Další podpora mezinárodní spolupráce pro zaměstnance (aktivita B)

V roce 2022 lze žádat o finanční podporu na následující aktivity:

  • B3. účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod. VYČERPÁNO.
  • B4. výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů.
  • B5. výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce.
  • B6. výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP. VYČERPÁNO.
  • B7. výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci.
  • B8. hostování zahraničních odborníků.
  • B9. organizace mezinárodních letních škol.
  • B10. úhrada cestovného účastníkům mobilit v programu CEEPUS.
  • B11. vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce.
  • B12. další aktivity související s internacionalizací UJEP.

V případě vyplácení stipendií budou finanční prostředky poskytnuty až po realizaci akce a doložení všech požadovaných dokumentů.

Žádosti se podávají Markétě Vlčkové (kancelář č. 325), vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Poslední možnost podání žádosti je 15. 11. 2022.

Žádat lze o financování akcí realizovaných v roce 2022, tj. mezi 1. 1. 2022 a 31. 12. 2022 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Veškeré žádosti budou nejdříve schvalovány interní fakultní komisí, která bude žádosti vyhodnocovat 1 měsíčně a posuzovat dle následujících priorit:

1. Umělecká reprezentace (s ohledem na předpokládané využití výstupů v RUV či RIV)
2. Hostování zahraničního pedagoga
3. Exkurze na významné umělecké přehlídky s preferencí fakultních akcí
4. Organizace mezinárodní letní školy

Žádosti splňující zadaná kritéria budou vyhodnocovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány, a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici.

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 3 týdnů od podání žádosti na oddělení pro vnější vztahy. (Žádosti budou podávány na oddělení pro vnější vztahy Markétou Vlčkovou.)

Informace k podávání žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách UJEP: https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2.