Q projekt

Projekt
U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV

Klíčová aktivita 1

SOUTĚŽ NA PODPORU DOKTORSKÝCH GRANTŮ (DGS) – výzkumných grantů prováděných studenty v doktorském typu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Doktorská grantová soutěž (více DGS) organizována na celouniverzitní úrovni je tematicky členěná dle škol doktorských studií:
1) Humanitní: Filozofická fakulta (FF) a Fakulta umění a designu (FUD) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Humanitní vědy a umění
2) Behaviorální a didaktická: Fakulta sociálně ekonomická (FSE) a Pedagogická fakulta (PF) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Společenské vědy
3) Polytechnická: Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta strojního inženýrství (FSI) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Přírodní vědy, Inženýrství a technologie

Řešitelé doktorských grantů se mohou obracet s žádostí o informace na Univerzitního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit Mgr. Lenku Kindlovou a na Fakultní koordinátorku SGS a vzdělávacích aktivit – MgA. Adélu Machovou, Ph.D. (adela.machova@ujep.cz).

Podpořený doktorský grant na FUD UJEP na léta 2021–2022
MgA. Barbora Hájková – Development of curators role in the Czech Republic in 90s of the 20th century

Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

 

Klíčová aktivita 2

Podpora rozvoje kompetencí studentů doktorského studia pro další tvůrčí činnost, rozvoj schopností a kompetencí doktorandů pro výzkumnou práci, a to jak v rovině obecné (publikační činnost, prezentační dovednosti, vč. prezentace v cizím jazyce, projektové řízení atd.), tak v oblasti odborných kompetencí v příslušném oboru.

REALIZACE PŘEDNÁŠKOVÝCH CYKLŮ - více informací také zde
s tématy
Academic writing - jak psát odborné články, publikace
Prezentace, prezentace v AJ
Příprava a management projektů, orientace v možnostech projektových žádostí
Organizace výzkumu, řízení výzkumného týmu
Etika ve vědě a výzkumu, plagiátorství a další přečiny
Práce s vědeckou literaturou a databázemi, služby knihovny, citační databáze pro vyhledávání relevantních publikací
Komunikační dovednosti v projektovém řízení a publikační činnosti
Duševní vlastnictví a jeho ochrana, Komercializace duševního vlastnictví

Připravujeme na FUD →
2022  Artistic Research
2023  Aplikovaný výzkum v kreativních průmyslech

→→→ Staňte se aktivním účastníkem přednášek a workshopů a zaregistrujte se u fakultního koordinátora (adela.machova@ujep.cz).

→→→ Vyplníte kartu účastníka a získáte nejen informační mailing o přednáškách v projektu, ale především rozvoj kompetencí ke studiu doktorského programu.

PŘEDNÁŠKY
pro studenty doktorských programů

na FF a FUD – Humanitní doktorská škola

Rozšiřte si zdarma své komunikační dovednosti.
Získejte odborné kompetence pro podání projektové žádosti.
Zjistěte, co se skrývá pod termínem umělecký výzkum.

 

Oborově specializované přednášky a workshopy
na Fakultě umění a designu (FUD) a Filozofické fakultě (FF)
(program je průběžně aktualizován a doplňován)
→ online přednášky (link obdržíte po kontaktování fakultního koordinátora a následného vyplnění karty účastníka)
→ připravujeme workshopy na fakultě (zapojit se můžete tak, že kontaktujete fakultního koordinátora a vyplněníte kartu účastníka)

Cyklus přednášek:
více informací