Konference FAKULTY UMĚNÍ

Historická a teoretická reflexe uměleckých fakult založených ve středoevropských regionech po roce 1989
/ 30. listopadu 2017 / od 11 hodin / /1. patro vpravo, zasedací místnost č. 234 / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 „Umění je to, co dělá život zajímavější než umění.“

Program

11:00   Zahájení — doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP
11:30   Role a postavení uměleckých fakult v regionech — doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., proděkanka FMK UTB, doc. MgA. František Kowolovski, děkan FU OU
12:00   Asociace uměleckých fakult — doc. MgA. Milan Houser, děkan FaVU VUT
12:30   Specifická problematika uměleckých studijních oborů a jejich místo v univerzitním prostředí — prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan FUD UJEP

13:00   Oběd

14:30   Kulatý stůl a diskuse

Jedním z cílů Fakulty umění a designu UJEP je propojování uměleckých vysokých škol univerzitního typu a budování jejich kolektivní identity na bázi volného sdružení Asociace uměleckých fakult České republiky. Témata konference vycházejí z předpokladu odlišného zaměření tohoto typu škol (vznikajících v závěru 20. století či na přelomu 20. a 21. století) v porovnání s kamennými akademiemi formujícími převážně budoucí umělce orientované na volnou tvorbu.  Umělecké školy/fakulty univerzitního typu – aniž by rezignovaly na důraz kladený na excelenci tvůrčích výstupů – oproti tomu reagují na přímé potřeby regionů, v nichž působí a z pozice vysokoškolského pracoviště se rovněž snaží přispívat k jejich dlouhodobému rozvoji a zlepšovat kvalitu života jejich obyvatel. Tímto akcentem – vycházejícím přirozeně z odborné kvalifikace akademických pracovníků, portfolia a dílčích specifikací jednotlivých pracovišť – naplňují tzv. třetí roli univerzit, kdy univerzitní prostředí a aktivity se stávají hybateli regionálního rozvoje.                                              

Konference je zaměřená na historickou a teoretickou reflexi vzniku a vývoje uměleckých fakult vznikajících ve středoevropském kontextu v regionech po roce 1989. Konference bude sledovat jak přínos těchto fakult k rozvoji uměleckého a socio-kulturního milieu v konkrétních regionech, a to v rámci transformačních decentralizačních společenských a politických procesů, tak také jejich přínos pro širší kontext národních a mezinárodních uměleckých scén. Zároveň bude akcentovat aktuální problematiku adaptace na měnící se podmínky v rámci českého systému vysokého školství a konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

Konference je organizovaná jako iniciační bod oslav 25. výročí založení umělecké vysoké školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které budou probíhat po celý rok 2018.

Organizaci zaštiťuje Fakulta umění a designu UJEP, Asociace uměleckých fakult České republiky a kancelář Registru uměleckých výstupů při MŠMT ČR.

Projekt je podpořen Ústeckým krajem.