Zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2024/2025

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2024/2025 je 4. 10. 2024 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací do systému STAG.

K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské / diplomové práce“).

Následně bude podklad pro zadání schválen vedoucím práce. Poté lze měnit zadání bakalářské / diplomové práce jen v odůvodněných případech, a to na základě písemné žádosti studenta s doporučením vedoucího práce a se souhlasem děkanky fakulty.