Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Tímto uděluji Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 (dále jen „Správce“), jako správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) souhlas ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu: emailová adresa pro účely zasílání newsletterů Fakulty umění a designu UJEP a to po dobu tří let.

2) Poskytované osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automaticky a mohou být zpracovávány i následujícími zpracovateli:

    • Poskytovatelem software: Mailchimp,
    • příp. dalšími poskytovateli zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

3) Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jej lze kdykoli odvolat např. emailem zaslaným na adresu martina.liskova@ujep.cz.

4) Dále beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo požadovat po Správci sdělení, jaké osobní údaje o mé osobě Správce zpracovává, požadovat kopii těchto údajů, přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních údajů, příp. omezení zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, jejich přenositelnost a v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdykoli mohu také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese poverenec@ujep.cz nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.

5) Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce Zásady zpracování osobních údajů.