Aktualizace informací ke konání Státních závěrečných zkoušek z dějin umění a přípravy realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací na FUD UJEP

Milé studentky, milí studenti,

na základě oznámení rozhodnutí vlády ze dne 14. dubna 2020 bude od pondělí 20. dubna 2020 umožněna účast studentů vysokých škol studujících v posledních ročnících bakalářského, magisterského a doktorského studia na individuálních konzultacích a státních závěrečných zkouškách v počtu maximálně 5 osob najednou.

Znamená to také, že Státní závěrečné zkoušky na FUD UJEP budou moci proběhnout za osobní přítomnosti studentů. Pouze v případě zahraničních studentů, kteří by se v uvedeném termínu nemohli z důvodu uzavřených hranic osobně dostavit, proběhne zkouška online.

V souvislosti s touto změnou bude aktualizován již dříve zveřejněný harmonogram SZZ na FUD UJEP plánovaných na dny 4. 5. – 6. 5. 2020, který bude opět zveřejněn na webu fakulty. Aktualizace zohlední změnu organizace těchto Státních závěrečných zkoušek z on-line formy na zkoušení za fyzické přítomnosti studentek a studentů.

S tímto opatřením také budou souviset další možnosti pobytu studentek a studentů posledních ročníkůbakalářského, magisterského a doktorského studia na fakultě: individuální konzultace s vedoucími ateliérů a s vedoucími bakalářských, magisterských či dizertačních prací, přítomnost v ateliérech, případně v dílnách, návštěvy knihovny. Tyto podmínky však musíme nejprve stanovit po dohodě s vedoucími ateliérů a dílen tak, abychom dodrželi vládou stanovená opatření zejména pokud jde o maximální počet osob. Proto prosíme, sledujte další informace!

 Pro ostatní studentky a studenty FUD UJEP i nadále zůstává platný on-line režim fungování fakulty, a to až do odvolání.

 

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

děkan FUD UJEP