Q projekt

Projekt
U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV

Klíčová aktivita 1

SOUTĚŽ NA PODPORU DOKTORSKÝCH GRANTŮ (DGS) – výzkumných grantů prováděných studenty v doktorském typu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Doktorská grantová soutěž (více DGS) organizována na celouniverzitní úrovni je tematicky členěná dle škol doktorských studií:
1) Humanitní: Filozofická fakulta (FF) a Fakulta umění a designu (FUD) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Humanitní vědy a umění
2) Behaviorální a didaktická: Fakulta sociálně ekonomická (FSE) a Pedagogická fakulta (PF) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Společenské vědy
3) Polytechnická: Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta strojního inženýrství (FSI) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Přírodní vědy, Inženýrství a technologie

Řešitelé doktorských grantů se mohou obracet s žádostí o informace na Univerzitního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit Mgr. Lenku Kindlovou a na Fakultní koordinátorku SGS a vzdělávacích aktivit – MgA. Adélu Machovou, Ph.D. (adela.machova@ujep.cz).

Podpořený doktorský grant na FUD UJEP na léta 2021–2022
MgA. Barbora Hájková – Development of curators role in the Czech Republic in 90s of the 20th century

Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

 

Klíčová aktivita 2

Podpora rozvoje kompetencí studentů doktorského studia pro další tvůrčí činnost, rozvoj schopností a kompetencí doktorandů pro výzkumnou práci, a to jak v rovině obecné (publikační činnost, prezentační dovednosti, vč. prezentace v cizím jazyce, projektové řízení atd.), tak v oblasti odborných kompetencí v příslušném oboru.

REALIZACE PŘEDNÁŠKOVÝCH CYKLŮ - více informací také zde
s tématy
Academic writing - jak psát odborné články, publikace
Prezentace, prezentace v AJ
Příprava a management projektů, orientace v možnostech projektových žádostí
Organizace výzkumu, řízení výzkumného týmu
Etika ve vědě a výzkumu, plagiátorství a další přečiny
Práce s vědeckou literaturou a databázemi, služby knihovny, citační databáze pro vyhledávání relevantních publikací
Komunikační dovednosti v projektovém řízení a publikační činnosti
Duševní vlastnictví a jeho ochrana, Komercializace duševního vlastnictví

Připravujeme na FUD →
2022  Artistic Research
2023  Aplikovaný výzkum v kreativních průmyslech

→→→ Staňte se aktivním účastníkem přednášek a workshopů a zaregistrujte se u fakultního koordinátora (adela.machova@ujep.cz).

→→→ Vyplníte kartu účastníka a získáte nejen informační mailing o přednáškách v projektu, ale především rozvoj kompetencí ke studiu doktorského programu.

PŘEDNÁŠKY
pro studenty doktorských programů

na FF a FUD – Humanitní doktorská škola

Rozšiřte si zdarma své komunikační dovednosti.
Získejte odborné kompetence pro podání projektové žádosti.
Zjistěte, co se skrývá pod termínem umělecký výzkum.

 

Oborově specializované přednášky a workshopy
na Fakultě umění a designu (FUD) a Filozofické fakultě (FF)
(program je průběžně aktualizován a doplňován)
→ online přednášky (link obdržíte po kontaktování fakultního koordinátora a následného vyplnění karty účastníka)
→ připravujeme workshopy na fakultě (zapojit se můžete tak, že kontaktujete fakultního koordinátora a vyplněníte kartu účastníka)

2022

připravujeme:

středa 2. 3. 2022 / 16:30 
Artistic research

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny. O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni.

již proběhlo:

FUD / STŘEDA 8. PROSINCE v 16:30
CO NÁM MOHOU ŘÍCT DĚJINY VÝSTAV O DĚJINÁCH UMĚNÍ?
Lektorka: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.
Přednáška vychází z výzkumu Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, jehož výsledkem je kniha Výstava jako médium. České umění 1957−1999. Výstava je časoprostor, v němž působí nejrůznější silové vztahy a zájmy. V centru dějin výstav se nenachází pouze umělec*kyně a jeho nebo její dílo, jak tomu je v dějinách umění. Výstava je těžko uchopitelným polem, v němž se potkávají vlivy kulturní, politické, ale ekonomické. Je autonomní formou kulturní produkce, která prezentuje určité umělecké projevy a zároveň slouží k jejich legitimizaci. Jaké typy výstav v českém umění 2. poloviny 20. století najdeme, jak se proměnil prostor a způsoby vystavování? Jak se proměňovala funkce a role výstavy. Které výstavy a proč jsme do naší knihy vybraly? To jsou některé z otázek, na něž se přednáška pokusí odpovědět.

FUD / ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ
VÝZKUM VE SVĚTĚ UMĚNÍ? METODOLOGIE, KTERÁ VÁM UMOŽNÍ PSÁT, TVOŘIT I POROZUMĚT SAMÝM SOBĚ
Lektoři: PhDr. Marek Urban, PhD. & Mgr. Kamila Urban, PhD.
Potřebují umělci a umělkyně znát vědecké metody? Jak může výzkum obohatit uměleckou tvorbu? A jak to sepsat do disertační práce? Workshop krok-za-krokem představí a nechá na vlastní zkušenosti zažít, co to znamená dělat výzkum ve světě umění a jaké metody přitom lze použít. Na jeho konci budete vědět, kdy od lidí žádat jejich volné asociace, kdy s nimi mluvit a jak vám může při tvorbě pomoct reflexivní deník.

FUD / PÁTEK/ FRIDAY 17. ZÁŘÍ/SEPTEMBER
CREATIVITY IS NOT A MYSTERY: HOW CAN SCIENCE HELP US TO CREATE NEW IDEAS AND TO MOVE ON, WHEN WE ARE STUCK
Lectors: PhDr. Marek Urban, PhD. & Mgr. Kamila Urban, PhD.
Creative thinking is under scientific scrutiny for a long time. What does it mean to be a creative person? How do we create innovative ideas? What are the best conditions for creativity? Workshop will examine different stages of the creative process and explains how intrinsic motivation, purpose and self-regulation relate to creative performance. At the end, you'll know how to guide yourself through the process of creating new ideas, how to monitor your progress and what to do when you are stuck for a long time.

Celouniverzitní cyklus přednášek
více informací
→ online přednášky (link obrdžíte po kontaktování fakultního koordinátora a následného vyplnění karty účastníka)

Aktuálně (online): v přípravě (sleduj níže prezenční přednášky na fakultách!)

Již proběhlo na UJEP:

15. 6. 2021 od 9.30 hod. Příprava a management projektů
20. května od 9:00 Práce s vědeckou literaturou a citačními databázemi: Vědecká knihovna UJEP jako pomocník doktoranda při studiu + rešeršní služby pro doktorandy, představení databáze Scopus, představení databáze Web of Science
FF / 29. dubna od 9:00 Hodnocení vědy v humanitních oborech, metodika 2017+ a typy výsledků, přednášející: prof. Petr Vorel