Kateřina Dytrtová

docentka

Kontakt

Konzultační hodiny

PO 12h - 14h

Předměty

  • Vybrané kapitoly z dějin kultury a designu I, II
  • Animace a galerijní pedagogika
  • Interpretace vizuálních oborů I, II
  • Teorie vizuálních oborů I, II
  • Kontext a význam ve vizuálních oborech I, II
  • Vybrané problémy z teorie současného umění
  • Mezi uměním, užitým uměním a designem I, II
  • Polemicko - kritický seminář I, II
  • Postprodukce, socializace, participace a edukace v současném umění

Dokumenty

Portfolio

Doc. Kateřina DYTRTOVÁ, PhD. vyučuje předměty, které teoreticky zakotvují různé druhy symbolizace, vlivnost kontextu a kotextu, zdůvodněnou šíři kvalitnější a méně kvalitní interpretace. Předměty Teorie umění, Interpretace umění a Galerijní animace se zabývají tvorbou významu díla, kvalitou díla a jejím zdůvodněním, rozhraním různých symbolických systémů (jazyk, obraz, zvuk), jak osvětlují přiložené anotace publikací.

DYTRTOVÁ, Kateřina, 2023. Galerijní animace: tělo a prostor. Ústí nad Labem: FUD UJEP.
ANOTACE
Publikace Galerijní animace: tělo a prostor vybírá ze současných výstavních projektů a dějin umění co nejkontrastnější témata a strategie, aby předvedla účinnost metody konceptové analýzy a na malém prostoru ukázala šíři mediálních prostředků současného umění. První kapitola nazvaná Tělo v díle Erwina Wurma vymezuje plodná odlišení mezi sochou, fotografií a performancí. Wurmovy Jednominutové sochy a projekt De Profundis otevírají téma tělesnosti a tělesných funkcí, které text posouvá do roviny historických a sociologických objektů. Pro srovnání zmiňuje chápání těla ve středověku ze studií historika Le Goffa. Druhá kapitola Prostor a obraz v době nových médií představuje analýzu vybrané části galerijního projektu Mezipaměť (Rudolfinum 2021). Zabývá se v širším kontextu úvahami o proměně prostoru, obrazu a obrazovosti a to proto, že vybraný autor, Daniel Hanzlík, se novo-mediálními prostředky zabývá ve vztahu k staro-mediálním postupům. Vztah k matematice tohoto autora spojuje s tvorbou Zdeňka Sýkory, Jiřího Příhody a se stochastickými procesy. Metaforičnost materiálu a jeho spojení s procesy přináší třetí oddíl textu a představuje prázdné a pískové instalace Micha Ullmana ve spojení s jeho performancemi ze sedmdesátých let. Čtvrtá kapitola Výtvarnost galerijních animací představuje, komentuje a analyzuje výtvarnou tvorbu a galerijní animace studentů PF a FUD UJEP, kde jsou zastoupeny i zvukové možnosti tvorby. Jedno z nejdůležitějších témat této publikace, které zrodilo i metodu konceptové analýzy, je vztah obrazu, jazyka a konceptu. Zajímáme se tak o podstatu tvorby symbolizace. Ta umožňuje sice doslovně vidět „abc“, ale vlivem věděného (a tedy tvořeného jazykem) víme, že hledíme na projevy „xyz“.

DYTRTOVÁ, Kateřina, 2019. Metafora a médium. Ústí nad Labem: FUD UJEP. 200 s. ISBN 978-80-7561-176-5.
Více informací o knize naleznete zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou. Řídké a vratké metaforické spojení je znakem nekvalitní tvorby. Naopak komplexita a hluboká kontextuální vnořenost metafor do našich životů je příslibem účinného expresivního prostředku. Text analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény jak v Čechách, tak ve světě: Kathariny Grosse, Juliana Rosefeldta, Markuse Huemera, Eberharda Havekosta, Richarda Deacona, Michala Rataje, který pracuje s oblastí zvuků a hudby, Jindřicha Zeithammla, Anny Hulačové, Britty Marakatt-Labby a Qiu Zhijie.

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. Exprese, vztahy a procesy. Ústí nad Labem: UJEP FUD; Praha, PF UK, 2017. s. 68. ISBN 978-80-7561-087-4. ISBN 978-80-7290-959-9.
Knihu můžete zakoupit zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Publikace je souborem textů, kreseb a grafik, jejichž společným polem zájmu je exprese, její druhy a způsob její performativity. Činnostní a tvořivý charakter exprese tato publikace zdůrazňuje interaktivním pojetím obrazové části, kde jsou graficky zapracované úkoly určené malým dětem, zatímco text je směřován k dospělému čtenáři. Text analyzuje na konkrétních expresivně výrazných dílech aktuálních tvůrčích projektů, jak exprese souvisí s nevratnými časovanými procesy: jedná se o tvorbu Martina Edera, bratří Chapmanů, Meret Oppenheim, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlindy De Bruyckere a Taryn Simon.

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. a kol. Ko-text. Praha: PF Univerzita Karlova, 2015; Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2015. s. 220. ISBN 978-80-7290-828-8. ISBN 978-80-7414-920-7.
Náhled knihy ke stažení zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Publikace Ko-text shrnuje edukativně – umělecký projekt založený na dialogu grafika, pedagoga Martina Raudenského, teoretičky a pedagožky Kateřiny Dytrtové a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let. Teoretické teze si stanovují například tyto otázky: za jakých podmínek se objekt stává uměním? Na čem závisí exprese díla? Jaký vliv má na tento proces kontext a ko-text díla? Kdy je edukace v galerii pouze napodobivá k dílu vystavovaného autora?