Výběrové řízení na místo odborného asistenta ateliéru Sklo

 

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta na Katedře užitého umění ve studijním programu Design:

Asistent ateliéru Sklo

Předpokládané datum nástupu 1. 3. 2023

Pracovní úvazek 1,0

Požadavky na asistenta ateliéru:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)
 • vlastní tvůrčí činnost v oboru skla
 • přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně a aktivní účast na tomto dění 
 • orientace v technologii oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka
 • dobré organizační a komunikační schopnosti

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

 • Přihlášku
 • Profesní životopis
 • Úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
 • Přehled umělecké, pedagogické a tvůrčí činnosti
 • Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti v tištěné nebo elektronické podobě.

Doplňující informace

Asistent ateliéru vykonává pedagogickou, tvůrčí a organizační práci v rámci ateliérové výuky pod vedením vedoucího ateliéru. Součástí náplně práce je také výuka odborných předmětů na Katedře užitého umění, které souvisejí zejména s modelováním v software Rhinoceros 3D. Předpokladem je vlastní tvůrčí činnost a aktivní spolupráce na dalších činnostech fakulty. 

Se zaměřením ateliéru je možné se blíže seznámit na webových stránkách: 

https://fud.ujep.cz/ateliery/sklo/

Další případné otázky můžete zasílat vedoucímu ateliéru MgA. Marcelu Mochalovi: marcel.mochal@ujep.cz , případně vedoucímu Katedry užitého umění Mgr.et MgA. Janu Krtičkovi, Ph.D.: yankrticka@gmail.com

Přihlášky včetně příloh zasílejte do 23. 1. 2023 elektronicky na e-mail: personalni@ujep.cz nebo poštou na adresu: Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem