Informace děkana FUD pro studenty a pedagogy

Informace děkana FUD pro studenty a pedagogy pro období Letního semestru 2019/2020

Vážení studenti a pedagogové Fakulty umění a designu,

informujeme vás tímto o situaci a dalším postupu po dobu uzavření fakulty v Letním semestru akademického roku 2019/2020. Vzhledem k tomu, že termín opětovného zahájení denní výuky nelze v tuto chvíli odhadnout, a je nutno počítat minimálně s jedním měsícem, řešíme postupně hlavní otázky, které se dotýkají studia.

 

  1. Zajištění výuky v LS
  2. Termíny harmonogramu akademického roku
  3. Přednáškový program FUD Stream

1.

Studium v letním semestru bude tedy od dnešního dne pokračovat distanční formou – ateliéry, přednášky, cvičení, semináře se odehrají v online prostředí. Pedagogové jsou povinni zajistit svou výuku náhradními prostředky, studenti budou povinni tyto formy výuky sledovat, reagovat na ně a plnit úkoly touto formou zadané.

Fakulta pro tento účel poskytuje a doporučuje dvě platformy:

1. E-learning FUD na adrese: https://vyuka.fud.ujep.cz
Zde si pedagogové po přihlášení mohou vytvářet vlastní kurzy zařazené do kategorií podle studijních programů. Názvy kurzů by ideálně měly odpovídat názvům vyučovaných předmětů. Systém umožňuje různé způsoby uspořádání kurzů, sdílení dokumentů, prezentací, videí, diskusní fóra, testy a mnoho dalšího. Je na každém, jak toho využije.

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání e-learningu FUD je dostupný zde: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/
Technickou podporu k tomuto systému bude průběžně zajišťovat kolega Štěpán Novák: Stepan.Novak@ujep.cz

2. Online přednášky pedagogů KDTU, které budou probíhat jednou týdně v předem oznámených časech

Individuální komunikační platformy jsou dle uvážení také možné, nicméně budou muset být takové, aby umožnily kontrolovatelné splnění zadaných úkolů, (respektive i zápočtů a zkoušek v případě, že by škola byla uzavřena i ve zkouškovém období) a současně zabezpečení dat z hlediska ochrany osobních údajů a GDPR. Taktéž se budou muset obejít bez naší technické podpory.

2.

Termíny harmonogramu tohoto akademického roku můžeme zatím rozdělit do dvou kategorií:

  1. Termíny, které zůstávají platné: odevzdání teoretických částí závěrečných prací (a to pouze elektronicky do systému stag), přihlášky k přijímacímu řízení, přihlášky ke státním závěrečným zkouškám, nahlášení oponentů bakalářských a diplomových prací, a další elektronické úkony.
  2. Termíny, jejichž platnost budeme donuceni měnit, bude-li to vyžadovat vývoj situace, zejména případné rozhodnutí vlády o ukončení či prodloužení uzavření škol. Jejich platnost ani případný posun v tuto chvíli nemůžeme s jistotou potvrdit: státní závěrečné zkoušky z dějin umění, realizace a výstavy praktických výstupů závěrečných prací a klauzurních prací, obhajoby závěrečných a klauzurních prací, přijímací zkoušky, promoce, konání oborové rady, komisí, akademického senátu a další praktické úkony.
    V neodkladných případech bude akademický senát a oborová rada řešit aktuální záležitosti formou per rollam.

 

3.

FUDStream – program mimořádných online přednášek bude probíhat každý všední den kromě pátku od 15 hodin, anoncován je zde: https://fud.ujep.cz/fud-stream/

 

V tuto chvíli se situace stále vyvíjí, informace se objevují postupně, a postupně na ně musíme reagovat, prosíme proto o vaší trpělivost a průběžné sledování fakultního webu, facebooku, či vašich e-mailových schránek.

V případě dotazů se obracejte na sekretariát děkana, na studijní oddělení, popřípadě na koordinátorku programu Erasmus+.

 

Věřím, že se nám společnými silami podaří tento čas brzy přestát a akademický rok nakonec absolvovat se všemi náležitostmi.

 

Hodně štěstí,

Pavel Mrkus

děkan

16. března 2020