Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP na FUD

AS FUD UJEP podle usnesení přijatého na svém zasedání konané dne 23. března 2022

v y h l a š u j e

doplňovací volby do Akademického senátu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
pro funkční období od 26. dubna 2022 do 31. prosince 2022.

Harmonogram voleb:
Doplňovací volby proběhnou ve středu dne 13. 4. 2022 od 9.30 do 13.30 hodin.

Místo konání voleb:
Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, přízemí foyer budovy

Volební komise: Usnesením AS FUD UJEP ze dne 23. 3. 2022 byla zvolena dílčí fakultní volební komise ve složení
předseda komise: MgA. Adéla Machová, Ph.D.
členové komise: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Hana Coufalová, Bc. Kristýna Mouchová, Václav Mach, Eva Černá, Luboš Syrovátka, Bc. Karim Tarakji

Pravidla pro doručení návrhů na kandidáta a průběh voleb:

  • Doplňovací volby do AS UJEP se řídí pravidly uvedenými ve Volebním řádu AS UJEP ze dne 18. října 2016.
  • Kandidáti na členství v AS UJEP (dále jen „kandidáti“) jsou písemně navrhováni alespoň jedním členem Akademické obce UJEP dané fakulty UJEP, musí svůj souhlas s volbou vyjádřit písemně – návrh obsahuje základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho elektronické adresy, souhlasné stanovisko kandidáta, podpis navrhovatele/ů.
  • Formulář Návrh kandidáta  naleznete u studijního oddělení nebo zde ke stažení (student nebo akademik).
  • Návrhy na kandidáty jsou doručeny do schránky ve foyer FUD UJEP (u vrátnice) nebo je návrh kandidáta předán předsedkyni vol. komise, a to nejpozději do 6. 4. do 16.00.
    Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Akademičtí pracovníci volí zástupce pouze do AKAS AS UJEP (je možné dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi), studenti volí zástupce pouze do SKAS AS UJEP (je možné dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi).

Prezentace volebního programu:
Pro prezentaci volebního programu je vyhrazena plocha ve foyer Fakulty umění a designu, kde kandidáti mohou prezentovat svůj volební program.

V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2022
MgA. Adéla Machová, předsedkyně volební komise

Celé znění vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP zde ke stažení.