Vyhlášení Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace pro rok 2021

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace pro rok 2021.

Řešiteli jednoletých, dvouletých i tříletých grantů mohou být jak studenti doktorského studijního programu, tak i pedagogové – jejich školitelé. Do řešitelských týmů mohou být přizváni jak další doktorandi, tak studenti magisterských programů nebo i další pedagogové.

Komise SGS bude preferovat ty žádosti projektů, jejichž realizační týmy zajistí významný výstup v oblasti designérské, umělecké či kurátorské činnosti (uplatnitelný v RUV), ale zároveň budou zahrnovat též relevantní výstup v oblasti výzkumu (publikace, článek v odborném časopise s potenciálem RIV).

Pod uvedeným odkazem naleznete Směrnici rektora č. 5/2018, která přesně stanovuje pravidla SGS.

Připomínáme, že při tvorbě rozpočtu projektu řešitel musí dodržet základní podmínku, aby více než 75% všech osobních nákladů směřovalo ke studentům formou stipendií. 

Přihlášky projektů na rok 2021 je třeba odevzdat v definitivní podobě dvakrát ve vytištěné a podepsané verzi na děkanát fakulty č. dv. 232 k rukám Zity Šauerové, ale zároveň i elektronicky, a to na adresu zita.sauerova@ujep.cz, v termínu do 18. 1. 2021. Přihláška grantového projektu

Předem doporučujeme konzultovat  obsahovou rovinu chystaného projektu u proděkanky Zdeny Kolečkové a administraci žádosti u tajemnice Zity Šauerové