PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MARIJE GRINIUK 

MARIJA GRINIUK / 18.–27. 3. 2024 / DUÚL, Fakulta umění a designu

Katedra dějin a teorie umění, doc. Lenka Sýkorová, zve na přednáškový cyklus „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“ hostující zahraniční pedagožky Marije Griniuk, který se uskuteční 18.–27. 3. 2024. Marija Griniuk, Ph.D., je umělkyně-kurátorka-výzkumná pracovnice a ředitelka Sami Center for Contemporary Art v Norsku.

Tento dvoutýdenní šestidílný cyklus reflektuje mezioborovou praxi realizovanou v různých kontextech a komunitách. Cyklus přednášek cílí na dialogický přístup, prezentuje příklady kurátorské práce a zapojuje studenty a studentky do diskusí o jejich pohledech na kurátorskou práci. Umělecká praxe dnes zahrnuje různé obory a vyžaduje, aby studenti/studentky získali dovednosti v rolích, jakými jsou umělci/umělkyně, kurátoři/kurátorky a manažeři/manažerky umění, již během svého vysokoškolského vzdělávání.

Harmonogram

 • pondělí 18. 3. 14:00–15:00, Výzvy v současném kurátorství, DUÚL
 • středa 20. 3. 13:00–14:00, Propojování minulého a současného umění: kurátorství archivů, 537
 • středa 20. 3. 15:00–16:00, Technologie a kurátorská praxe, případ Techno-lab, 537
 • středa 20. 3. 16:30–17:30, Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer, DUÚL, veřejná přednáška v rámci cyklu Čelem k umění
 • pondělí 25. 3. 14:00–15:00, Seminář – implementace teoretických poznatků do praktické výuky, 234
 • středa 27. 3 10:00–11:30, závěrečné kolokvium, 537

Pro více informací o kurzu nahlédněte do tohoto dokumentu.

Přednáškový cyklus Marije Griniuk se koná v rámci projektu „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“, reg. č. 0316000033, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

LECTURE SERIES OF MARIJA GRINIUK / March 18–27, 2024 / DUÚL, Faculty of Art and Design

The Department of History and Theory of Art invites you to the lecture series „Art/preneurship: an artist, curator and art manager?“ by visiting foreign pedagogue Marija Griniuk, which will take place on March 18 – 27, 2024. Marija Griniuk, Ph.D. is artist-curator-researcher, is the director of Sami Center for Contemporary Art in Norway.

This two-week, six-part cycle reflects interdisciplinary practice implemented in different contexts and communities. The series of lectures aims at a dialogic approach, presents case examples of curatorial work and engages students in discussions about their views on curatorial work. Artistic practice today spans various disciplines, necessitating students to acquire skills in roles such as artists, curators, and art managers during their university education.

Schedule

 • Mon, March, 18, 2–3 PM,  Challenges in Contemporary Curating, DUÚL
 • Wed, March 20, 1–2 PM, Connecting past and contemporary art: curating archives, 537
 • Wed, March 20, 3–4 PM, Technology and curatorial practice, case Techno-lab, 537
 • Wed March 20, 4:30–5:30 PM, Art/preneurship: an artist, curator and art manager? DUÚL
 • Mon, March 25, 2–3 PM,  Seminar – implementation of theoretical knowledge into practical teaching, 234
 • Wed, March 27, 10–12:00, colloquium, 537

For more information about the course, see this document.

Marije Griniuk’s lecture series takes place as part of the project „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“, reg. no. 0316000033, which is implemented with the financial participation of the European Union through the National Recovery Plan and the Ministry of Culture of the Czech Republic.