VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA VELKÝ EDIČNÍ GRANT 2023

Děkan FUD vyhlašuje výzvu k velkému edičnímu grantu na rok 2023. Podpora je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2017.

Kritéria pro hodnocení jsou:
a) význam publikace pro rozvoj tvůrčí, vědecké a umělecké činnosti fakulty
b) význam publikace pro reprezentaci fakulty
c) možnost zařazení publikace v hodnotícím systému RIV, nebo RUV
d) význam publikace pro rozvoj oborů výtvarné umění, design a vizuální komunikace

Návrhy se podávají předsedkyni Ediční komise FUD prostřednictvím edičního oddělení v elektronické formě s odsouhlasením vedoucího katedry v termínu nejpozději do úterý 28. 2. 2023. Ediční oddělení; klara.mrkusova@ujep.cz; kancelář č. 248.

Návrhy na vydání publikací a výši edičního grantu posoudí Ediční komise FUD nejpozději do 31. 3. 2023 a navrhne výběr publikací k zařazení do Edičního plánu na rok 2023.

Formulář „Návrh na vydání publikace“ naleznete jako přílohu výše uvedené Směrnice  též na webu edice v sekci Pro autory.