redakční přípravu rukopisu, dokumentaci, jazykovou úpravu, recenzní posudky, překlady).

Kritéria pro hodnocení jsou:
a) význam publikace pro rozvoj tvůrčí, vědecké a umělecké činnosti fakulty
b) význam publikace pro reprezentaci fakulty
c) možnost zařazení publikace v hodnotícím systému RIV, nebo RUV
d) význam publikace pro rozvoj oborů výtvarné umění, design a vizuální komunikace

Návrhy se podávají předsedovi Ediční komise FUD, prof. Mgr. Michalu Kolečkovi, Ph.D., prostřednictvím edičního oddělení  (klara.mrkusova@ujep.cz, dveře č. 248). Vytištěné a vyplněné formuláře s odsouhlasením a podpisem vedoucího katedry odevzdávejte nejpozději do 30. 10. 2023.

Návrhy na vydání publikací a výši edičního grantu posoudí Ediční komise FUD nejpozději do 30. 11. 2023 a navrhne děkance výběr publikací ke schválení a zařazení do Edičního plánu na rok 2024.

Elektronický formulář Návrh na vydání publikace (interaktivní v PDF) nebo formulář ve wordu naleznete jako přílohu výše uvedené Směrnice též na webu Edice FUD v sekci Pro autory / Směrnice děkana k ediční činnosti: Dokumenty ke stažení.